Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Overdracht toch niet vrij van overdrachtsbelasting (update 15 maart 2013)

In onderstaand artikel bespraken wij een mogelijkheid om overdrachtsbelasting te ontgaan, naar aanleiding van een uitspraak van de het Gerechtshof te Arnhem. De Hoge Raad is een andere mening toegedaan.

15 maart 2013: Hoge Raad casseert uitspraak gerechtshof. 

De Hoge Raad is van mening dat er geen sprake is van vrijstelling van overdrachtsbelasting, als een geregistreerd parterschap enkel en alleen wordt gebruikt om overdrachtsbelasting te besparen. Doel en strekking van artikel 2 en 3.1bWBR (Wet belastingen van rechtsverkeer) verzetten zich tegen toepassing van de vrijstelling als het onderhavige geregistreerd partnerschap van een zo korte periode is aangegaan, dat de door de wet aan dit partnerschap verbonden plichten geen reële praktische betekenis konden hebben. Dit ondanks de uitspraak van de Staatssecretaris van financiën dat hij de ontgaansmogelijkheden van van het fiscale partnerschap onderkende, maar maatregelen ter bestrijding hiervan niet noodzakelijk vond.

Eerdere uitspraak Hof Arnhem

Hoewel de overdrachtsbelasting voor woonhuizen tijdelijk verlaagd is, is het nog altijd interessant om te kijken of er geen algehele vrijstelling, of zo u wilt een 0-tarief bereikt kan worden. Al bij de invoering van het geregistreerd partnerschap is de vraag gesteld of dit instrument niet fiscaal geknutsel in de hand zou werken. Hierover loopt nu een procedure die voor de belastingplichtige goed leek af te lopen.

Hoe gaat het in z'n werk?

De te bewandelen route is als volgt: partij A heeft een onroerende zaak die hij wil overdragen aan partij B. Hiertoe gaan ze een geregistreerd partnerschap aan, waarbij de partnerschapsvoorwaarden bepalen dat alleen de onroerende zaak gemeenschappelijk werd. Een dag later wordt het geregistreerd partnerschap bij de notaris ontbonden en toegedeeld aan partij B. Dit gaat vrij van overdrachtsbelasting op grond van art. 3, lid 1, onderdeel b, WBR. Rechtbank Arnhem besliste op 24 maart 2011 dat op deze manier de overdachtsbelasting niet ontweken kon worden omdat het aangaan van het geregistreerd partnerschap geen praktische en reële betekenis had.

In hoger beroep besliste het Hof Arnhem op 15 november 2011 dat de constructie wel degelijk mogelijk was omdat er tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van het geregistreerd partnerschap uitdrukkelijk de mogelijkheid onder ogen is gezien, dat het geregistreerd partnerschap fiscaal en juridisch ‘geknutsel’ in de hand zou kunnen werken.

De leden van de fractie van D66 vragen een reactie op de stelling van Prof. Van Mourik in WPNR 1997, 6264 dat dit wetsvoorstel juridisch geknutsel in de hand werkt, omdat door het aangaan van een geregistreerd partnerschap het erfrecht luchtig omzeild en het successierecht, de overdrachtsbelasting en het schenkingsrecht moeiteloos ontgaan kunnen worden. Ik zie niet in waarom het aangaan van een geregistreerd partnerschap "juridisch geknutsel" in de hand werkt, terwijl dat voor het aangaan van een huwelijk niet zou gelden. De opmerking van Prof. Van Mourik wekt de indruk als zou het aangaan van een geregistreerd partnerschap eerder dan het aangaan van een huwelijk uit louter financiële motieven geschieden. Ik verwacht niet dat de nieuwe rechtsfiguur van het geregistreerd partnerschap alleen om die redenen wordt gebruikt. Deze verwachting is niet alleen gebaseerd op de omstandigheid dat het geregistreerd partnerschap, evenals het huwelijk, gevolgen heeft die los van de wil van partijen gelden (zoals de wederzijdse onderhoudsplicht), maar ook omdat voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap, evenals voor het aangaan van een huwelijk, in veel gevallen juist emotionele redenen de doorslag zullen geven.” (Kamerstukken I, 1996-1997, 23 761, nr. 157d, blz. 3.)

Conclusie

Als een geregistreerd partnerschap op deze manier gebruikt wordt, heeft dit geen effect.. Het hof stelt de belanghebbenden in het gelijk, en vindt dat deze weg bewandeld kan worden. De Hoge Raad is anders van mening. De vraag is nu hoelang dit partnerschap dan wel moet duren om de intentie te verdoezelen. Gezien de lagere overdrachtsbelasting zal de aandacht hiervoor snel afnemen.

Meer weten?

Onze contactpersonen zijn de heer mr. Pieter Oosterhuis (notaris) en de heer Yvo H. Burkink  FB (fiscalist). Zij praten u graag even bij over dit onderwerp.11 Apr 2012


Waardeer het artikel Geregistreerd partnerschap ter voorkoming van overdrachtsbelasting.

Geregistreerd partnerschap ter voorkoming van overdrachtsbelasting. heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 4 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl