Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Voorbeeld overeenkomst C.V.

PARTIJEN:

  • .............................., wonende te .............................., geboren op .................., (evt. gehuwd met ..............................), hierna te noemen beherend vennoot sub 1,
    (Evt.: De rechtspersoon, VOF, C.V., B.V.) .............................., gevestigd te .............................., ingeschreven in het handelsregister onder nummer .................. en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..............................),

en

  • .............................., wonende te .............................., geboren op .................., (evt.: gehuwd met ..............................), hierna te noemen beherend vennoot sub 2,


en

  • .............................., wonende te .............................., geboren op .................., (evt.: gehuwd met ..............................), hierna te noemen de commanditaire vennoot sub 3,
  • eventueel commanditaire vennoot sub 4,

IN AANMERKING NEMENDE:

dat zij met elkaar met ingang van (datum) een commanditaire vennootschap zijn aangegaan, teneinde voor gezamenlijke rekening en onder gemeenschappelijke naam een ..............................bedrijf uit te oefenen;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1: Naam en plaats van vestiging
De  vennootschap draagt de naam  C.V. .............................. (hierna te noemen: de vennootschap) en is gevestigd te .............................. De vennootschap kan elders nevenvestigingen hebben.

Artikel 2: Doel
De vennootschap heeft ten doel het voor gezamenlijke rekening exploiteren van een ..............................bedrijf en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in verband staat in de ruimste zin van het woord.
Indien van toepassing: In bijzonder beoogt de vennootschap de voortzetting van het ..............................bedrijf van de tot (datum) door de vennoot sub ...... onder de naam .............................. gedreven onderneming.

Artikel 3: Vennoten
Venno(o)t(en) sub 1 (en sub 2) is / zijn de beherende venno(o)t(en) en venno(o)t(en) sub 3 (en sub 4) is / zijn de commanditaire venno(o)t(en).

Artikel 4: Duur en opzegging
De vennootschap is met ingang van (datum) voor onbepaalde tijd aangegaan. Ieder van de vennoten heeft het recht de  vennootschap door opzegging te beëindigen. Dit dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere venno(o)t(en), met inachtneming van een opzegtermijn van ...... (drie) maanden en niet anders dan tegen het einde van het boekjaar.

Artikel 5: Inbreng
Lid 1: Door ieder van de vennoten wordt ingebracht zijn kennis, arbeid en vlijt, relaties en vergunningen voor zover deze op de door de vennootschap te drijven onderneming betrekking hebben.
Lid 2: Door beherend vennoot sub 1 worden de volgende activa ingebracht: .............................. (evt. in een bijlage opnemen).
Door beherend vennoot sub 2 worden de volgende activa ingebracht: .............................. (evt. in een bijlage opnemen).
Door de commanditaire vennoot worden de volgende activa ingebracht: .............................. (evt. in een bijlage opnemen).

(Indien van toepassing): Voorts brengt  vennoot sub ...... alle activa en passiva in van het tot en met (datum) door hem voor eigen rekening uitgeoefende bedrijf, zulks volgens de balans per (datum) die zal worden opgesteld door ..............................
Tot het ingebrachte bedrijf behoren de onroerende zaken zoals deze in bijlage ...... behorende bij deze overeenkomst zijn opgenomen.
Lid 3: Met onderling goedvinden kan door de vennoten meer geld en / of goederen in de vennootschap worden ingebracht.

Artikel 6: Kapitaalrekening - rente
Lid 1: Ieder der beherende vennoten wordt voor zijn inbreng in geld of goederen op een ten name van ieder van hen gestelde kapitaalrekening gecrediteerd ten belope van het ingebrachte bedrag of de waarde van de betreffende goederen.
Lid 2: Iedere beherende vennoot wordt voor het aan hem toekomende winstaandeel, voor zover hij dit niet heeft opgenomen, op zijn kapitaalrekening gecrediteerd, terwijl hij voor niet aangezuiverd verlies op zijn kapitaalrekening wordt gedebiteerd.
Lid 3: Voor wat betreft hun onderlinge rechtsverhouding beschouwen de vennoten het bedrag dat ieder hunner volgens zijn kapitaalrekening toekomt, als schuld van de vennootschap, en het bedrag dat ieder hunner volgens zijn kapitaalrekening eventueel verschuldigd mocht zijn, als schuld aan de vennootschap.
Lid 4: Ieder der vennoten geniet over het saldo dat hem volgens zijn kapitaalrekening bij aanvang van het boekjaar toekomt een rente gelijk aan de wettelijke rente op 31 december van het voorafgaande jaar, vermeerderd met ......% per jaar. Een gelijke rente is daarentegen verschuldigd over het saldo dat hij volgens zijn kapitaalrekening bij aanvang van het boekjaar verschuldigd mocht zijn.
Lid 5: De commanditaire vennoot geniet een rentevergoeding van 8% (eventueel een ander percentage afspreken) over het door de commanditaire vennoot in de vennootschap gestoken kapitaal in het betreffende jaar.

Artikel 7: Bevoegdheid
Lid 1: Iedere beherende vennoot is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te tekenen, gelden voor haar uit te geven en te ontvangen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, tenzij dit niet met het doel van de vennootschap in verband staat.
Lid 2: De medewerking van alle vennoten wordt echter gevorderd voor:
 a: het verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren en huur opzeggen van onroerende zaken;
 b: het verlenen van zakelijke rechten en het overdragen tot zekerheid van roerende zaken;
 c: het in dienst nemen en het ontslaan van personeel, anders dan wegens een dringende reden in de zin der wet, alsmede het verlenen en intrekken van procuratie;
 d: het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap;
 e: het ter leen verstrekken van gelden van de vennootschap;
 f: het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap of ten laste van het privévermogen, het anderszins verbinden van de vennootschap voor de schulden van een derde of zich jegens derden garant stellen; dit alles behoudens schriftelijke toestemming van de andere vennoot;
 g: het deelnemen in andere ondernemingen, het vestigen en opheffen van filialen;
 h: het aangaan van verplichtingen die strekken tot de aankoop van activa, waaronder auto's en inventaris;
 i: het voeren van rechtsgedingen (met uitzondering van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden), het berusten in rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, het opdragen van de berechting van geschillen met derden aan scheidslieden of bindend adviseurs;
 j: het aangaan van rechtshandelingen, anders dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde een bedrag van € .................. te boven gaat, waaronder niet begrepen het opnemen van beschikbare gelden bij de bankier van de vennootschap; splitsing van de overeenkomst teneinde de werking van deze bepaling te ontgaan is daarbij niet toegestaan.

Artikel 8: Toezicht
De commanditaire vennoot kan zelf of door een door hem aan te wijzen en te honoreren accountant namens hem, te allen tijde het kantoor en alle andere bedrijfsruimten bij de commanditaire vennootschap in gebruik nemen, betreden, toezicht houden op alle handelingen van de beherende venno(o)t(en) en kennis nemen van de toestand van de zaak in haar gehele omvang. Op zijn verzoek heeft de commanditaire vennoot of diens lasthebber inzage in de boeken en worden hem alle verdere inlichtingen dienaangaande onmiddellijk verschaft.

Artikel 9: Samenwerking
De vennoten verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg. Zij verbinden zich jegens elkaar om geen handelingen te verrichten waartegen één van hen zich uitdrukkelijk heeft verzet.

Artikel 10: Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening
Lid 1: Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Lid 2: Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het einde van de vennootschap in de loop van enig boekjaar, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en wordt een balans en winst- en verliesrekening (hierna jaarrekening) opgemaakt. De vennoten tekenen deze ten bewijze van goedkeuring en van onderlinge décharge binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of, ingeval de vennootschap eindigt, binnen drie maanden na het einde van de vennootschap.
Lid 3: Blijft een vennoot gedurende vier weken nadat hij door de andere venno(o)t(en) daartoe bij aangetekend schrijven is aangemaand, in gebreke bedoelde stukken te tekenen, dan zal - tenzij hij binnen genoemde termijn van vier weken zijn bezwaar daartegen bij aangetekend schrijven heeft kenbaar gemaakt - de handtekening van de andere venno(o)t(en) ook voor hem verbindend zijn.
Lid 4: Worden, nadat een vennoot binnen genoemde termijn van vier weken zijn bezwaren tegen de jaarrekening aan de andere venno(o)t(en) heeft medegedeeld, de vennoten het daarover niet eens, dan wordt dit geschil beslist overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van deze overeenkomst.
Lid 5: De jaarrekening zal ongeacht de ondertekening in ieder geval ten opzichte van een vennoot bindend zijn, na het verstrijken van één jaar na ontvangst hiervan, als in die periode door hem geen bezwaren schriftelijk aan de medevenno(o)t(en) of degene die de stukken vaststelt kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 11: Primaire arbeidsbeloning
Lid 1: De beherende vennoten kunnen ten aanzien van één of meerdere van hen overeenkomen, dat aanspraak bestaat op een primaire arbeidsbeloning.
Lid 2: Bij het overeenkomen en vaststellen van de omvang van een primaire arbeidsbeloning, zal de onderlinge verhouding in de mate van inbreng van arbeid en vlijt van de vennoten leidend zijn.
Lid 3: De beherende vennoot die aanspraak heeft op een primaire arbeidsbeloning, is bevoegd om deze in wekelijkse of maandelijkse termijnen op te nemen uit de kas van de vennootschap, zulks bij wijze van voorschot op het hem toekomende winstaandeel uit de vennootschap en met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 13 is bepaald.
Lid 4: Indien, en voor zover, bij de vaststelling van de jaarstukken mocht blijken dat het bedrijfsresultaat van de vennootschap, bepaald overeenkomstig artikel 12 lid 1 tot en met 4 (derhalve vóór aftrek van de primaire arbeidsbeloningen) lager is dan het totaalbedrag van de primaire arbeidsbeloningen waarop de vennoten in beginsel aanspraak hadden, zal de aanspraak van elke beherende vennoot op een arbeidsbeloning naar rato worden verminderd.

Artikel 12: Berekening winst / verlies en verdeling
Lid 1: Ter berekening van het jaarlijkse bedrijfsresultaat van de vennootschap worden van de bruto-inkomsten afgetrokken alle verliezen, bedrijfskosten en afschrijvingen, een en ander bepaald overeenkomstig algemeen aanvaarde waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen.
Lid 2: De afschrijvingen op goederen worden zoveel mogelijk bepaald op ten minste het bedrag, dat fiscaal toelaatbaar en bedrijfseconomisch wenselijk is.
Lid 3: Op het aldus bepaalde bedrijfsresultaat van de vennootschap worden allereerst in mindering gebracht de aan de commanditaire venno(o)t(en) toekomende rentevergoeding als bedoeld in artikel 6, lid 5.
Lid 4: Op het bedrijfsresultaat na aftrek van de rentevergoeding aan de commanditaire venno(o)t(en) als bedoeld in artikel 6, lid 5 wordt vervolgens in mindering gebracht de aan de beherende vennoten toekomende rentevergoedingen als bedoeld in artikel 6 lid 4.
Lid 5: Op het bedrijfsresultaat na aftrek van de rentevergoedingen als bedoeld in artikel 6 lid 4 en lid 5 worden vervolgens in mindering gebracht het totaal van de primaire arbeidsbeloningen als bedoeld in artikel 11 waarop de vennoten aanspraak hebben.
Lid 6: In de dan nog resterende winst, respectievelijk het verlies, berekend op grond van hetgeen eerder in dit artikel is bepaald, zullen de vennoten ieder voor ...... procent ...... delen (andere verdeling is mogelijk); de commanditaire vennoot voor de resterende ...... procent (......%). De vennoten kunnen in onderling overleg deze percentages veranderen.
Lid 6: De totaalsom van rente over het saldo van zijn kapitaalrekening, aanspraak op primaire arbeidsbeloning en gerechtigdheid in de resterende winst ex lid 5 van een beherende vennoot zal gelden als het hem toekomende winstaandeel uit de vennootschap.

Lid 7: De door de vennootschap in enig boekjaar geleden verliezen worden in het betreffende boekjaar geheel door de beherende vennoten gedragen, welke in mindering op zijn creditsaldo zullen worden gebracht. Het aandeel in de verliezen in enig boekjaar geleden zal door de commanditaire vennoot gedragen worden door middel van verrekening met het winstaandeel over enig ander volgend boekjaar; het winstaandeel zal dan gekort worden met het verliesaandeel uit een vorig boekjaar.
Lid 8: De commanditaire vennoot zal niet gehouden zijn alsnog enige som tot dekking van geleden verliezen te storten boven het bedrag van zijn inbreng.

Artikel 13: Opname winstaandeel
Lid 1: Voor zover dit de bedrijfsvoering en financiering van de vennootschap niet in gevaar brengt, is ieder der vennoten bevoegd om als voorschot op het hem toekomende winstaandeel uit de vennootschap wekelijks of maandelijks een bedrag uit de kas van de vennootschap op te nemen, waarvan de omvang door de vennoten in onderling overleg wordt vastgesteld.
Lid 2: Indien bij de vaststelling van de jaarstukken blijkt dat een vennoot meer dan het hem toekomende winstaandeel heeft opgenomen, is hij gehouden het teveel genoten binnen een maand na constatering hiervan te restitueren.
Lid 3: Voor zover in enig jaar een verlies is geleden, zullen de vennoten in daaropvolgende jaren waarin winst wordt genoten, deze winst niet opnemen totdat het geleden verlies is gecompenseerd.

Artikel 14: Arbeidsongeschiktheid
Lid 1: Wanneer een beherende vennoot tengevolge van ziekte, invaliditeit of andere lichamelijke of geestelijke storing geheel of gedeeltelijk niet in staat is om de door hem in de vennootschap in te brengen arbeid te verrichten, neemt de andere beherende vennoot c.q. nemen de andere vennoten gezamenlijk diens taken zoveel mogelijk waar. Voor zover daarbij de bijstand of hulp van derden noodzakelijk is, zullen de hieraan verbonden kosten ten laste van de vennootschap komen.
Lid 2: Gedurende de eerste ...... maanden dat een beherende vennoot geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt in de zin van lid 1 is, behoudt de arbeidsongeschikte beherende vennoot aanspraak op het volledige hem toekomende winstaandeel uit de vennootschap.
Lid 3: Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde periode vervalt de eventuele aanspraak van de volledig arbeidsongeschikte beherende vennoot op de ten aanzien van hem overeengekomen primaire arbeidsbeloning. Ingeval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, wordt de aanspraak op deze primaire arbeidsbeloning verminderd naar evenredigheid van de mate waarin de arbeidsongeschikte beherende vennoot nog in staat is om de door hem in de vennootschap in te brengen arbeid te verrichten, en deze ook daadwerkelijk verricht. Voor het overige blijft de arbeidsongeschikte beherende vennoot conform de bepalingen van deze overeenkomst delen in de winsten dan wel de verliezen van de vennootschap, en derhalve aanspraak behouden op zijn eventuele rentevergoeding en / of deelgenootschap in de resterende winst van artikel 12 lid 6.
Lid 4: Voor zover de arbeidsongeschikte beherende vennoot evenwel een derde aansprakelijk kan stellen voor de schadelijke gevolgen van zijn arbeidsongeschiktheid, komt zijn aanspraak op het hem toekomende winstaandeel uit de vennootschap te vervallen. Het bepaalde in dit lid blijft buiten toepassing, voor zover blijkt, dat de betrokken beherende vennoot voor de door hem geleden schade geen verhaal kan vinden op de aansprakelijke derde.
Lid 5: De vennoten verklaren zich bekend met de mogelijkheid om zich voor eigen rekening te verzekeren tegen het eventuele inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid.
Lid 6: Ingeval van volledige arbeidsongeschiktheid, of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor ten minste de helft van zijn in te brengen arbeid, van een beherende vennoot gedurende een periode van ten minste ...... maanden / jaar heeft de andere beherende vennoot c.q. hebben de andere vennoten gezamenlijk, het recht om de arbeidsongeschikte beherend vennoot met onmiddellijke ingang op te zeggen (uitstoting).
Lid 7: Perioden van arbeidsongeschiktheid van een beherend vennoot die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan 30 dagen, zullen voor de toepassing van dit artikel gelden als aaneengesloten perioden van arbeidsongeschiktheid.

Artikel 15: Einde vennootschap
De vennootschap eindigt:
a: indien de vennoten daartoe in onderling overleg besluiten en wel op het door hen bij dat besluit te bepalen tijdstip. Dit besluit moet schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend;
b: door opzegging door een van de vennoten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4;
c: door overlijden, ondercuratelestelling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of aanvraag tot surséance van betaling of het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen om welke reden ook van een van de vennoten;
d: indien één der vennoten zijn recht op onmiddellijke ontbinding van de vennootschap inroept vanwege het feit dat de andere venno(o)t(en) één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt, niet nakomt of niet behoorlijk nakomt;
e. door opzegging aan een van de vennoten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 6.

Artikel 16: Liquidatie
Lid 1: Indien de vennootschap eindigt door opzegging, danwel in onderling overleg, zullen de zaken der vennootschap zo spoedig mogelijk door de vennoten worden geliquideerd, tenzij het bedrijf wordt voortgezet op de manier zoals hierna vermeld in artikel 17.
Lid 2: Bij het eindigen der vennootschap is ieder van de vennoten in het vermogen van de vennootschap gerechtigd, voor de bedragen waarvoor hij in de boeken der  vennootschap is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst of het verlies, gemaakt of geleden blijkens de overeenkomstig artikel 10 opgemaakte jaarrekening.
Lid 3: Op de na het eindigen der vennootschap op te maken balans zullen, tenzij schriftelijk onderling anders wordt overeengekomen, de activa worden gewaardeerd tegen de werkelijke waarde (of: de door de vennoten geschatte waarde).
Lid 4: In de liquidatiewinst of het liquidatieverlies, casu quo de meerwaarde of de minderwaarde (één en ander indien van toepassing) zal door ieder der vennoten, met toepassing van de onder de artikelen 11 en 12 weergegeven winstverdeling worden deelgenomen.

Artikel 17: Voortzetting, overname en verblijven
Lid 1: Indien de vennootschap eindigt, bestaat een recht tot voortzetting van het bedrijf van de vennootschap en wel:
a: in het geval als bedoeld in artikel 15 sub b voor de niet-opzeggende venno(o)t(en);
b: in het geval als bedoeld in artikel 14 lid 6 voor de opzeggende venno(o)t(en);
c: in een geval als bedoeld in artikel 15 sub c voor de overige venno(o)t(en);
d: in geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 sub d voor de venno(o)t(en) die met recht de ontbinding heeft / hebben ingeroepen.
Lid 2: De venno(o)t(en) die aldus de zaken der vennootschap voortzet(ten), dient / dienen zijn / hun verlangen daartoe binnen drie maanden na het eindigen der vennootschap schriftelijk te kennen geven aan de andere venno(o)t(en) of diens rechtverkrijgenden, op straffe van verval van het recht.
Lid 3: Het recht van voortzetting houdt in om alleen of met anderen de activiteit (eventueel met de handelsnaam) van de vennootschap voort te zetten onder verplichting (tevens een recht) alle tot het vennootschapsvermogen behorende vermogensbestanddelen over te nemen, zich te laten toedelen of, wat de schulden betreft voor zijn rekening te nemen en aan de andere vennoot of diens rechtsopvolgers in geld uit te keren de waarde van diens aandeel in dit vermogen.
Lid 4: Onder deze vermogensbestanddelen zijn begrepen die welke slechts in economische zin in de vennootschap zijn ingebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid zich daar tegen verzet.
Lid 5: De vennoot die gebruik maakt van het recht tot voortzetting, kan het recht tot overneming bedoeld in lid 3, voor wat betreft juridische gemeenschappelijke zaken vervangen door het recht tot het (vertraagd) verblijven van deze vermogensbestanddelen aan hem, mits een daarop gerichte verklaring gelijktijdig wordt afgelegd met de mededeling bedoeld in lid 2. Door die verklaring verblijven deze vermogensbestanddelen aan hem onder soortgelijke verplichtingen als verbonden aan het recht van overneming of toedeling zulks obligatoir met terugwerkende kracht tot aan de datum van ontbinding, tenzij partijen in overleg een ander tijdstip kiezen.
Lid 6: De vennoten geven elkaar over en weer onherroepelijk volmacht om namens de volmachtgever of diens rechtsopvolger(s) mee te werken aan de voor de overgang van het verblevene noodzakelijke levering.
Lid 7: De venno(o)t(en) die de zaken van de vennootschap voortzet(ten) (daaronder begrepen verblijven / overname) is dan verplicht tot uitkering aan de uittredende vennoot of diens rechtverkrijgenden van het bedrag dat aan deze toekomt, overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde, blijkens de daar bedoelde jaarrekening.
Lid 8: Deze uitkering zal echter niet anders kunnen worden gevorderd dan in 12 gelijke maandelijkse termijnen, waarvan de eerste zal verschijnen twee maanden na de dag van beëindiging van de vennootschap. Een en ander onverminderd dadelijke algehele opeisbaarheid ingeval van overlijden, faillissement, toepassing Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, aanvraag van surséance van betaling, bij verzuim van de prompte voldoening door of ondercuratelestelling van de tot uitkering verplichte vennoot alsmede bij vervreemding door deze van de voortgezette onderneming.
Lid 9: Van het niet uitgekeerde bedrag zal een rente worden vergoed gelijk aan de voor dat jaar geldende wettelijke rente (eventueel een vast percentage overeenkomen).

Artikel 18: Concurrentie
Lid 1: Het is ieder der vennoten verboden tijdens de duur van de vennootschap bij een andere onderneming werkzaam te zijn of daarbij rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn, behoudens schriftelijke toestemming van de andere venno(o)t(en).
Lid 2: Bij uittreding uit de vennootschap door één der vennoten, terwijl de andere venno(o)t(en) de onderneming voortzet(ten), zal het aan de uitgetreden vennoot verboden zijn gedurende ...... jaar na uittreden en binnen een kring, met de vennootschap als middelpunt en met een straal van ...... km, een soortgelijke onderneming als die der vennootschap uit te oefenen of te doen uitoefenen, bij een zodanige onderneming werkzaam ofwel rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn.
Lid 3: De vennoot die deze bepalingen overtreedt verbeurt, nadat hij in gebreke is gesteld, op grond van het bovenstaande een boete van € .................. ten behoeve van de andere vennoot voor elke overtreding; onverminderd alle verdere rechten van de andere vennoot ingevolge de onderhavige overeenkomst en ingevolge de wet.

Artikel 19: Toetreding
Toetreding van nieuwe vennoten zal alleen zijn toegestaan met schriftelijke toestemming van alle vennoten.

Artikel 20: Geschillenregeling
Lid 1: Alle geschillen die tussen de vennoten mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten, zullen vennoten trachten in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangdatum van de mediation.

(eventueel opnemen:

 Als er een conflict is over de waarde van de vennootschap, kan dat geschil voorgelegd worden aan arbiters  overeenkomstig het Arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in welk gebied de onderneming is gevestigd.
Indien de te stellen eis een financieel belang van  € 70.000 (waarschijnlijk) te boven gaat, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie arbiters waarvan de voorzitter de titel meester in de rechten bezit. De plaats van arbitrage zal zijn de plaats van vestiging van het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel, binnen welk gebied de vennootschap is gevestigd.
Een geschil is aanwezig als één der vennoten verklaart dat dit het geval is. De vennoot die arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere vennoot)

Lid 2:   Het geschil kan ook voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.

Aldus overeengekomen en in ......voud opgemaakt en ondertekend op (datum) te (plaats).

..............................
(naam en handtekening)

..............................

(naam en handtekening

Toelichting bij het modelcontact VOF

Algemeen:

De grondslag voor een commanditaire vennootschap (C.V.) is een vennootschapscontract.
Als vennoten geen contract hebben, dan geldt de wettelijke regeling uit het burgerlijk wetboek (boek 7a, artikel 1655 e.v.). De wet regelt echter niet zo heel erg veel en biedt partijen dus de vrijheid om dingen zelf te regelen en af te stemmen op de eigen situatie.

Het maken van een schriftelijk vennootschapscontract is niet verplicht, maar wel heel sterk aan te bevelen.


Het is verstandig het contract op te laten stellen door een jurist en u zonodig mede te laten adviseren door een verzekeraar, boekhouder of accountant. Het is namelijk van belang dat men deskundig en onafhankelijk wordt geadviseerd. Het contract kan op die manier worden aangepast aan de individuele situatie van de vennoten. Dit modelcontract is dan ook nadrukkelijk bedoeld als voorbeeld en zeer zeker niet als een invuloefening.

Het kan zijn dat de toelichting en het model niet volledig is voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen aan moet passen aan uw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw situatie.
 
Hoewel aan de inhoud en samenstelling van het modelcontract 'commanditaire vennootschap' de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de KvK geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.

Bron: dit model is afkomstig van de Kamer van Koophandel, controle en maatwerk invullingen door een fiscaal jurist of notaris is wenselijk.
30 Mei 2012


Waardeer het artikel Voorbeeld C.V.-overeenkomst

Voorbeeld C.V.-overeenkomst heeft een waardering van 8.9 / 10 punten met 7 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl