Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Mantelzorgcompliment geeft recht op grote vrijstelling erfbelasting

Wat is een mantelzorgcompliment?

Iemand die mantelzorg verleent kan een zogenaamd mantelzorgcompliment (artikel 19a WMO) aanvragen. Het mantelzorgcompliment is een vergoeding voor mantelzorgers als blijk van waardering voor de zorg die zij verlenen. De persoon die wordt verzorgd (zorgvrager) kan zijn of haar mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment voor 2012 is maximaal € 200. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt het mantelzorgcompliment.
Leuk natuurlijk, maar wel een heel gedoe voor het verkrijgen van een redelijk oninteressante vergoeding. Toch kan deze van groot belang zijn.

Partnerschap en mantelzorg

Ouders en meerderjarige kinderen kunnen geen fiscaal partner zijn en hebben dus ook geen recht op de hoge vrijstelling van € 603.000 voor partners. De enige uitzondering is de bloedverwant in de eerste graad die een uitkering als bedoeld in art. 19a Wet maatschappelijke ondersteuning (het mantelzorgcompliment) genoten in verband met in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van overlijden van de andere bloedverwant aan die bloedverwant verleende zorg. Een inwonend kind verleent dus bijvoorbeeld de mantelzorg  aan een ouder en krijgt daarvoor een mantelzorgcompliment.

Een mantelzorger kan in de problemen komen als hij of zij geen aanvraag heeft ingediend voor zo'n compliment: het is dan niet mogelijk om in aanmerking te komen voor de belastingvrijstelling van € 603.000 over de erfenis. Veel mantelzorgers zijn hiervan niet op de hoogte.

Kamervragen

De heer Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid, heeft onderstaande vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van VWS:

 1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Gebrekkige voorlichting strop voor mantelzorgers” en van de Nieuwsuur uitzending van 23 juli met als onderwerp mantelzorgers en erfbelasting?
 2. Deelt u onze mening dat de informatie over de verhoogde vrijstelling van het mantelzorgcompliment op de website van het SVB redelijk summier is, en dat het onhandig is dat de link naar de Belastingdienst naar de algemene site gaat en niet direct naar de relevante pagina
 3. Deelt u onze mening dat de zin “U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen, 3 of meer mensen kunnen niet allemaal elkaars partner zijn.” op genoemde site van de Belastingdienst verwarring schept en onduidelijk is en dat hierover duidelijk gesteld zou kunnen worden dat als ofwel de ouder ofwel het kind getrouwd is / een geregistreerd partnerschap heeft, zij niet in aanmerking komen voor de grote vrijstelling met de ouder?
 4. Bent u bereid om in overleg te treden met de SVB en de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat bij de voorlichting over het mantelzorgcompliment (inclusief op het aanvraagformulier) er duidelijker gecommuniceerd wordt over de gevolgen voor de erfbelasting en kunt u meedelen aan de kamer welke wijzigingen dit oplevert?
 5. Waarom is ervoor gekozen dat het mantelzorgcompliment alleen gegeven wordt bij een extramurale indicatie en niet bij een intramurale indicatie, die bijvoorbeeld via een PGB of ZIN wel thuis opgevangen wordt?
 6. Kunt u zich voorstellen dat kinderen die er bewust voor kiezen om hun ouders de laatste maanden zeer intensief thuis te verzorgen, ook al heeft vader / moeder een indicatie voor een verpleeghuis, het als onrechtvaardig ervaren dat zij niet in aanmerking komen voor de erfvrijstelling? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?
 7. Klopt het dat op de website van de SVB geen informatie staat over het aanvragen van het mantelzorgcompliment als er geen formulier ontvangen is / als het formulier kwijt is, etc.? Bent u bereid ervoor zorg te dragen dat mensen alsnog het compliment (of over 2011 een bewijs dat zij recht gehad hebben op het compliment) op eenvoudige wijze kunnen aanvragen?

Beantwoording staatssecretaris d.d. 6 september 2012

 1. Heeft u kennisgenomen over het bericht dat de mantelzorgers niet weten dat zij onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor de verhoogde vrijstelling van de erfbelasting tot 600.000 euro?  Antwoord 1 Ja.
 2. Klopt het dat mantelzorgers in aanmerking kunnen komen voor verhoogde vrijstelling van de erfbelasting indien zij kunnen aantonen dat zij mantelzorg verlenen aan hun ouders? Is het ontvangen van de mantelzorgcompliment een van de voorwaarden om dit te kunnen aantonen? Zo nee, wat klopt er niet?
 3. Aan welke voorwaarden moeten mantelzorgers nog meer voldoen willen zij in aanmerking komen voor deze verhoogde vrijstelling van de erfbelasting? Antwoord op de vragen 2 en 5
  Het ontvangen van een mantelzorgcompliment (in verband met in het jaar voorafgaande aan het overlijden verleende zorg) is een van de voorwaarden waardoor een ouder en een meerderjarig kind voor de erfbelasting als elkaars partner aangemerkt kunnen worden, zodat zij in aanmerking komen voor de vrijstelling van partners. Er zijn evenwel ook andere voorwaarden.
  Zonder helemaal volledig te zijn, noem ik de volgende voorwaarden.
  Noch de ouder noch het kind mogen een andere partner hebben. Zij moeten ten minste zes maanden voorafgaand aan het overlijden een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting hebben en gedurende eenzelfde periode staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Als zij niet een dergelijk samenlevingscontract hebben, dan moeten zij tot het tijdstip van overlijden gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
  In de jaren 2010 en 2011 is een overgangsbepaling van kracht, waardoor in die jaren de voorwaarde van een samenlevingscontract niet van toepassing is. De voorwaarde van zes maanden hetzelfde woonadres blijft in die jaren wel bestaan.
 4. In hoeverre is afgesproken met de Kamer dat de overheid voorlichting zou geven aan de burger over de verhoogde vrijstelling van de erfbelasting aan mantelzorgers? Hoe luiden die afspraken? Antwoord 3
  Er zijn met de Kamer geen specifieke afspraken gemaakt over de voorlichting over de partnervrijstelling in de erfbelasting.
 5. Bent u van mening dat u mantelzorgers voldoende heeft voorgelicht over dit voordeel dat zij genieten als mantelzorgers? Zo ja, op welke manier heeft u de mantelzorgers hun rechten medegedeeld? Staat in de informatie over het mantelzorgcompliment ook het voordeel dat mantelzorgers kunnen genieten bij het verdelen van de erfenis? Zo nee, waarom niet? Antwoord 4
  Op de site van de Belastingdienst worden de voorwaarden opgesomd die van belang zijn voor de kwalificatie als partner voor de erfbelasting. Zie ook het antwoord op de vragen 2 en 5. Op grond daarvan kunnen de betrokkenen vaststellen of bij overlijden de partnervrijstelling van toepassing zal zijn.
  Daarnaast heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB), als uitvoerder van de regeling met betrekking tot het mantelzorgcompliment, in verband met de herziening van de Successiewet 1956 per 1 januari 2010 de website met voorlichting aan mantelzorgers en hun zorgvragers aangepast. Daarbij werd ook – voor meer informatie over de voorwaarden – doorverwezen naar de website van de Belastingsdienst. Ook op de site van Mezzo is uitgebreide informatie geplaatst. Doel hiervan was om mantelzorgers bewust te maken van de mogelijkheid om - onder nadere voorwaarden – in aanmerking te komen voor een hogere vrijstelling voor de erfbelasting. Naar aanleiding van de recente publiciteit heeft de SVB de informatie op de website uitgebreid. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal in overleg met Mezzo bezien of zij de voorlichting aan mantelzorgers over erfbelasting en vrijstelling verder zouden kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door ook de communicatiekanalen van andere cliëntorganisaties te benutten. Ten slotte kan ook het notariaat een belangrijke voorlichtende rol vervullen.

Meer weten?

Kijk op de site van Rijksoverheid. Of vraag ons om meer informatie.24 Jul 2012Waardeer het artikel Het mantelzorgcompliment en de erfbelasting

Het mantelzorgcompliment en de erfbelasting heeft een waardering van 7.9 / 10 punten met 8 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl