Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Voorbeeld bezwaarschrift erfbelasting

Onderstaand bezwaarschrift hangt samen met de uitspraak in 2012 van de Rechtbank. Hierin is kort en bondig door de rechter uitgesproken dat particulieren veel minder erfbelasting verschuldigd zijn omdat er sprake is van ongelijke behandeling t.a.v. ondernemers.

Model bezwaarschrift erfbelasting

AANGETEKEND
Belastingdienst ..............................
..............................
..............................

Betreft: bezwaarschrift tegen de aanslag schenkbelasting / erfbelasting ten name van .............................., aanslagnummer ...............


Plaats,  datum


Geachte heer / mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag schenkbelasting / erfbelasting. Het bestreden bedrag van deze aanslag bedraagt € ..............., de verkrijging bedraagt € ...............

Reden bezwaar erfbelasting

Ik ben van mening dat op het volledige bedrag van de verkrijging, zijnde € ............... de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ex artikel 35b e.v. van de Successiewet 1956 dient te worden toegepast. Ik beroep mij hierbij op de uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012, nr. 11/5509, LJN: BX3386. De rechtbank oordeelde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet in strijd is met het discriminatieverbod van art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. Mitsdien hebben erfgenamen van niet-ondernemingsvermogen eveneens recht op toepassing van de faciliteit.

Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit op mijn aanslag

In de onderhavige situatie leidt toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op het volledig verkregen vermogen tot de navolgende heffing:

Waarde van de verkrijging (totaal): x
Af: (1.006.000)
Resteert:   
Vrijstelling (83%):  
Belaste verkrijging (17%):   

Belaste verkrijging per begiftigde / erfgenaam: 
Verschuldigde schenk- / erfbelasting: 

Verschuldigde erfbelasting

Op basis van bovenstaande berekening bedraagt de totaal verschuldigde schenk- / erfbelasting € ............... in plaats van € ............... Ik verzoek u dan ook de onderhavige aanslag schenk- / erfbelasting met een bedrag van € ............... te verlagen naar € ...............

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst te wijten is. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend, zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen. Omdat ik ook bij een hoorzitting aanwezig ben geweest, is er sprake van extra vergoeding van € 218.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € .................., zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € .................. wordt vóór .................. (reguliere betaaldatum) voldaan.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Ontvangstbevestiging

Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen.

Ik vertrouw dat aan mijn bezwaar tegemoet zal worden gekomen.

Hoogachtend,

..............................
29 Aug 2012Waardeer het artikel Bezwaarschrift erfbelasting

Bezwaarschrift erfbelasting heeft een waardering van 7.5 / 10 punten met 11 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl