Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Overzicht bepalingen van de Geefwet

Bij de presentatie van het pakket Belastingplan 2012 kwam het kabinet Rutte met een afzonderlijk wetsvoorstel Geefwet. Van de maatregelen uit de Geefwet geven wij onderstaand overzicht:

Wijzigingen ANBI-status.

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) mocht tot voor kort geen commerciële activiteiten verrichten. Een ANBI hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden:

 • De winst bedraagt per jaar niet meer dan € 15.000 en over 5 jaar niet meer dan € 75.000.
 • Het streven naar winst (zeg het oogmerk) moet ontbreken of van bijkomstige betekenis zijn.
 • De winst moet worden gebruikt voor het algemene nut of belang. De vrijstelling geldt voor alle activiteiten.

Tot 2012 kon het ontplooien van commerciële activiteiten leiden tot niet-toekenning of verlies van de ANBI-status. Met het oog op het stimuleren van cultureel ondernemerschap binnen de ANBI-sector kondigde de staatssecretaris van Financiën een beleidsbesluit aan met daarin een soepel beleid inzake commerciële activiteiten binnen ANBI’s.

Uitgangspunt daarbij is, dat commerciële activiteiten waarvan de opbrengsten ten goede komen aan het algemeen nuttige doel, de ANBI-status niet in de weg zullen staan, waarbij de eis blijft bestaan dat de instelling (nagenoeg) uitsluitend (voor 90% of meer) het algemeen nut beoogt.

Maatregelen in de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting zijn de volgende stimuleringsmaatregelen opgenomen:

 • De drempel voor de giftenaftrek van € 227 vervalt. 
 • Het totale bedrag dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt, wordt verhoogd van maximaal 10% van de winst naar maximaal 50%.
 • Het totaal aan aftrekbare giften per jaar kan niet meer bedragen dan € 100.000.
 • De voorwaarde dat bij het lichaam het algemeen of sociaal belang op de voorgrond moet staan, zal vervallen.
 • De kring van lichamen die zich kunnen kwalificeren als ANBI, wordt afgebakend. Een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal (o.a. N.V. en N.V.), een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een andere rechtsfiguur met bewijzen van deelgerechtigdheid, kunnen niet meer kwalificeren als ANBI. Daarmee wordt scherper tot uitdrukking gebracht dat een ANBI niet het behalen van winst als (hoofd)doel mag hebben.
 • Het cultureel ondernemerschap wordt verder gestimuleerd: culturele instellingen kunnen kiezen voor een integrale belastingplicht, waardoor ze de winsten uit het ondernemingsdeel kunnen salderen met de exploitatietekorten uit het niet-ondernemingsdeel. Het opteren voor belastingplicht is daarbij met name voordelig als winst van de culturele instelling binnen de twee eerdergenoemde winstlimieten blijft.
 • De mogelijkheden om een (her)bestedingsreserve te vormen, worden verruimd. Culturele instellingen en (kleine) vrijwilligersorganisaties kunnen onder soepeler voorwaarden winst doteren aan een (her)bestedingsreserve. Dit kan leiden tot uitstel van de heffing van vennootschapsbelasting of bij volledige aanwending van de reserve zelfs tot afstel van belastingheffing. De kring van instellingen die hiervan gebruik kan maken, wordt echter beperkt.

Verruiming vrijwilligersregeling loonbelasting

De kring van instellingen waarvoor de vrijwilligersregeling in de loonbelasting kan worden toegepast, wordt verruimd met instellingen die de ANBI-status hebben én aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen.

De vrijwilligersregeling in de loonbelasting houdt in, dat er tussen de vrijwilliger en de instelling geen dienstbetrekking aanwezig wordt geacht, indien de vrijwilliger een vergoeding ontvangt die niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar.

Verruiming giftenaftrek culturele sector

Er komt een extra stimulans in de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI’s door middel van de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,5. Voor de inkomstenbelasting kan de multiplier op een onbegrensd giftbedrag worden toegepast. Voor de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting geldt de multiplier voor een giftbedrag van maximaal € 5.000.

De multiplier blijft voorlopig vijf jaar bestaan en wordt daarna geëvalueerd. De multiplier in de giftenaftrek wordt nog voorgelegd aan de Europese Commissie.

Introductie negatieve giftenaftrek

Een gever zal in het jaar van de schenking doorgaans giftenaftrek claimen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Een schenking kan echter onder omstandigheden worden herroepen. Voor dergelijke gevallen bevatte de huidige wet geen mogelijkheid om dit genoten fiscale voordeel terug te nemen. In de geefwet is dit gerepareerd. De eerder in aftrek gebrachte bedragen moeten worden bijgeteld.

Monumentenpanden

Eigenaren van monumentenpanden konden bepaalde eigenaarslasten op hun inkomen in mindering brengen. Deze aftrekpost wordt afgeschaft en de aftrek van onderhoudskosten aan een monumentenpand wordt gemaximeerd tot 80% van de onderhoudskosten. Er is een overgangsregeling voor reeds aangegane verplichtingen. De drempelbedragen (0,80% van de eigenwoningwaarde voor een een pand in box 1 en 4% van waarde in het economische verkeer voor een box 3 pand) vervallen.

Tenslotte een paar tips

 • Een schenking is fiscaal aantrekkelijk, een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is nog aantrekkelijker.
 • U kunt een goed doel in uw testament opnemen (legaat).
 • Voor een periodieke gift of het opnemen van een legaat in uw testament moet u naar de notaris.
 • Eventuele schenkbelasting kunt u desgewenst betalen door kunst over te dragen aan een museum, in plaats van met betalen in euro’s.


9 Feb 2012


Meer weten


Waardeer het artikel Giften vanaf 2012

Giften vanaf 2012 heeft een waardering van 9 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl