Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Einde Successiewet nabij?

Nieuws ; De uitspraak in cassatie is op 22 november 2013 bekend geworden. Hoewel de Advocaat Generaal nog positief voor de belastingplichtige adviseerde ging de Hoge Raad hierin niet mee. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat onze wetgever een duidelijk onderscheid mag maken tussen ondernemingsvermogen en particulier vermogen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het discriminatieverbod, omdat er gerechtvaardigde doelstellingen aan dit onderscheid ten grondslag hebben gelegen. Bij bedrijven kan er namelijk een groot liquiditeitsprobleem ontstaan als er belasting verschuldigd zou zijn.

Hoge Raad 22 november 2013

Uit een uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012 lijkt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet strijdig is met het discriminatieverbod. Volgens de Rechtbank is er sprake van een ongelijke behandeling tussen personen die krachtens erfrecht ondernemingsvermogen krijgen enerzijds en verkrijgers van privévermogen anderzijds. Een ongelijke behandeling is alleen gerechtvaardigd als er een rechtvaardiging voor bestaat, bijvoorbeeld omdat een bedrijfsoverdacht niet mogelijk zou zijn zonder de genoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit. In een uitspraak van de rechtbank Arnhem d.d. 1 november 2012 heeft de rechtbank vastgesteld dat er geen sprake is van discriminatie.

Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, aangekondigd in beroep te gaan tegen deze uitspraak, dus moet worden afgewacht hoe de Hoge Raad hierover zal oordelen. Bezwaarschriften zullen worden aangehouden. 

Kamervragen en antwoord staatssecretaris

Op vragen van CDA kamerlid Pieter Omtzigt heeft de staatssecretaris van Financiën geantwoord dat hij erop vertrouwt dat de Hoge Raad de uitspraak van de Rechtbank Breda zal casseren en een wijziging van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en erfbelasting niet noodzakelijk is. De staatssecretaris van Financiën heeft tevens aangegeven dat bezwaarschriften tegen aanslagen die reeds onherroepelijk vaststaan, niet-ontvankelijk worden verklaard. Naar onze mening zal ook een gang naar de civiele rechter geen soelaas bieden. Het uitgangspunt is namelijk dat de civiele rechter is gebonden aan het beginsel van formele rechtskracht. De vragen en antwoorden leest u hier.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Als een verkrijger ondernemingsvermogen erft of krijgt geschonken, is een bedrag van € 1.006.000 vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en van het meerdere is 83% vrijgesteld. Meer over de genoemde faciliteit leest u hier.

Naar verwachting 50.000 bezwaarschriften

De Belastingdienst verwacht dat er ruim 50.000 bezwaarschriften zullen binnenkomen, hiervan ongeveer 30.000 inzake erfbelasting en 20.000 inzake schenkbelasting. Dit is teveel werk en mede hierom heeft de staatssecretaris van financien besloten om de een groot deel aan te wijzen als massaal bezwaar (voor de liefhebber dit staat in artikel 25a Algemene wet inzake rijksbelastingen). De centrale vraag is en blijft of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet   zowel vóór als na 1 januari 2010 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
Krijgt u ongelijk van de rechter (uiteindelijk de Hoge Raad) dan wordt er collectief uitspraak gedaan op alle ingediende (en aangewezen) bezwaarschriften. U krijgt geen brief maar dit wordt opgenomen in de staatscourant en sommige dagbladen. Tegen deze uitspraak staat dan geen beroep open. Bent u het niet eens dan moet u de inspecteur vragen op uw bezwaarschrift uitspraak te doen, hiertegen staat dan wel weer beroep open.
Als u in het gelijk wordt gesteld dan worden alle aanslagen schenkbelasting en erfbelasting herzien, dus ook de aanslagen van mensen die geen bezwaar hebben ingediend, mits de aanslag op het moment van het besluit nog niet onherroepelijk vaststaat.

Wat te doen?

Als recentelijk een aangifte erfbelasting is ingediend en de aanslag is nog niet definitief vastgesteld, adviseren wij u bezwaar te maken ter behoud van rechten, een voorbeeld kunt u hier gratis downloaden. Zoals gezegd worden verzoeken om ambtshalve vermindering van aanslagen die wel definitief zijn vastgesteld niet ontvankelijk verklaard. Wij kunnen u behulpzaam zijn met een dergelijk bezwaarschrift. U kunt hieronder uw gegevens invullen en wij geven u een offerte.

Meer weten?

Als u meer wilt weten, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen door te bellen of te mailen met de heer Y.H. Burkink. 1 Sep 2012


Naam

*

Geboortedatum

Woonplaats:

Bezwaar tegen:

Email

*

Offerte voor collectief bezwaar:

Telefoonnummer

Extra toelichting:

Bestand / aanslag:


Waardeer het artikel Einde successiewet en erfbelasting

Einde successiewet en erfbelasting heeft een waardering van 9.8 / 10 punten met 6 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl