Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Aftrek monumentenpanden alleen indien er band met Nederland is

Iemand verhuist in 2004 naar België en gaat daar in een kasteel wonen. Hij kiest in zijn IB-aangifte 2004 voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige. Hij voert daarbij uitgaven voor een monumentenpand op als persoonsgebonden aftrekpost. De inspecteur staat aftrek van de uitgaven niet toe, omdat het kasteel niet is ingeschreven in de registers, zoals bepaald in de Monumentenwet 1988. Rechtbank Breda verklaart het beroep van X ongegrond. Hof ’s-Hertogenbosch stelt X in het gelijk. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld.
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Nederland alleen aftrek van de kosten van monumentenpanden mogelijk maakt voor eigenaren van monumenten die in Nederland zijn gelegen. Het Hof van Justitie EU merkt hierbij nog wel op dat de aftrek dan ook open moet staan voor eigenaren van monumenten die, ondanks het feit dat zij op het grondgebied van een andere lidstaat zijn gelegen, verband kunnen houden met het Nederlandse cultuurhistorisch erfgoed.
In zijn eindarrest oordeelt de Hoge Raad dat X geen recht heeft op aftrek van de uitgaven voor het Belgische kasteel als persoonsgebonden aftrekpost, omdat het kasteel geen element vormt van het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland.

Aftrek monumentenpanden in Nederland

Voor monumenten in Nederland geldt het volgende. Uitgaven voor monumentpanden zijn aftrekbaar voor panden die kwalificeren als eigen woning of als overig vermogensbestanddeel én die zijn ingeschreven in het monumentenregister, de zogenoemde Rijksmonumenten, zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988. De Monumentenwet 1988 stelt zich ten doel monumenten waaronder specifieke gebouwen en terreinen, archeologische en kerkelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten, alsmede opgravingen en vondsten op wettelijke basis te beschermen, zulks vanuit het oogpunt van hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. Als rijksmonument worden aangemerkt alle vervaardigde onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. De taak om rijksmonumenten te beschermen en in stand te houden is in handen gelegd van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Aftrek is niet mogelijk voor gemeentelijke monumenten ('beeldbepalend' of 'een beschermd stadsgezicht'). 18 Jun 2015


Waardeer het artikel Aftrek monumentenpanden: alleen gelegen in Nederland!
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl