Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Verrekening huwelijkse voorwaarden

Veel mensen hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld met een periodiek verrekenbeding. In sommige gevallen wordt dit periodieke verrekenbeding niet bijgehouden. Het is in dit soort situaties te overwegen om tijdens het huwelijk een overeenkomst op te stellen waarin de status op dat moment wordt vastgelegd. Dit kan via onderstaande overeenkomst. Aandachtspunten:

  • Overweeg de overeenkomst via een notariële akte vast te leggen, dit geeft een executoriale titel en voorkomt discussie over de handtekening en datum van ondertekening.
  • Omschrijf in de overeenkomst de geest en doelstelling van partijen en maak ook melding van de adviseurs die bij het opstellen betrokken zijn geweest, sluit de berekeningen als bijlage bij. Vorenstaande voorkomt beroep op dwaling.

Overeenkomst

De ondergetekenden:

  1. De heer .............................., geboren op .................. te .............................., wonende te .............................. (BSN .................., paspoort nummer .................., geldig tot en met ..................), hierna genoemd: "de man",
  2. Mevrouw .............................., geboren op .................. te .............................., wonende te .............................. (BSN .................., paspoort nummer .................., geldig tot en met ..................), hierna genoemd: "de vrouw",


In aanmerking nemende:

  • dat de man en de vrouw op .................. zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, opgemaakt door notaris .............................. te .............................. op ..................;
  • dat de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding bevatten welke is opgenomen in artikel ...... van de huwelijkse voorwaarden. De letterlijke tekst van deze bepaling is: ..............................;
  • dat op grond van het verrekenbeding het overgespaarde inkomsten jaarlijks had behoren te worden verrekenend, welke verrekening tot op heden nimmer is uitgevoerd;
  • dat de man en de vrouw uitvoering wensen te geven aan de verrekening en daartoe ieders vermogensrechtelijke positie wensen vast te stellen;
  • dat bij deze overeenkomst de man is geadviseerd door .............................. en de vrouw door .............................. De man en de vrouw zijn van mening dat de gevolgen welke verbonden zijn aan deze overeenkomst voldoende duidelijk zijn en dat deze overeenkomst niet wordt ontbonden op grond van een wilsgebrek.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Woning

Op het moment van het huwelijk woonde de man .............................. en de vrouw .............................. De woning behoorde in eigendom toe aan .............................. Op de woning was een hypotheek gevestigd bij de ......bank met een hoofdsom van € .................. De woning had een waarde van € .................. De woning is in ...... verkocht en de overwaarde is als volgt aangewend: ..............................

De huidige echtelijk woning is eigendom van .............................. De woning heeft een WOZ-waarde van € .................. en hierop is een hypotheek gevestigd bij de ......bank met een hoofdsom van € .................. De hypotheek is sinds de aankoop afgelost met overgespaarde inkomsten voor in totaal € .................. (of: uit het overgespaarde inkomen is € .................. toegevoegd aan een spaarpolis met kenmerk welke thans een waarde heeft van € ..................).

Artikel 2. Onderneming

De man / vrouw is sinds .................. eigenaar van een onderneming / B.V. De winst over de laatste 3 jaren bedroeg € .................. (na belastingen). Het eigen vermogen van de onderneming / B.V. bedraagt per .................. in totaal € .................. De jaarlijkse winst van de onderneming met de naam .............................. wordt gerekend tot het te verrekenen inkomen (nazien of dit zo is). Op dit moment wordt de groei van het kapitaal binnen de onderneming (gedurende het huwelijk) alsnog verrekend. Er wordt rekening gehouden met een  belastinglatentie van ......%.

Artikel 3. Overig

De man / vrouw heeft tijdens het huwelijk een schenking of vermogen ontvangen (met uitsluitingsclausule niet voor verrekening in aanmerking komend, bevestiging hiervan aan de overeenkomst hechten). Dit vermogen bedroeg € .................. en wordt door partijen erkend. Het vermogen is als volgt gebruikt: ..............................

Artikel 4. Verrekening

De man en de vrouw komen tot de conclusie dat overeenstemming is bereikt over een verrekening van overgespaard inkomen van € .................. Van dit bedrag is € .................. bij de man terechtgekomen en € .................. bij de vrouw.

Dit bedrag zal - indien mogelijk - worden gestort op bankrekening .................. zodat vanaf heden de omvang helder is. De berekening is opgesteld door .............................. en wordt aan deze overeenkomst gehecht. Als dit bedrag wordt schuldig gebleven, dan wordt hierover jaarlijks een rente vergoed van ......


Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te .............................. op ..................

De man ..............................                             De vrouw ..............................

Bijlagen:

-------------

-------------

Deze overeenkomst wordt ter registratie aangeboden bij de Belastingdienst, afdeling registratie. Deze registratie is zonder verdere kosten en aan te bevelen.22 Mei 2012Waardeer het artikel Verrekening huwelijkse voorwaarden

Verrekening huwelijkse voorwaarden heeft een waardering van 8.8 / 10 punten met 8 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl