Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenken: schuldigerkenning en de (vereiste) notariële akte

Het is altijd goed om eens rustig na te denken over het schenken van vermogen aan uw kinderen. Bijvoorbeeld door middel van schuldigerkennig. De kinderen krijgen dan geen geld in handen, maar een vordering. De Hoge Raad heeft inzake deze constructie geoordeeld dat een notariële akte een voorwaarde is.

Een veel gegeven advies om vermogen op zeer eenvoudige wijze, zonder heffing van schenk- en erfbelasting naar de kinderen over te hevelen, is het gebruikmaken van de vrijstellingen. In 2011 kunt u zonder heffing een bedrag van € 5.030 aan uw kinderen schenken. Eenmalig kunt u (kinderen van 18 – 34 jaar) een bedrag ad € 24.144 schenken en ook bij de verwerving van een woning of het volgen van een kostbare studie zijn er ruimere mogelijkheden.

Veel ouders willen wel schenken, maar zien liever niet dat hun zorgvuldig opgebouwde vermogen door de kinderen in dank wordt aanvaard en vervolgens direct wordt omgezet in allerlei luxe artikelen of, erger nog, wordt uitgegeven in de kroeg. U kunt dan schenken onder schuldigerkenning, oftewel schenking terzake des doods, ook wel schenking op papier genoemd. De kinderen krijgen daarbij slechts een (pas na uw overlijden opeisbare) vordering op u. Daar kopen ze nu dus geen bier voor!

Stel dat u voornemens bent om gedurende een reeks jaren uw kinderen een schenking te doen, waar moet u dan aan denken?

Notariële akte

In het Burgerlijk Wetboek staat in artikel 7:177 geschreven dat een schenking terzake des doods in een notariële akte moet worden vastgelegd. Een civielrechtelijke bepaling derhalve. Met de uitspraak van de Hoge Raad van 9 december 2011 (zaaknummer 11/01265) in de hand is het weer wat duidelijker geworden dat de gang naar de notaris wel noodzakelijk is. In deze procedure was er sprake van schenkingen aan een dochter bij onderhandse akte. Van de schenkingen was bij de Belastingdienst keurig aangifte gedaan en er is ook schenkingsrecht geheven. Er was een (niet opeisbare) rente van 5% afgesproken. De Hoge Raad oordeelde dat de bij onderhandse akte gedane schenkingen de strekking hadden pas na overlijden te worden uitgevoerd. Daarbij is niet van belang of de rente is bedongen of betaald. Conclusie: de schenkingen zijn niet bij leven uitgevoerd.

Repeterende akte mogelijk (update 2013)

De vraag die in de praktijk wel  wordt gesteld is, of men kan volstaan met één akte, waarin voor de komende jaren de schenking al wordt vastgelegd. Dat is makkelijker en goedkoper, u hoeft maar eenmaal naar de notaris! De wet zou hiervoor vanaf 1 januari 2010 ook de ruimte bieden. Dit omdat in het nieuwe 9e lid van artikel 1 SW wordt vermeld dat “een gift onder opschortende voorwaarde voor de toepassing van de successiewet wordt geacht tot stand te komen op het moment dat de voorwaarde wordt vervuld”. Deze opschortende voorwaarde zou kunnen inhouden, dat de komende tien jaar op 1 januari een schenking wordt gedaan als de schenker en de begiftigde op dat moment in leven zijn. Alleen het noemen van de datum als opschortende voorwaarde is onvoldoende!

Het gevaar bestaat echter dat een dergelijke repeterende schenking als een periodieke uitkering wordt gezien en dan wordt het gekapitaliseerde bedrag ineens als schenking gezien. Ook heeft dit gevolgen voor de inkomstenbelasting. En dat is nou allemaal net niet uw bedoeling. Mogelijk zou, door middel van aanvullende voorwaarden, het risico van een periodieke uitkering kunnen worden voorkomen, maar op dit moment is daarover geen enkele zekerheid te geven. De (jaarlijkse) gang naar de notaris was dus nog steeds nodig maar hetis nu mogelijk om meerdere schenkingen in een akte op te nemen. Lees hier hoe dat werkt.

Rente betalen

Het is algemeen bekend, maar we noemen het toch nog maar even. Als u een papieren schenking heeft gedaan, heeft u een schuld. Daarover moet u 6% rente betalen, ieder jaar weer. Anders is na het overlijden alle moeite voor niets geweest. Mocht de rente niet (altijd) betaald zijn, dan kunt u de schade herstellen door dat alsnog te doen. Ook is het mogelijk achteraf een schenking alsnog in een akte te bekrachtigen, mocht u dat zijn "vergeten".

Uitsluitingsclausule

Denkt u bij het schenken aan uw kinderen ook aan het opnemen van een (zachte) uitsluitingsclausule, waardoor schenking niet in een eventuele huwelijkse gemeenschap van goederen valt en dus bij een echtscheiding de koude kant niet ten onrechte met "uw" vermogen wordt verrijkt.

Schenking onder schulderkenning en de geldstroom 

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken pa en/of ma (de ouders) op papier een bedrag aan de kinderen. Het geschonken bedrag wordt dus niet overgemaakt maar schuldig gebleven aan de kinderen. Zij lenen het bedrag feitelijk direct weer terug van de kinderen. De ouders krijgen hierdoor een schuld aan de kinderen en de kinderen krijgen een vordering op de ouders.

De vordering van de kinderen op de ouders kan meestal pas worden opgeëist bij overlijden van de langstlevende ouder of bij opname in een verzorgingstehuis. De ouders houden dus het beheer over hun geld, de kinderen krijgen nog niks. Een dergelijke schenking is dus verstandig als de ouders wel vermogen hebben maar nog geen geld vrij beschikbaar op de plank hebben liggen (bijvoorbeeld in beleggingen of een woning). Feitelijk wordt eigen vermogen omgezet in vreemd vermogen en neemt de nalatenschap dus af, hierdoor wordt in de toekomst erfbelasting bespaard.

Schenking onder schulderkenning en rente

De ouders moeten over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een rente betalen van 6%. Voor schulden van voor 2010 is een zakelijke rente voldoende, deze kan lager zijn.  Als dit niet gebeurd dan heeft de constructie geen zin en zal de belastingdienst de opzet niet erkennen. De rentebetaling kan het beste (bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen) per bank worden overgemaakt.

Schenking onder schulderkenning en box 3

De schuld mag bij de ouders worden opgenomen in box 3 (soms voordeel) en de kinderen moeten de vordering opnemen in hun box 3 vermogen. Tot zo'n 21.000 euro (per belastingplichtige) is dit vermogen vrijgesteld. Over het meerdere moet 1,2% belasting worden betaald. Als minderjarige kinderen een vordering op hun ouders hebben dan moet de vordering bij hun ouders in de aangifte worden opgenomen.

Notaris nodig voor schenkingen

Schenkingen kunnen in principe zonder notaris worden verricht. Voor schenkingen onder schulderkenning is dit anders, hiervoor is een notaris nodig. Waarschijnlijk wordt dit in 2014 anders, wij houden u op de hoogte

Advies

Mocht u overwegen een dergelijk traject in te gaan, beoordeel dan goed of het allemaal zinvol is, wat het juiste moment is en of er nog meer fiscaal vriendelijke keuzes te maken zijn. Wij denken graag met u mee!

Voor vragen kunt u bellen of mailen met de heer  Y.Burkink@jongbloed.tv.9 Feb 2012Waardeer het artikel Schenken en schuldigerkenning

Schenken en schuldigerkenning heeft een waardering van 9.6 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl