Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Dennis Jongbloed (1970)

Na de studie fiscaal recht in Tilburg (1996) te hebben afgerond, als fiscalist begonnen. Leerde het vak bij een notaris- en belastingadvieskantoor in Enschede en Deventer. Voelt zich als een vis in het water bij het creatief nadenken over fiscale routes en mogelijkheden. Schrijft wekelijks een artikel of column. Wil in de toekomst voor goede doelen in het buitenland werken.

Opleiding

 • MOS (Ondernemersopleiding Enschede)
 • HEAO - FE (Saxion Enschede)
 • Universiteit Tilburg (KUB Tilburg, Fiscaal recht)

Specialiteiten

 • Opzetten (internationale) structuren
 • Fiscale procedures
 • Echtscheidingen
 • Herstructureringen
 • Generatie-overdrachten inclusief estate planning
 • Verkoop / koop ondernemingen
 • Fiscale scans ondernemingen en particulieren

De toekomst?

Ik wil nog een keer in het buitenland voor goede doelen gaan werken en een oldtimer restaureren.

Lid van

 • Tom's Businessclub
 • Bestuur Plus van Twente
 • Businessclub Twente XXL

Nevenactiviteiten

 • Auteur voor diverse vakbladen en internetsites
 • Commissaris van een innovatieve onderneming in Twente
 • Commissaris gezondheidszorgonderneming in het midden van Nederland
 • Commissaris Duitse AG in de bancaire sectorDoor mr. D.J.B. Jongbloed geschreven artikelen

Aansprakelijk27 Mei 2012

Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek)schuld.

Accountantsverklaring bij oprichting10 Mei 2012

Sinds oktober 2012 is een accountantsverklaring bij de oprichting van een BV meestal niet meer nodig.

Achteraf huwelijkse voorwaarden19 Februari 2012

Ook als u in

Afkopen alimentatie29 Februari 2012

Afkopen van alimentatie kan best aantrekkelijk zijn als de afkopende partner een hoog (incidenteel) inkomen heeft. Door de alimentatie van de komende twaalf jaar in één keer te betalen, had de betalende partij een hoge aftrekpost. De afkoop voorkomt dat ex-echtgenoten elkaar jarenlang gaan volgen en lastigvallen bij de betaling van alimentatie (maximaal 12 jaar en soms nog langer).

Algemeen overzicht Flex B.V.22 April 2012

Per oktober 2012 is er de wetgeving inzake de Flex BV. De reden voor deze B.V. is, dat het huidige B.V.-recht uit de jaren '70 komt en zowel Engeland (de Ltd.) als Duitsland (Light GmbH) ook een eenvoudige variant van de normale rechtspersoon hebben bedacht. De nieuwe lichte B.V. of Flex B.V. is een mooie rechtsvorm voor de ondernemer. In dit artikel een overzicht van de regeling.

Bedrijfsopvolging inkomstenbelasting5 November 2012

Als u nadenkt over een bedrijfsopvolging (of verkoop), dan moet u dit 5 jaar voordien in gang gaan zetten. Het is belangrijk om een bedrijfsopvolging goed voor te bereiden en de hiervoor benodigde structuur nu al neer te zetten. Naast het feit dat een bedrijfsopvolging door een juiste structuur eenvoudiger kan verlopen en dat u daarnaast ook belasting kunt besparen. Mits de structuur juist wordt opgezet, kunnen de meeste bedrijfsopvolgingen zonder heffing van belastingen plaatsvinden. De financiering van een bedrijfsopvolging of overname kan hierdoor eenvoudiger worden vormgegeven. Ook is het belangrijk dat u tijdig - in uw hoofd - gaat nadenken over uw vertrek, deze emotie wordt vaak vergeten. Conclusie: praat erover met uw accountant en schakel ook een specialist in.

Bedrijfsopvolgingsregeling25 Februari 2012

Vermogen dat is opgeslagen in uw onderneming kan op een fiscaal vriendelijke wijze tijdens leven worden geschonken. De regeling kan ook na uw overlijden worden toegepast. De bedrijfsopvolgingsregeling bestaat nu enkele jaren en de regeling is erg gunstig. Het lijkt daarom goed voor te stellen dat de bedrijfsopvolgingsregeling wordt uitgekleed.

Boedelnotaris29 Juli 2012

De wet geeft eigenlijk geen omschrijving of definitie van het begrip

Checklist estate planning18 Mei 2012

In overleg tussen de notaris en de fiscaal jurist wordt een analyse gemaakt van de volgende zaken:

Checklist ondernemerstestament3 Juni 2012

Een testament voor een ondernemer is erg belangrijk. Voor een notaris, accountant of fiscaal jurist is het van essentieel belang dat dit met de ondernemer wordt besproken. Hieronder de vragen die aan een ondernemer moeten worden gesteld.

De coöperatie fiscaal bekeken26 Mei 2012

De coöperatie wordt steeds meer gebruikt. Reden: beperking aansprakelijkheid en flexibiliteit. De coöperatie moet door een notaris worden opgericht en kent geen minimale kapitaalinbreng. Met de komst van de

Een erfenis26 Oktober 2012

In dit onderdeel diverse vragen en antwoorden over het verkrijgen van een erfenis.

Eenmanszaak oprichten28 Oktober 2012

De meest voorkomende en eenvoudigste is de eenmanszaak. U rijdt langs de Kamer van Koophandel en zo is de eenmanszaak geboren. U drijft voor eigen rekening en risico een onderneming, er is geen onderscheid tussen uw privévermogen en uw ondernemingsvermogen.

Eindejaarstips notaris 20113 November 2012

U mag uw kind belastingvrij een bedrag schenken. Dit mag elk jaar. Hierbij in het kort de regeling:

Emigratie en erfbelasting9 Februari 2012

Een aantal landen in Europa kent geen of een beperkte erfbelasting. U kunt hierbij denken aan Italië, Spanje en Portugal. Als voorbeeld kent Spanje wel een erfbelasting, maar alleen voor vermogen dat zich in Spanje bevindt, zoals een woning. In Italië is het tarief erg laag. Mits u langer dan 10 jaar uit Nederland weg bent, mag Nederland niet meer heffen. Een alternatief is dat u de nationaliteit van uw nieuwe woonland aanneemt.

Erfbelasting 201019 Februari 2012

Als u een erfenis ontvangt, moet u erfbelasting (voorheen successierechten) betalen. Het tarief wordt hoger als de verwantschap verder weg ligt. Een uitzondering hierop vormen de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), een erkende ANBI hoeft geen belasting te betalen als zij een erfenis ontvangen.

Erfbelasting en pensioen in Duitsland22 Mei 2012

Onze kantoren zijn gelegen in het oosten des lands. Mede door deze locatie adviseren wij regelmatig ondernemers en particulieren die in Duitsland gaan wonen of hier een vestiging openen. Dit land kent een aantal speciale regelingen die voor ondernemers en  particulieren interessant zijn:

Erfenis en belastingen 26 Juli 2012

Als u een erfenis ontvangt, moet u erfbelasting (voorheen successierechten) betalen. Het tarief wordt hoger als de verwantschap verder weg ligt. Een uitzondering hierop vormen de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), een erkende ANBI hoeft geen belasting te betalen als zij een erfenis ontvangen.

Erfenis ontvangen26 Juli 2012

U wordt door de notaris gebeld omdat u erfgenaam bent of uw vader, moeder of partner komt te overlijden en u bent (wellicht) erfgenaam. Wat moet u doen, wat kunt u verwachten, welke mogelijkheden zijn er, etc.? In dit onderdeel wordt de volledige afhandeling doorgenomen.

Erfenis ontvangen en dan?27 Juli 2012

U bent erfgenaam op grond van

Flex B.V.22 April 2012

Waarschijnlijk komt er in 2012 een nieuw soort B.V. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige B.V. zijn de volgende:

Geen testament8 Februari 2012

Als een persoon komt te overlijden zonder testament, bepaalt de wet wie de erfgenaamen zijn. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Er is drietal groepen erfgenamen:

Hulp bij erfbelasting29 Augustus 2012

Als iemand komt te overlijden, heeft u genoeg aan uw hoofd. Op dat moment moet u veel praktische, juridische en fiscale zaken regelen. Een belangrijk onderdeel is het verdelen van de erfenis. Een

Huwelijkse voorwaarden19 Februari 2012

Jurisprudentie estate planning30 Juli 2012

Er is regelmatig rechtspraak over testamenten, estate planning en internationale situaties. Op de site worden hier artikelen over geschreven en in dit onderdeel treft u de uitspraken aan.

Kosten oprichten stichting18 Augustus 2012

De kosten voor een het oprichten van een stichting bedragen € 450.

Kosten oprichten vereniging18 Augustus 2012

De kosten voor een het oprichten van een vereniging bedragen € 300.

Kosten oprichting stamrecht B.V.6 Mei 2012

De notariële oprichtingskosten van een stamrecht B.V. bedragen ongeveer € 950 (exclusief omzetbelasting). Voor fiscaal advies, de afstemming met de Belastingdienst, opstellen diverse overeenkomsten, afstemming met uw werkgever, etc., moet u rekenen op zo'n € 1.550.

Mijn zoon gaat scheiden kan ik hem geld schenken?7 Oktober 2012

U kunt uw zoon belastingvrij € 5.000 per jaar schenken, de vrijstelling is elk jaar iets hoger. Eenmalig kunt u soms zelfs € 50.000 schenken. Als uw zoon nu nog getrouwd is, kunt u vastleggen dat de schenking niet aan zijn vrouw toekomt.

Moet ik testament maken?25 Februari 2012

Het is altijd verstandig om vast te leggen wat u zou wensen bij uw overlijden. Een

Notariskosten samenlevingscontract en testamenten3 Juni 2012

Voor samenwoners is het verstandig om een samenlevingscontract of een samenlevingsovereenkomst op te stellen en daarnaast zouden beide partners een testament moeten opstellen.

Onterven echtgenoot10 Juli 2012

Een echtgenoot kun je onterven. De echtgenoot heeft dan ook geen recht op een zogenaamde legitieme portie (zoals bij kinderen). De langstlevende echtgenoot staat niet helemaal met lege handen en kan het de erfgenamen nog knap lastig maken. De langstlevende heeft nog een aantal rechten, in dit artikel een overzicht. Als u uw echtgenoot wilt onterven, moet u wel langs de notaris voor een

Samenlevingscontract28 Juli 2012

Een

Schenkbelasting 201025 Februari 2012

Schenking en belasting28 Juli 2012

Over schenkingen moet soms belasting worden betaald. Het tarief bedraagt tussen de 10% en 40%, dit is afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Er zijn in Nederland gelukkig ook vrijstellingen die ervoor zorgen dat u zonder belastingheffing kunt schenken of erven. De schenkbelasting en erfbelasting zijn opgenomen in de successiewet, deze wet regelt feitelijk alles omtrent schenkingen en nalatenschappen.

Uitstel van betaling erfbelasting15 April 2012

Sinds 2011 is het mogelijk om uitstel van betaling voor de erfbelasting aan te vragen in twee specifieke situaties, deze zijn:

Verkoop IB ondernemer aan kinderen17 November 2013

U bent eigenaar van een eenmanszaak of VOF en wilt dit bedrijf overdragen aan uw zoon of dochter. In dit artikel de mogelijkheden en gevolgen.

Vermogensplanning ondernemer of DGA23 Oktober 2012

Ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) verdienen hun geld binnen hun bedrijf. Het geld blijft meestal in het bedrijf zitten terwijl hierin ook het grootste risico wordt gelopen.

Voogdij in testament18 April 2012

De voogdij moet u in uw testament regelen. Als u toch een testament laat maken, is het verstandig om ook de overige zaken te regelen. Als u in uw testament niets zou regelen, dan zal uiteindelijk de rechter bepalen wie voogd wordt. De rechter doet dit meestal in overleg met de familie en zal hierin in al zijn wijsheid beslissen, u kunt echter niet worden gehoord (u bent er immers niet meer). Als de rechter er niet uitkomt, zal de Raad voor de Kinderbescherming om advies worden gevraagd. Uiteindelijk zal de rechter er een "klapje" op geven en de voogd benoemen. Als er binnen de familie geen geschikte voogd te vinden is, wordt uw kind (of kinderen) ondergebracht bij een pleeggezin.

Voorbereiding verkoop onderneming2 Juli 2012

Regelmatig adviseer ik met een notaris en / of accountant ondernemers die na jaren werken hun onderneming willen verkopen. Hoe begin je zo'n traject? Waar moet je op letten? Welke structuur is het beste? In dit artikel een overzicht van de eerste stappen en aandachtspunten bij de verkoop van uw onderneming.

Werknemersparticipatie en fiscus25 Juni 2012

Wanneer een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid wil stellen mee te delen in de toekomstige waardeontwikkeling van de onderneming, staan daar verschillende wegen voor open. In deze notitie zullen wij in zijn algemeenheid ingaan op de navolgende varianten:

Wie erft aandelen DGA20 Oktober 2012

Bij het overlijden van de DGA blijft de B.V. over, echter zonder een bestuurder. De aandelen (het vermogen) van de B.V. vallen in de nalatenschap. De erfgenamen zijn gezamenlijk gerechtigd tot de aandelen in de B.V. en kunnen dan ook gezamenlijk het bestuur gaan uitoefenen of een nieuwe bestuurder benoemen. In de praktijk ontstaan er 2 grote problemen:

Zwart geld in een erfenis8 Juli 2012

kan wit worden geërfd. Door de heffing van inkomstenbelasting en vermogensbelasting kan dit behoorlijk in de papieren lopen. In veel gevallen blijft van een erfenis van € 10.000.000 maar € 2.000.000 over, de rest van het

Aflossen27 Mei 2012

Terugbetaling van de (hypotheek)schuld, geheel of in delen. Ook gebruikt om één aflossingstermijn aan te duiden.

Arbeidsongeschiktheid DGA24 Oktober 2012

Veel ondernemers brengen hun pensioen onder in hun B.V. In dit pensioen is meestal ook het risico voor arbeidsongeschiktheid ondergebracht. Meestal is de B.V. niet in staat om dit risico te dragen, bij arbeidsongeschiktheid van de ondernemer / DGA zal veelal de winst van de onderneming / B.V. ook dalen. Bij een normale situatie zou de pensioenopbouw bij een arbeidsongeschiktheid ook gewoon door moeten lopen. Meestal kan dit niet omdat simpelweg de middelen ontbreken. Verzeker dit risico extern of overweeg om dit onderdeel uit uw pensioenbrief te verwijderen.

Certificeren van aandelen25 Februari 2012

Het stemrecht van aandelen afhalen, dat is feitelijk het certificeren van aandelen. Het stemrecht op de aandelen komt dan bij een stichting te liggen. Er kunnen meerdere redenen zijn om een stichting op te richten of activa in een stichting onder te brengen. De belangrijkste zijn:

Checklist echtscheiding29 Februari 2012

Als een echtscheiding in beeld is, moet u ervoor zorgen dat de advocaat, fiscaal jurist of notaris snel en met volledig zicht op alle noodzakelijke informatie zijn werk kan doen. Als het voorwerk goed is, scheelt de advocaat dit tijd en u dus geld.

Eindejaarstips notaris 20123 November 2012

Vanaf 1 januari 2013 moet u uw hypotheek annuïtair of lineair aflossen. Doet u dit niet, dan heeft u geen recht op aftrek van hypotheekrente. De hypotheek moet binnen 30 jaar worden afgelost. Voor hypotheken die er al zijn vóór 1 januari 2013 geldt deze regeling niet. Overweegt u een woning te kopen, dan moet u dit regelen vóór 1 januari 2013.

Erfbelasting 201119 Februari 2012

Als u een erfenis ontvangt, moet u erfbelasting (voorheen successierechten) betalen. Het tarief wordt hoger als de verwantschap verder weg ligt. Een uitzondering hierop vormen de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), een erkende ANBI hoeft geen belasting te betalen als zij een erfenis ontvangen.

Erfbelasting betalen en besparen26 Oktober 2012

In dit onderdeel diverse vragen en antwoorden over het betalen van erfbelasting en de besparingen die mogelijk zijn.

Erfbelasting en pensioen in Malta21 Mei 2012

Een land waarover ik regelmatig adviseer, is Malta. De wetgeving is in 2012 aangepast waardoor de regels om er te mogen wonen iets minder eenvoudig zijn geworden. Daarnaast is de belastingheffing aangepast. Voor de DGA en mensen die met pensioen gaan is dit een fantastisch land, tenminste vanuit fiscaal oogpunt. Malta heeft een belastingverdrag met Nederland gesloten. De heffing is redelijk goed verdeeld over Nederland en Malta.

Erfenis en belastingen26 Juli 2012

Als er iemand komt te overlijden, dan krijgt u te maken met belastingen die samenhangen met de erfenis. U kunt te maken krijgen met de volgende belastingen:

Executeur benoemen3 Juni 2012

Over veel nalatenschappen wordt ruzie gemaakt of ontstaan er discussies. U kunt dit deels in goede banen laten lopen door in uw testament een executeur (vroeger executeur testamentair) te benoemen. De executeur regelt de afwikkeling van uw nalatenschap, dit kan in de breedste zin des woords. De executeur kan ook andere zaken voor u regelen, zoals de afwikkling van uw onderneming of het verzorgen van uw crematie of begrafenis. In dit artikel een overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Executeur en zwart geld9 Juli 2012

Sinds 2012 zijn alle executeurs verplicht om een

Fiscale structuur verkoop onderneming10 Juli 2012

Een onderneming kan binnen verschillende (rechts)vormen worden gedreven. In dit artikel worden de fiscale gevolgen bij een verkoop van een onderneming nader toegelicht. Tevens worden oplossingen omschreven op belastingheffing te verminderen.

Flex B.V. en fiscus22 April 2012

Het oprichten van een

Geld of goederen18 Februari 2012

Als u geld of goederen schenkt, dan moet u veelal schenkbelasting betalen. Er zijn vrijstellingen en de tarieven kunnen verschillen.

Gemeenschap van goederen19 Februari 2012

De algehele gemeenschap van goederen of de wettelijke gemeenschap van goederen of simpelweg de gemeenschap van goederen staat in de wet (artikel 1: 93 BW). Regelt u verder niks, dan bent u in gemeenschap getrouwd. Al uw huidige en toekomstige bezittingen, schulden, inkomens, etc. worden gemeenschappelijk, deze worden dus gedeeld. Er zijn een paar uitzonderingen, zie hierna.

Geruisloze doorschuiving aan kinderen17 November 2013

U kunt uw bedrijf zonder belastingheffing overdragen aan uw kinderen, dit gaat via de zogenaamde doorschuiffaciliteit (artikel 3.63 Wet Inkomstenbelasting). Uw zoon of dochter moet dan wel gedurende 3 jaar (36 maanden) verbonden zijn aan uw onderneming (mede-ondernemer of dienstbetrekking).

Gouden handdruk op bank of in B.V.6 Mei 2012

Sinds enkele jaren kunt u uw gouden handdruk op een bankrekening storten. Hiermee heeft de verzekeraar en de stamrecht B.V. er een geduchte concurrent bij gekregen. Bij groter vermogen (zeg vanaf € 60.000) of als u een bedrijf wilt opstarten, is de stamrecht B.V. al snel de beste en / of goedkoopste optie. Verzekeringen kosten immers nog steeds (teveel) geld. Doordat u het geld wellicht op een bankrekening kunt storten, is een stamrecht B.V. minder snel aantrekkelijk. Een bijkomend voordeel van de bankrekening / banksparen is, dat u de groep van verkrijgers van uw stamrecht (bij overlijden) uitgebreider kunt maken dan bij een verzekering.

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken27 Oktober 2012

"Ik heb 2 zonen, de ene zoon krijgt zijn rijbewijs en de andere zoon gaat op zichzelf wonen. Ik wil ze een bedrag geven, hoeveel mag ik belastingvrij geven aan mijn zonen?"

Holdingstructuur en faillissement29 Mei 2012

Tips om een faillissement te voorkomen en uw organisatie te behoeden voor problemen.

Inschrijving handelsregister10 Mei 2012

De bestuurder van de op te richten B.V. is verplicht, volgens onderstaande bepaling in de wet, de B.V. in te schrijven of te laten schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt een authentiek afschrift van de oprichtingsakte neergelegd. Dit wordt - vrijwel altijd - door de notaris verzorgd.

Internationale estate planning26 Februari 2012

U koopt een woning in Spanje, Portugal of Frankrijk en gaat er wonen. Wat zijn de gevolgen bij uw overlijden, een echtscheiding of als u vermogen wilt schenken aan uw kinderen of kleinkinderen? Onze adviseurs hebben voldoende ervaring om u hierbij te adviseren. In de meeste gevallen hebben wij bij uw advisering ook nog contact met uw adviseur in het buitenland of nemen wij contact op met onze contactpersoon aldaar.

Jurisprudentie tuchtrecht notarissen30 Juli 2012

U kunt alle uitspraken van de Kamers van Toezicht inzake notariële zaken

Kan ik erfdeel opeisen, ik heb geld nodig.14 April 2012

"Mijn moeder is vorig jaar overleden. Mijn vader woont nog in het huis zonder hypotheek. Mijn vader heeft het vruchtgebruik over het vermogen. Ik heb een vordering op mijn vader. Ik wil dit erfdeel opeisen om schulden af te lossen."

Maatschap oprichten28 Oktober 2012

De maatschap is, evenzo als

Mantelzorger geen beroep vrijstelling16 Oktober 2012

Iemand die mantelzorg verleent kan een zogenaamd

Model leningsovereenkomst4 Mei 2012

Mevrouw / de heer .............................., wonende / kantoorhoudende aan de .............................. te .............................. (BSN .................., telefoonnummer .................., e-mailadres ..............................), hierna te noemen “

Model uitsluitingsclausule4 Mei 2012

Als u niet wilt dat uw schoonzoon of schoondochter er met uw geld vandoor gaat, moet u dit vastleggen, hieronder een voorbeeld.

Notaris Groningen29 Juli 2012

In de provincie Groningen zitten diverse notariskantoren, hieronder treft u een opstelling aan. Als u verdere informatie wenst over het betreffende kantoor

Notariskosten verklaring van erfrecht3 Juni 2012

Als een persoon komt te overlijden en een erfgenaam wil beschikking over zijn vermogen, dan is de verklaring van erfrecht van belang. Dit is feitelijk de eerste stap die moet worden ondernomen bij het overlijden van een (vermoedelijke) erflater. Een verklaring van erfrecht kan worden verkregen bij de notaris, welke notaris maakt niet uit.

Ondernemer en bedrijf22 April 2012

Een ondernemer (B.V. of natuurlijk persoon) moet nadenken over de gevolgen van een echtscheiding, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Bepaalde zaken kunt u het beste regelen als u nog probleemloos in het leven staat. In dit onderdeel diverse artikelen over de ondernemer, zijn bedrijf en de mogelijkheden voor estate planning en overige zaken.

Ondernemer en testament26 Februari 2012

Voor ondernemers is een testament bittere noodzaak. Ik ben zelf fiscaal jurist en ondernemer en weet dit vanuit mijn eigen ervaringen bij klanten. Als u onverwacht komt te overlijden, blijft uw onderneming zomaar achter. En toen?

Onderneming erven27 Juli 2012

Als u een onderneming erft, bent u eigenlijk wel verplicht om een

Schenkbelasting 201125 Februari 2012

Schenken aan kleinkinderen18 Februari 2012

Schenkingen aan kinderen tijdens leven is verstandig. Meestal wordt het schenken aan kleinkinderen vergeten. Ook voor kleinkinderen geldt een vrijstelling, deze bedraagt € 2.012 (jaren 2012 en 2011). De vrijstelling geldt eens per kalenderjaar.

Stichting belastingplichtig vennootschapsbelasting6 November 2012

Als in een stichting een normale onderneming wordt gedreven, is de stichting belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Testament opstellen22 April 2012

Een testament opstellen moet bij de notaris. De kosten vallen mee, voor € 400 heeft u een prima testament. In het testament geeft u aan wat er na uw dood moet gebeuren met uw nalatenschap, zoals:

Tijd om na te denken over erfenis27 Juli 2012

Het recht van beraad om erover te denken of u een erfenis zou moeten aanvaarden is in de wet opgenomen. Als iemand komt te overlijden kunt u feitelijk 3 dingen doen:

Waardering onderneming of BV2 Augustus 2012

Bij een bedrijfsopvolging of bedrijfsoverdracht moet de onderneming of de aandelen in een B.V. gewaardeerd worden. Voor de waardering van een onderneming bestaan verschillende methoden. Berekeningen in de praktijk zijn veelal 4 of 6 keer de winst, dit berust dan op borrelpraat. Het waarderen van ondernemingen is lastig en erg afhankelijk van:

Waarom zou ik een testament opstellen?26 Oktober 2012

Er zijn een aantal redenen om een testament op te stellen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, voor een paar honderd euro kunt u al een testament laten opstellen door een notaris. U kunt hier eenvoudig een

Wat regelen bij huwelijkse voorwaarden?10 Juli 2012

De notaris zal in overleg tussen de echtelieden de huwelijkse voorwaarden opstellen. Bij het opstellen hiervan zal de notaris diverse vragen aan u (moeten) stellen. Binnen de huwelijkse voorwaarden wordt een aantal zaken geregeld. De belangrijkste zaken die in huwelijkse voorwaarden worden opgenomen zijn:

Wat staat er in testament?25 Februari 2012

Het belangrijkste is dat u in uw testament kunt bepalen wie uw erfgenamen zijn. Tevens kunt u in uw testament mensen uitsluiten en zelfs onterven. Tevens staan in uw testament de volgende zaken:

Wel erfenis maar geen erfbelasting26 Augustus 2012

In sommige situaties krijgt u wel een erfenis, maar bent u geen erfbelasting verschuldigd. De belangrijkste bijzondere regelingen worden in dit artikel behandeld.

Werknemers en aandelen in B.V.19 Juni 2012

Het belangrijkste binnen een bedrijf zijn veelal de werknemers en soms de aandeelhouder / bestuurder en de bank (en klanten). De centrale rol van de werknemers wordt steeds belangrijker. Als belangrijke werknemers weglopen of bij de concurrent gaan werken, heeft dit direct gevolgen voor het bedrijf en diens winstgevendheid. Het is dus van belang om deze werknemers aan boord te houden en wellicht meer bij het bedrijf te betrekken. Een werknemersparticipatie kan hierbij van belang zijn of een oplossing bieden. In dit artikel zullen wij de mogelijkheden van werknemersparticipaties nader belichten.

10 jaar fictie bij emigratie22 Mei 2012

De Nederlandse wetgeving inzake schenken en erven (de Successiewet) stelt dat een erflater met de Nederlandse nationaliteit die komt te overlijden binnen 10 jaar na zijn of haar emigratie uit Nederland bij zijn overlijden geacht wordt in Nederland te wonen (artikel 3 Successiewet). Deze fictie geldt voor de schenk- en erfbelasting en is een antimisbruikbepaling met een veel te lange periode.

Aangifte erfbelasting15 April 2012

Als u erfgenaam bent en een erfenis ontvangt, dan moet u een aangifte erfbelasting indienen. Doe dit binnen 5 maanden na het overlijden, dan bent u op tijd. De Belastingdienst stuurt een zogenaamde condoléancebrief nadat de persoon is overleden. In deze brief staat tevens:

Aflossing boetevrij27 Mei 2012

Mogelijkheid om zonder bijkomende kosten meer af te lossen dan verplicht is. Gebruikelijk is 10 of 20% van het totale leenbedrag per jaar. Vraag dit vooraf bij uw bancaire instelling of kijk in de voorwaarden.

Alimentatie uitsluiten in huwelijkse voorwaarden19 Februari 2012

Het recht op alimentatie is opgenomen in de wet (het Burgerlijk Wetboek). Via een overeenkomst kunt u hiervan niet afwijken. U kunt dus partneralimentatie niet voorkomen of uitsluiten via een bepaling in de huwelijkse voorwaarden. In de praktijk komt het wel voor dat in de huwelijkse voorwaarden wordt bepaald welk inkomen voor de berekening van de partneralimentatie moet worden meegenomen, feitelijk kunt u via deze route de alimentatie ook beperken. Bij ondernemers kunt u soms slimme bepalingen opnemen in uw huwelijkse voorwaarden, laat u hiertoe adviseren door een notaris of fiscaal jurist.

Bedrijfsopvolging en materiële onderneming4 November 2012

In een uitspraak van de rechtbank Arnhem d.d. 1 november 2012 kwam de bedrijfsopvolgingsregeling in het kader van de materiële onderneming aan de orde. Tevens heeft de rechtbank Arnhem - vrij uitgebreid - haar oordeel gegeven over de mogelijke discriminatie binnen deze regeling

Bedrijfsopvolging via CV structuur17 November 2013

In mijn praktijk wordt er steeds vaker voor gekozen om een voorgenomen bedrijfsopvolging handen en voeten te geven via een zogenaamde CV-structuur (commanditaire vennootschap). Deze structuur heeft de volgende voordelen:

Bekrachtigingsakte oprichting10 Mei 2012

Meestal zit er tussen het sluiten van de voorovereenkomst inzake de oprichting van een B.V. en de daadwerkelijke oprichting een redelijke periode. Ook wordt in voorkomende gevallen een B.V. in oprichting ingeschreven en weken of maanden daarna de B.V. daadwerkelijk opgericht.

Beoordelen notarissen23 Juni 2012

Sinds de introductie van Zoover (beoordeling vakanties) en de iPad / iPhone weten we hoe belangrijk het is dat de klant aangeeft wat hij van iets vindt. Wij vinden het belangrijk dat u uw mening kunt geven over een notariskantoor. Bent u tevreden met de manier waarop u door uw notaris geholpen bent? Of juist niet? Was de notaris deskundig, vlot en was de prijs / kwaliteit in orde? Via de beoordeling bij de notaris kunt u zien welke notaris welke beoordeling heeft gekregen. We zijn hier in juni 2012 mee gestart, dus het aantal beoordelingen zal langzaam groeien.

Borstelling DGA10 Juni 2012

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet zich soms in privé borg stellen voor een lening bij een bank die door de vennootschap is aangegaan. De DGA moet hiervoor een borgstellingsvergoeding bij zijn vennootschap (veelal de B.V.) vragen. De vergoeding is belast in box 1 en bij de vennootschap aftrekbaar. In de praktijk gebeurt dit zelden en wordt dit als onzakelijk aangemerkt.

Checklist afhandeling nalatenschap4 Mei 2012

In dit artikel een stappenplan dat u kunt volgen als iemand is overleden. Wat moet u doen als iemand is overleden? Deze vraag krijg ik in mijn praktijk vaak voorgelegd. In dit artikel mijn ervaringen en aandachtspunten. Het begint, op administratief gebied, bij een verklaring van een arts, dan de toestemming om te mogen begraven of cremeren, daarna de overlijdensakte en de verklaring van erfrecht.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit erfbelasting2 Augustus 2012

De nieuwe successiewet kent een ruimere bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze faciliteit is van toepassing bij schenking of erven van een onderneming of B.V. De vrijstelling bedraagt sinds 2010 100% (bij ondernemingsvermogen tot € 1.000.000). Voor het meerdere is de vrijstelling 83%.

Echtscheiding en eigen woning29 Februari 2012

Door een wetswijziging in 2011 ontstaan er problemen voor mensen die gaan scheiden. Vanaf 2011 eindigt een fiscaal huwelijk op de datum van de scheiding, of eerder als de (duurzame) samenleving wordt beëindigd. Als u dus niet meer op hetzelfde adres staat inschreven en het verzoek tot echtscheiding is ingediend, bent u geen fiscaal partner meer.

Eindejaarstips notaris 201323 Maart 2013

Maak bezwaar tegen uw aanslag schenkbelasting en erfbelasting, er lopen diverse procedures over het gelijkheidsbeginsel inzake de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Erfbelasting 201219 Februari 2012

Als u een erfenis ontvangt, moet u erfbelasting (voorheen successierechten) betalen. Het tarief wordt hoger als de verwantschap verder weg ligt. Een uitzondering hierop vormen de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), een erkende ANBI hoeft geen belasting te betalen als zij een erfenis ontvangen.

Erfbelasting betalen met kunst24 Augustus 2012

Stel, u heeft 3 mooie en kostbare schilderijen en u komt te overlijden. Uw erfgenamen moeten

Erfbelasting en pensioen in Portugal21 Mei 2012

Regelmatig adviseren wij ondernemers die hun onderneming hebben verkocht bij een emigratie naar Portugal. Dit land kent een aantal speciale regelingen die voor ondernemers en particulieren interessant zijn:

Erfenis aanvaarden27 Juli 2012

Als een erfenis door alle erfgenamen volledig wordt aanvaard, heeft dit tot gevolg dat alle schulden en bezittingen vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van de erfgenamen vallen. Schuldeisers kunnen de schulden op de nalatenschap, maar ook op het vermogen van de erfgenamen verhalen. De erfgenamen kunnen de schulden in overleg onderling verdelen.

Erven cumulatief preferente aandelen9 Augustus 2013

Als een kind de beoogde opvolger van een onderneming is, kan er een probleem ontstaan als er geen

Executeur in testament20 Mei 2012

Degene die uw nalatenschap gaat afwikkelen, wordt ook wel de executeur genoemd. Een deskundige executeur zorgt voor een soepele afwikkeling van uw testament en voorkomt ruzies en meningsverschillen tussen de erfgenamen. Het is dus best een belangrijke persoon in uw testament. De belangrijkste taken van een executeur zijn:

Fiscale aspecten Flex B.V.8 Juni 2012

Sinds 2007 wordt er al gepraat over een nieuwe B.V.-vorm. Het was de intentie dat een B.V. eenvoudiger kon worden opgericht. waarbij het oprichtingskapitaal van € 18.000 niet meer nodig zou zijn en daarnaast de notaris niet meer de enige zou zijn die de Flex B.V. kan oprichten. Deze B.V.-vorm was bedoeld voor het MKB. De Flex B.V. komt er in 2012, waarschijnlijk per 1 oktober 2012.

Heeft ex-vrouw recht op geld van mijn ouders?14 April 2012

"In ben in 1990 in gemeenschap van goederen getrouwd. In 2011 zijn wij gescheiden, convenant is getekend en de scheiding is ingeschreven bij de GBA. Mijn vader is in 2010 overleden en mijn moeder in 2012. Mijn ex-vrouw heeft zich nu gemeld en stelt dat zij recht heeft op 50% van de nalatenschap."

Huwelijk en besparen erfbelasting11 Juni 2012

U woont samen en uw vermogen is substantieel. U bent op leeftijd en wilt een groot deel van uw vermogen nalaten aan uw partner met wie u ongehuwd al een tijdje samenwoont. De notaris stelt voor "trouwen in gemeenschap van goederen en testament opstellen". Dit idee wordt uitgevoerd. In deze casus was de rechter het niet eens met dit soort huwelijk, dat enkel om belasting te besparen is gesloten. Het huwelijk wordt nietig verklaard.

Inkeerregeling zwart geld opbiechten19 Augustus 2012

Ons kantoor (

Leventestament22 April 2012

Veel mensen hebben een testament. Als fiscaal jurist zeg ik dan: "gelukkig." Een testament wordt opgesteld om uw laatste wensen netjes en zorgvuldig vast te leggen en tevens om gezeur tussen erfgenamen te voorkomen.

Mijn dochter koopt een huis, ik wil helpen hoe doe ik dit27 Oktober 2012

"Mijn dochter van 32 gaat een appartement kopen in Delden. Ik wil haar helpen of een bedrag schenken, hoe doe ik dit?"

Model echtscheidingsconvenant 4 Mei 2012

.............................., die is geboren te .............................. op .................. en woont te .............................., hierna te noemen: de vrouw

Notariskosten testament3 Juni 2012

Voor mensen met een eigen woning, kinderen, een onderneming of substantieel vermogen is het verstandig om een testament op te stellen. Overleg met uw notaris over:

Ondernemer en privé22 April 2012

Het is van belang om als ondernemer een duidelijke scheiding aan te brengen tussen uw bedrijf en uw privé zaken. Deze kwestie zal met name spelen bij een echtscheiding of een faillissement.  De privé situatie raakt in veel gevallen direct het bedrijf.  Nog te weinig accountants, fiscaal juristen en notarissen hebben oog voor dit soort serieuze problemen. U kunt hierbij denken aan:

Onterven kinderen of partner25 Februari 2012

U kunt bepaalde familieleden, kinderen of uw partner onterven. Het is verstandig dit goed met uw notaris te bespreken en een testament op te stellen.

Opvolgingsplan familiebedrijf29 Februari 2012

U bent jaren bezig met het opbouwen van uw bedrijf en ineens gaat de kaars uit. Wie runt de tent? Wie neemt er beslissingen? Het zal u niet gebeuren, gelukkig alleen die andere ondernemers. Echter kan het ook minder ernstig, u wordt ziek ... en dan? Voor dit soort situaties is een noodopvolgingsplan een nuttig hulpmiddel. U moet nadenken over de toekomst en verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit handen gaan geven. 

Pensioen DGA en financiele planning24 Oktober 2012

De gemiddelde DGA denkt dat pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd en dat hiermee de oudedagsvoorziening is geregeld. Uiteindelijk wordt de onderneming voor veel geld verkocht en is er voldoende geld in de B.V. aanwezig om het pensioen te betalen. Waar niet over wordt nagedacht is:

Samenwonen14 April 2012

Klik op een downloadtitel en download het bestand in PDF. Voor het openen van een

Samenwonen en contract19 Februari 2012

U kunt ongehuwd met iemand samenwonen zonder ook maar iets te regelen. In de praktijk wordt na verloop van tijd een samenlevingscontract opgesteld. Een samenlevingscontract mag u via de notaris laten opstellen, de wet legt u deze verplichting niet op.

Schenkbelasting 201225 Februari 2012

Schenkbelasting en eigen woning27 Februari 2012

Ouders kunnen hun kinderen eenmalig belastingvrij een bedrag van € 51.407 schenken, als dit bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning. Ook kan een woning worden geschonken, voor een bedrag van maximaal € 51.407. Een eigen woning is de woning waar het kind zijn / haar hoofdverblijf heeft.

Stichting belastingplichtig medici6 November 2012

Meestal wordt gedacht dat een stichting niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonheffing. Dit wordt soms gedacht omdat de stichting als goed doel werkt en / of de stichting voor medische doeleinden wordt gebruikt en veelal een doorgeefluik is (afwikkelen facturering zorgverzekeraar, etc.). Uit diverse onderzoeken blijkt dat de belastingheffing binnen de zorg en bij stichtingen regelmatig niet goed wordt opgezet en / of wordt vergeten de fiscaliteit nader te belichten.

U krijgt een erfenis14 Mei 2012

Als iemand in uw omgeving komt te overlijden, gaat zijn of haar erfenis (het vermogen) naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene heeft achtergelaten. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis (of legaat) krijgen, hierbij kunt u denken aan:

VOF oprichten26 Mei 2012

Steeds meer samenwerkingen vinden plaats via een vennootschap onder firma,

Advies testament en huwelijkse voorwaarden30 Augustus 2012

Een advies of quick scan van het testament en de huwelijkse voorwaarden bij ondernemers is erg belangrijk. 20% Van de ondernemers heeft geen testament en veel ondernemers hebben een verouderd of slecht testament. Daarnaast kunnen de huwelijkse voorwaarden voor problemen zorgen bij een calamiteit (overlijden, echtscheiding, etc.). Laat u tijdig adviseren. U kunt gratis een bespreking met onze notaris en / of fiscaal jurist inplannen zodat wij uw situatie kunnen bekijken,

Aflossingsvrije hypotheek27 Mei 2012

Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente. Vanaf 2013 zal dit op hypotheekgebied minder voorkomen, dit door een wetswijziging.

Bewind en testament18 April 2012

Als een kind 18 jaar of ouder is (meerderjarig) mag hij of zij zelf over het vermogen beschikken. Meestal is dit prima maar soms moet er iets worden geregeld, bijvoorbeeld als het een groot vermogen betreft of als het vermogen nog even moet worden beschermd. U kunt het vermogen dan beschermen via bewind.

Boedel volmacht6 Mei 2012

Met dit model wordt een volmacht gegeven aan iemand om een nalatenschap af te wikkelen. De volmacht is wel erg ruim, dus waar nodig zaken eruit halen. 

CV oprichten30 Mei 2012

Een speciale vorm van de

Echtscheiding algemeen27 Februari 2012

In dit onderdeel diverse artikelen over echtscheiding, pensioen, huwelijkse voorwaarden, verrekenbedingen, etc.

Echtscheiding en ondernemer29 Februari 2012

Ruim 30% van de huwelijken eindigt via een echtscheiding. Voor de wet is elke echtscheiding gelijk. Een echtscheiding van een ondernemer of DGA is vaak complexer, omdat zijn / haar inkomen per jaar kan verschillen en de waarde van de onderneming geen vaststaande grootheid is. Dit is een bron van slepende procedures en een hoop gezeur. In mijn praktijk word ik regelmatig door advocaten, ondernemers of diens ex-partners gevraagd om te adviseren bij de omvang van de alimentatie, waarde van de onderneming, verdeling van het pensioen en natuurlijk het vaststellen van de draagkracht van de ondernemer (wat kan hij / zij betalen?).

Een fictieve verkrijging26 Augustus 2012

Het is mogelijk dat u niet erft, maar wel te maken krijgt met erfbelasting (vroeger successieheffing). Dit noemt men in de praktijk de fictieve verkrijging voor de erfbelasting. Ook in dat geval moet u erfbelasting (vroeger successierechten) betalen. In dit artikel een korte en bondige weergave van de fictieve verkrijging binnen de erfbelasting.

Erfbelasting 201330 Juli 2012

Als u een erfenis ontvangt, moet u erfbelasting (voorheen successierechten) betalen. Het tarief wordt hoger als de verwantschap verder weg ligt. Een uitzondering hierop vormen de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), een erkende ANBI hoeft geen belasting te betalen als zij een erfenis ontvangt.

Erfbelasting en pensioen in Spanje21 Mei 2012

Regelmatig adviseren wij ondernemers en particulieren bij hun emigratie naar Spanje. Veel Nederlanders emigreren naar Spanje, het is er lekker warm en het leven is er goedkoop. De prijzen van woningen zijn sinds 2009 substantieel gedaald. Het belastingstelsel lijkt op het stelsel in Nederland, zoals dit heeft gegolden tot en met 2000. Spanje kent bepaalde speciale regelingen:

Erfdeel kinderen bij tweede huwelijk6 Mei 2012

Een cliënt van mij is nu bezig met de "derde leg", of in normaal Nederlands: "de persoon is 2 keer gescheiden." Hij is nu getrouwd in gemeenschap van goederen en mijn cliënt heeft 2 kinderen uit een vorig huwelijk. Uit deze derde relatie zijn geen kinderen geboren, er zijn dus geen eigen kinderen. Waarop hebben de kinderen recht als mijn cliënt komt te overlijden?

Erfenis verwerpen27 Juli 2012

U hoeft een

Fictieve verkrijging erfbelasting14 Mei 2012

Het kan zijn dat u niet direct erft, maar dat u toch iets krijgt omdat iemand overleden is. Dit wordt in de praktijk een fictieve verkrijging genoemd. U moet dus soms wel erfbelasting betalen terwijl u niets heeft gekregen, in dit artikel een overzicht hiervan. De meest voorkomende voorbeelden hiervan zijn:

Fiscale gevolgen overlijden DGA20 Oktober 2012

Een gemiddelde DGA maakt zich geen zorgen over zijn overlijden, dit geldt ook voor arbeidsongeschiktheid of een andere calamiteit. Bijna 50% van de DGA's denkt dat ze het eeuwig leven hebben, nemen geen maatregelen en regelen niets of te weinig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik als DGA ook beperkt dingen had vastgelegd. Ik dacht altijd: ondernemen is risico nemen en als ik er niet meer ben, dan regelen ze het wel, mijn partner weet wel wat haar te doen staat. Ik ben zelf jurist en als ik me dan verdiep in de (praktische) gevolgen, dan kom ik tot de conclusie dat één dag werk en overleg met de notaris veel problemen, onduidelijkheden en gezeur voorkomt en oplost.

Flex B.V. en werknemersparticipatie1 Juli 2012

Per 1 oktober 2012 is het mogelijk om de

Klacht over notaris30 Juli 2012

Een klacht over een notaris zou u in eerste instantie met de notaris zelf kunnen bespreken. Als dit gesprek uiteindelijk niet tot tevredenheid zou leiden, dan kunt u zich melden bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (

Kosten huwelijkse voorwaarden18 Augustus 2012

De kosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden bedragen € 500.

Kosten oprichten BV18 Augustus 2012

De kosten voor een notariële akte waarbij een B.V. wordt opgericht bedragen € 495 (exclusief omzetbelasting).

Landeninformatie erfbelasting21 Mei 2012

In Nederland  bedraagt de erfbelasting maximaal 40%. Dit kan nog hoger worden als er ook nog winstbelasting is verschuldigd over vrijgevallen pensioenen (bij ondernemers) en eventueel box 2 heffing (bij opheffing B.V.'s). Er zijn landen die geen erfbelasting in hun wetgeving kennen.

Nalatenschap en notaris16 September 2012

U verkrijgt een nalatenschap en deze moet worden afgewikkeld. Wij verzorgen voor u de afwikkeling van de nalatenschap, de uitgangspunten zijn:

Notariskosten kopen huis en hypotheek3 Juni 2012

Voor mensen die een woning kopen is het belangrijk dat alle zaken omtrent de woning en de hypotheek zorgvuldig worden vastgelegd.

Onderneming oprichten22 April 2012

Als ondernemer of bestuurder kunt u via de notaris diverse ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid oprichten. De belangrijkste zijn:

Overlijdensrisicoverzekering erfbelasting26 Februari 2012

Veel mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering af, meestal in combinatie met een eigen bedrijf of een woning. Een overlijdensrisicoverzekering zal een kapitaal uitkeren aan de begunstigde op het moment dat de verzekerde komt te overlijden. Over de uitkering hoeft de ontvanger (meestal de partner) geen inkomstenbelasting te betalen. De uitkering valt wel onder de erfbelasting,

Periodieke schenking of gift25 September 2012

Giften zijn aftrekbaar, hierbij moet rekening worden gehouden met een drempel. Periodieke giften zijn aftrekbaar zonder dat rekening wordt gehouden met de drempel. Het betreft hier giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als deze worden verricht op grond van een notariële akte gedurende een periode van tenminste 5 jaar, waarbij de uitkering eens per jaar moet plaatsvinden.

Quickscan notaris Flex B.V.13 Juni 2012

Op 1 oktober 2012 komt er een nieuwe B.V.-vorm naast de bestaande B.V.,

Schenkbelasting 201330 Juli 2012

De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling is in 2013 opgetrokken naar 40 jaar, dit was tot 1 januari 2013 tot 35 jaar. Let op, derhalve thans tot en met de 39e verjaardag.

Testament voor alleenstaanden7 November 2012

Er zijn diverse soorten testamenten. Sommige mensen zien door de bomen het bos dan niet meer. In dit artikel een toelichting op het testament voor alleenstaanden.

Uw nalatenschap regelen26 Oktober 2012

Wat moet en kunt u doen om uw nalatenschap te regelen. In dit onderdeel diverse vragen, antwoorden en tips.

Vastgoed B.V. en erfbelasting22 Mei 2012

Sinds 2010 ziet de wereld er voor de erfbelasting en successie heel anders uit. De wijzigingen hebben grote gevolgen voor de vastgoed, pensioen en stamrecht B.V.'s in Nederland. In dit artikel kijken wij naar de gevolgen voor de vastgoed B.V.'s die geen

Verkoop aandelen in BV15 Juli 2012

U kunt de aandelen in een B.V. verkopen, maar u kunt er ook voor kiezen om de activa en passiva te verkopen. Sinds enkele jaren wordt er steeds vaker voor gekozen om de activa en passiva te verkopen, de belangrijkste redenen om hiervoor te kiezen zijn:

Wat is een samenlevingscontract?13 Mei 2012

Een samenlevingsovereenkomst of samenlevingscontract wordt via een notaris opgemaakt. In de overeenkomst worden de afspraken tussen 2 partners vastgelegd. In de overeenkomst staan bijvoorbeeld afspraken over:

Afhandelen van een erfenis27 Juli 2012

U bent erfgenaam en u moet de erfenis afhandelen. In dit artikel een draaiboek om de nalatenschap volledig af te wikkelen. Het stapsgewijs afwikkelen van een nalatenschap is verstandig omdat u dan niets kunt vergeten.

Afsluitprovisie27 Mei 2012

Bedrag dat de bank in rekening brengt als u een hypotheek afsluit, meestal 1% van het totale leenbedrag. Afsluitprovisie is aftrekbaar mits de hypotheek of lening is aangegaan voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Aftrek tegen een maximaal bedrag.

B.V. oprichten22 April 2012

Een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of B.V.) oprichten is een eenvoudige notariële aangelegenheid. Het kapitaal van de B.V. is in aandelen verdeeld. U stort € 18.000 op een bankrekening en uw bank geeft een zogenaamde

Bedrijfsopvolging2 Augustus 2012

Er zijn verschillende soorten ondernemers, de belastingrijkste zijn IB ondernemers (eenmanszaak, vof, etc.) en VPB ondernemers (BV).

Buitenlandse vestiging opzetten8 Juli 2012

Nederland heeft meer dan

Checklist samenwonen20 Mei 2012

Als u gaat samenwonen, is een aantal praktische, juridische, financiële en fiscale zaken van belang. In dit artikel een checklist die u kunt printen en van hieruit met uw partner kunt bespreken en afwerken.

Conflicten in maatschap20 Augustus 2012

Een maatschapsovereenkomst wordt nog te vaak opgesteld door de administrateur, boekhouder of accountant op basis van een concept dat ergens op de harde schijf staat. Het gevolg hiervan is dat bij een conflict binnen de maatschap grote problemen ontstaan. Ons advies: laat een maatschapsovereenkomst opstellen door een gespecialiseerde advocaat, fiscaal jurist of notaris. De rechten van de maten worden hierdoor beter vastgelegd en daarnaast heeft u met een notariële akte een juridische titel bij een conflict.

Echtscheiden Ondernemer of DGA17 Oktober 2012

Uit mijn praktijk als fiscaal jurist weet ik dat een echtscheiding gevolgen heeft voor de ondernemer of de directeur-grootaandeelhouder (DGA). U moet met uw ex-partner overeenstemming bereiken over:

Echtscheiding en fiscus1 Maart 2012

Op

Erfbelasting aangifte26 Februari 2012

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van een nalatenschap bij overlijden van iemand. De omvang van de erfbelasting is afhankelijk van de afstand tot de overledene en de omvang van de nalatenschap. Het tarief voor een partner of kind is lager dan voor een neef of nicht. Ook de vrijstelling voor een partner of kind is hoger.

Familielening en schenktruc21 Juni 2012

U schenkt geld aan uw zoon of dochter en leent dit gelijktijdig weer terug. Hiermee heeft uw zoon of dochter een vordering op u (belast in box 3) en u een schuld aan uw zoon of dochter (aftrekbaar in box 3).

Geld schenken26 Oktober 2012

In dit onderdeel diverse vragen, antwoorden en tips over het schenken van geld of goederen. Meest gestelde vragen zijn:

Hoe weet ik of er een testament is25 Augustus 2012

"Mijn oom is overleden, hij was niet getrouwd en zijn ouders zijn overleden. Ik weet niet of hij een testament had, wat moet ik doen?"

Kosten oprichten Flex BV18 Augustus 2012

De kosten voor een notariële akte waarbij een Flex B.V. wordt opgericht bedragen € 325 (exclusief omzetbelasting).

Legaat2 Augustus 2012

Een

Letteraandelen en werknemersparticipatie1 Juli 2012

Belangrijke werknemers moeten worden behouden voor de onderneming. Er wordt door mij regelmatig geadviseerd over de mogelijkheden om werknemers te laten participeren in de onderneming van de werkgever / DGA. De meest voorkomende opties zijn:

Meer concurrentie notarissen14 November 2012

De NMA (de Nederlandse Mededingingsautoriteit) is vrolijk. De versoepeling van een aantal regels voor notarissen zorgt voor (nog meer) concurrentie tussen notarissen. De regels zijn ingevoerd door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Notariskosten samenlevingscontract3 Juni 2012

Voor samenwoners is het verstandig om een samenlevingscontract of een samenlevingsovereenkomst op te stellen .

Ondernemers betalen teveel erfbelasting23 April 2012

Veel van mijn nieuwe klanten (ondernemers) hebben in het verleden niet gekeken naar hun testament, huwelijkse voorwaarden of de gevolgen bij echtscheiding of overlijden. In dit artikel zal ik kijken naar de gevolgen voor de erfbelasting. Voor een ondernemer is het verstandig om een ondernemerstestament te laten opstellen.

Schenkbelasting 201424 Februari 2014

De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling is in 2013 opgetrokken naar 40 jaar, dit was tot 1 januari 2013 tot 35 jaar. Deze regeling is ook in 2014 van kracht. Let op, derhalve thans tot en met de 39e verjaardag.

Schenkingsrecht30 Juli 2012

wordt geheven over schenkingen die een persoon tijdens leven verricht. Er zijn gelukkig mogelijkheden om belastingvrij te schenken. Als u € 5.000 aan uw kind schenkt of  € 2.000 aan uw kleinkind (afgeronde bedragen) bent u geen schenkingsrecht verschuldigd.

Trouwen14 April 2012

Klik op een downloadtitel en download het bestand in PDF. Voor het openen van een

Trouwen17 Februari 2012

Samenwonen, trouwen of toch geregistreerd partnerschap? De wet heeft veel dingen al voor u geregeld. Sommige regelingen sluiten echter niet aan bij uw eigen wensen en soms is het verstandig om onderling afspraken te maken over bijvoorbeeld:

Waardering erfenis26 Augustus 2012

Over vrijwel alles wat u krijgt uit een nalatenschap moet u belasting betalen. Of u het verkrijgt als erfgenaam of als legataris is niet van belang. De belasting die u moet betalen noemt men successierechten (thans erfbelasting). De erfbelasting kan worden beperkt door:

Wanneer geen erfbelasting14 Mei 2012

In sommige gevallen is er geen erfbelasting verschuldigd. De belangrijkste situaties worden in dit artikel behandeld.

Wettekst Flex B.V.15 Juni 2012

.

Aandelenoverdracht B.V.6 Mei 2012

Als u aandelen in een B.V. wilt verkopen of overdragen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, moet hiervoor een notaris worden ingeschakeld. Veelal wordt er voordien onderhands een koopovereenkomst tussen partijen opgesteld,

Akte27 Mei 2012

Een akte is een notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere:

Checklist aangifte erfbelasting28 September 2012

Als u vragen heeft over de aangifte erfbelasting kunt u deze via ondestaande formulier stellen

Echtscheiding en DGA9 April 2012

In mijn praktijk adviseer ik regelmatig de DGA (directeur - grootaandeelhouder) bij een echtscheiding. De belangrijkste discussiepunten zijn:

Erfbelasting en pensioen Nederlandse Antillen28 Mei 2012

Ik adviseer regelmatig mensen bij een emigratie naar de Nederlandse Antillen; geen erfbelasting en een belastingtarief van 10% waarbij u woont in de zon. Hoe mooi kan het zijn? Vanaf 2013 komt er nieuwe wetgeving aan, waarschijnlijk wordt voor gepensioneerden vanaf 2013 Aruba aantrekkelijker dan Curaçao. Op pensioenen die worden voldaan aan Curaçao wordt namelijk 15% bronheffing in Nederland ingehouden, deze bronheffing zal Aruba niet direct kennen.

Estate planning28 Februari 2012

Estate planning is bij mijn klanten altijd een lastig en gevoelig onderwerp. Mensen praten niet graag over de dood en men wil hier niet echt over nadenken. Estate planning is daarmee meestal niet het belangrijkste advies voor de klant en staat zeker niet hoog op zijn of haar prioriteitenlijstje.

Flex B.V. en bedrijfsopvolging1 Juli 2012

Per 1 oktober 2012 is het mogelijk om de

Hoeveel erfbelasting betalen27 Augustus 2012

Als bekend is waarover u erfbelasting moet betalen (de waarde van de erfenis te verminderen met de schulden), kunt u bepalen hoeveel erfbelasting er moet worden betaald. Er zijn vrijstellingen van toepassing, in dit artikel een overzicht.

Kosten schenking op papier18 Augustus 2012

De kosten voor een notariële akte waarbij op papier wordt geschonken aan uw kinderen of kleinkinderen bedragen € 195.

Koude uitsluiting in huwelijkse voorwaarden11 September 2012

Steeds meer gehuwden komen huwelijkse voorwaarden overeen. Huwelijkse voorwaarden moeten via een notaris worden opgesteld.

Legaten uitkeren2 Augustus 2012

Een

Model stamrechtovereenkomst direct6 Mei 2012

De ondergetekenden:

Notariskosten oprichting B.V.3 Juni 2012

U kunt via verschillende rechtsvormen een onderneming uitoefenen.

Ontbinden samenlevingsovereenkomst20 Mei 2012

In Twente zeggen ze "het nus lig onder de boom", dit wil zeggen dat de relatie is beëindigd. Het ontbinden van een samenlevingsovereenkomst of een samenlevingscontract is eenvoudig. Het contract of de overeenkomst eindigt als u niet meer samenwoont, tenminste dit zal meestal in de samenlevingsovereenkomst staan. Soms moet u hiervoor nog wel een (aangetekende) brief sturen.

Opvul legaat27 September 2012

Ook notarissen en estate planners luisteren steeds beter naar hun klanten en kijken naar mogelijkheden om erfbelasting te besparen. De partner heeft een vrijstelling van ruim

Participatie werknemers19 Juni 2012

Sinds 2012 komt het steeds vaker voor dat wij adviseren bij de participatie van werknemers binnen een bedrijf. Ongeveer 10% van alle bedrijven in Nederland kent een werknemersparticipatieregeling. De redenen hiervoor zijn:

Schenken17 Februari 2012

Een schenking, gift of donatie is een overeenkomst. De essentie van een schenking is, dat deze onverplicht is. Er wordt iets overgedragen zonder tegenprestatie, uit genegenheid, erkentelijkheid of zomaar.

Sociale media testament19 Februari 2012

U gaat naar de notaris en laat een testament opmaken. Hiermee denkt u: "Zo, alles is geregeld."  Een aantal zaken blijft echter dan nog open, een paar voorbeelden:

Stichting oprichten22 April 2012

Een stichting kan door 1 persoon (of meerdere personen) worden opgericht. De oprichting moet door een notaris plaatsvinden. In de statuten wordt bepaald wie welke bevoegdheden heeft.

Wat is de waarde van een erfenis14 Mei 2012

Meestal bestaat een erfenis niet alleen uit spaargeld of beleggingen. De waarde van een erfenis is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Het inschakelen van een notaris of fiscaal jurist is dan ook verstandig. Het vertrekpunt is dat u rekening moet houden met de waarde in het economische verkeer van de zaken op het moment van overlijden. Dit is feitelijk het bedrag dat de zaak zou opbrengen bij verkoop aan de meest biedende partij. Een aantal zaken wordt specifiek behandeld.

Akte van eigendomsoverdracht27 Mei 2012

De notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.

Bedrijfspand kopen of verkopen13 Mei 2012

Het is verstandig om tijdens dit proces de notaris te informeren. Hij kan prima beoordelen of er nog juridische zaken zijn die bij de overdracht moeten worden betrokken. De koopovereenkomst kunt u registreren bij het kadaster. De inschrijving beschermt een koper gedurende 6 maanden tegen een faillissement van de verkoper of een beslaglegging.

Echtscheiding en bedrijf9 April 2012

Veel ondernemers runnen het bedrijf samen met de echtgenoot of echtgenote. In fiscale zin kan dit via:

Erfbelasting betalen27 Augustus 2012

Als u de

Erfbelasting en pensioen Zwitserland26 Augustus 2012

In 2012 is een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in werking getreden. Voor mensen met een pensioen die in Zwitserland wonen kan dit vervelende gevolgen hebben (soms heffing in Nederland). In 2012 heeft de Zwitserse regering ook schenkbelasting / erfbelasting ingevoerd (mits vermogen boven 2 miljoen CHF).

Flexibel testament21 Oktober 2012

Een testament regelt de laatste wensen van een persoon na zijn overlijden. Bij het opstellen wordt rekening gehouden met:

Huis schenken aan kind 2 September 2012

Schenken van uw huis aan de kinderen is meestal niet gunstig. In dit artikel een toelichting op het schenken van de woning van de ouders aan hun kind, kinderen of eventueel kleinkinderen.

Ik ga samenwonen15 Juni 2012

. Lees in dit artikel de belangrijkste onderwerpen.

Kosten verklaring van erfrecht18 Augustus 2012

Een offerte van de kosten van een notariële akte waarbij een verklaring van erfrecht wordt opgesteld kunt u bij een notariskantoor in uw regio opvragen.

Koude uitsluiting16 Juli 2012

Als echtelieden huwelijkse voorwaarden opstellen (

Nieuws en tips19 Februari 2012

In dit onderdeel nemen wij maandelijks nieuwe tips op.

Notariskosten akte aandelenoverdracht3 Juni 2012

Als u aandelen in een B.V. wilt verkopen of overdragen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, moet hiervoor een notaris worden ingeschakeld. Veelal wordt er voordien onderhands een koopovereenkomst tussen partijen opgesteld,

Soorten testamenten17 Februari 2012

Via een testament kunt u bepalen hoe er na uw overlijden moet worden gehandeld. Bepaalde testamenten moeten worden aangepast door de wetswijziging in 2010. Hierbij kunt u denken aan creatieve vruchtgebruik testamenten en ik opa testamenten.

Vereniging oprichten22 April 2012

Een vereniging is een rechtsvorm die voor allerlei uiteenlopende doelen wordt gebruikt, denk hierbij aan een vereniging van eigenaren bij een appartementencomplex, een voetbalvereniging of een vereniging voor beleggers of personeel. De vereniging eigenlijk de meest democratische rechtsvorm in Nederland, de leden zijn de uiteindelijke "directeuren" binnen de vereniging. Een vereniging moet minimaal door 2 personen worden opgericht. Het hoogste orgaan binnen een vereniging is de algemene ledenvergadering. Zijn benoemen normaal gesproken het bestuur.

Verklaring van erfrecht20 Mei 2012

Als een persoon komt te overlijden en een erfgenaam wil beschikking over zijn vermogen, dan is de verklaring van erfrecht van belang. Als u bijvoorbeeld als erfgenaam over een bankrekening wilt beschikken van de erflater, dan zal de bank vragen om de verklaring van erfrecht. Ook bij de afhandeling van de nalatenschap heeft u de verklaring van erfrecht nodig. De betrokken partijen (zoals banken) willen namelijk zeker weten dat er geen bedragen of contracten onterecht worden uit betaald of opgezegd.

Verkoop onderneming27 Juni 2012

Veel ondernemers verkopen hun bedrijf en gaan daarna genieten. Wij adviseren regelmatig ondernemers in de aanloop naar dit moment en begeleiden de ondernemer dan ook bij de feitelijke overdracht.

Wat regelen bij overlijden28 September 2012

Heeft u nog vragen dan kunt u onderstaande formulier invullen

Zakelijk14 April 2012

Klik op een downloadtitel en download het bestand in PDF. Voor het openen van een

Annuïteitenhypotheek27 Mei 2012

Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd. Vanaf 2013 zullen vele hypotheken via een dergelijke vorm worden afgesloten, dit door een wetswijziging.

Bedrijfsopvolging en preferente aandelen4 November 2012

Sinds 2010 is de doorschuiffaciliteit bij vererving in de inkomstenbelasting aangepast, nu  bestaat de zogenaamde doorschuiffaciliteit bij schenking en nalatenschappen. In 2010 is ook de Successiewet aangepast. De regelingen in de inkomstenbelasting en successiewet gelden alleen als er sprake is van een echt bedrijf (materiële onderneming / ondernemingsvermogen), binnen de Successiewet geldt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De doorschuiffaciliteit en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit moeten apart worden bezien en zorgen er gezamenlijk voor dat echte ondernemingen vrijwel belastingvrij binnen een familie of kring kunnen blijven.

Coöperatie oprichten26 Mei 2012

Als meerdere ondernemers samen een bedrijf uitoefenen, kan gekozen worden voor diverse vormen. De belangrijkste keuzes zijn: 

Combi-testament20 Mei 2012

Een combi-testament bestaat al vele jaren, het is een testament dat met name wordt opgesteld om maximaal fiscaal voordeel op te leveren. Bij een combi-testament heeft de langstlevende partner een aantal keuzes tot zijn of haar beschikking die op het moment van het opstellen van het testament nog niet bekend waren. De term combi ziet erop dat de langstlevende kan kiezen voor volle eigendom of vruchtgebruik.

Finaal verrekenbeding15 September 2012

Om problemen bij een echtscheiding te voorkomen, wordt in sommige huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding opgenomen. Dit wil zeggen dat er pas bij het einde van het huwelijk kan worden verrekend. Op hoofdlijnen zijn er 2 soorten:

Flex BV en pensioen in eigen beheer10 Juli 2012

Het B.V.-recht wordt flexibeler en eenvoudiger, daarnaast kent het dadelijk meer mogelijkheden. De keerzijde hiervan is dat de aansprakelijkheid van bestuurders (en aandeelhouders) wordt uitgebreid. In dit artikel de gevolgen voor het

Inbreng eenmanszaak in B.V.14 Mei 2012

Het inbrengen van uw eenmanszaak, VOF of maatschap in een besloten vennootschap (B.V.) is in niet alle gevallen fiscaal of financieel aantrekkelijk. U kunt de eenmanszaak, VOF of maatschap op 2 manieren inbrengen in de B.V.:

Internationaal17 Februari 2012

In Nederland is belasting verschuldigd over erfenissen of nalatenschappen. Veel klanten hebben hier problemen mee, immers er is over het gehele vermogen al meerdere keren belasting geheven. Via een emigratie kunt u erfbelasting over uw vermogen beperken tot 0%. Met name voor ondernemers is dit een zeer aantrekkelijke optie, omdat via een emigratie ook de zogenaamde box 2 heffing (25%) kan worden voorkomen.

Kleinkinderen in testament21 Oktober 2012

U kunt via een legaat € 19.000 aan elk van uw kleinkinderen nalaten. Dit bedrag komt belastingvrij bij uw kleinkinderen terecht. Als u meer zou nalaten aan uw kleinkinderen, dan moeten ze over het meerdere belasting betalen, het tarief bedraagt zo'n 18% tot € 115.000 euro. Als uw kinderen meer dan € 115.000 krijgen, dan betalen ze over het meerdere 20%. U zou het dan fiscaal gunstiger aan uw kleinkinderen kunnen nalaten (18% tot € 115.000).

Kosten samenlevingscontract18 Augustus 2012

De kosten voor een samenlevingscontract bedragen € 275.

Mediation en notaris29 Februari 2012

Mediation is eigenlijk enkel luisteren en een gulden middenweg zoeken. Een vorm van conflictoplossing buiten de rechter om dus. Naast de partijen is er een bemiddelaar (een mediator) die de gesprekken zal voeren en dus het onderhandelingsproces begeleidt en probeert met de partijen tot een voor eenieder bevredigende (en vreedzame) oplossing te komen, zonder de rechter te hoeven inschakelen. Mediation kan in verschillende situaties worden ingeroepen, bijvoorbeeld bij belastingzaken, een zakelijke relatie, maar ook in echtscheidingsprocedures. Voordeel is dat er niet met modder wordt gegooid en dat de relatie blijft behouden.

Model koopovereenkomst B.V.6 Mei 2012

Dit is de overeenkomst waarin de koop en verkoop van aandelen wordt geregeld. De overeenkomst bevat een glijclausule en diverse garantiebepalingen. Voor de feitelijke levering moet u naar een notaris. Kijk voor een goedkope notaris bij u in de buurt op

Model overeenkomsten4 Mei 2012

In dit onderdeel diverse modelovereenkomsten.

Nalatenschap bemiddeling30 September 2012

Bij veel nalatenschappen en de afwikkeling hiervan ontstaan er conflicten over de waardering, afwikkeling of verdeling van een nalatenschap. De belangrijkste redenen voor discussies zijn:

Notariskosten statutenwijziging B.V.3 Juni 2012

Als er wijzigingen binnen een B.V., stichting of vereniging worden doorgevoerd, moeten wellicht de statuten worden aangepast. De meest voorkomende redenen zijn:

Opties in een testament21 Oktober 2012

In een testament kunt u verschillende dingen regelen. In dit onderdeel geven wij u een weergave van de bepalingen welke u in een testament kunt opnemen. De belangrijkste onderdelen zijn:

Waardering verhuurde woning29 Augustus 2012

Een woning die wordt verhuurd heeft een lagere waarde dan een woning die leegstaat. Hoe waardeert u een woning die wordt verhuurd? In dit artikel een toelichting op een complexe regeling.

Anti-speculatiebeding27 Mei 2012

Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Meestal moet u bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan. Dergelijke voorwaarden worden meestal gesloten om speculatie te voorkomen. Ook bij echtscheiding wordt soms een dergelijke voorwaarde in het echtscheidingsconvenant opgenomen.

B.V. binnen een week4 Mei 2012

Een B.V. oprichten is relatief eenvoudig en kan tegenwoordig binnen een week. Om de kosten te beperken, worden de werkzaamheden verdeeld tussen u en de notaris. De kosten voor het oprichten van een B.V. zijn dan zeer beperkt. Via onderstaand formulier krijgt u binnen 48 uur een offerte op de e-mail.

Belasting besparen zorg voor ouder25 September 2012

Stel dat de zoon de enige erfgenaam is van vader, de

Erfenis met schulden7 Oktober 2012

U krijgt bericht van een familielid of een notaris dat u erfgenaam bent. De vraag die opkomt is dan: hoe groot is de erfenis? Als u geen inzicht heeft in de omvang van de erfenis, kunt u het beste een notaris raadplegen om te kijken wat er in het testament staat en wat hiervan de gevolgen zijn.

Erfpachtconstructie eigen woning12 September 2013

De heer X (vader) verkoopt uw eigen woning aan een stichting. De stichting heeft certificaten uitgegeven aan de kinderen. De stichting bedingt een erfpachtscanon van de stichting, de canon wordt verrekend met de openstaande vordering. Werkt deze constructie?

Geldlening binnen familie4 Mei 2012

De banken lenen steeds lastiger geld uit. Het gevolg hiervan is dat mensen op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Mede omdat de rente op spaarrekeningen ook laag is, wordt steeds vaker geld binnen een familie geleend. Nog te vaak worden hierbij geen schriftelijke afspraken gemaakt. Dit levert vaak problemen op als de rente of aflossing niet wordt betaald. Uiteindelijk zal de schuldeiser dan de rechter moeten inschakelen met alle gevolgen van dien.

Model maatschapsovereenkomst6 Mei 2012

1. .............................., geboren op .................. te .............................., paspoortnummer .................. en thans wonende te .............................., hierna te noemen A,

Noodopvolging ondernemer en DGA21 Mei 2012

Tussen nu en 10 jaar krijgt de gemiddelde ondernemer te maken met een calamiteit. Ongeveer 80% van alle ondernemers heeft voor een dergelijke calamiteit geen plan klaarliggen. Aan welke situaties moet u denken:

Notariële modellen6 Mei 2012

In dit onderdeel diverse notariele modellen.

Ondernemers18 Februari 2012

In dit onderdeel worden artikelen geplaatst inzake de oprichting van verschillende ondernemingsvormen, herstructureringen, verkoop van uw bedrijf en het belastingvrij schenken of erven van uw bedrijf. Daarnaast worden er onderwerpen toegevoegd die voor ondernemers relevant kunnen zijn, zoals de participatie van werknemers.

Overlijden DGA17 Oktober 2012

Een directeur-grootaandeelhouder (of DGA) is gelukkig niet dagelijks bezig met zijn overlijden. Maar elke dag gaan er mensen dood en dit kan natuurlijk ook een DGA overkomen. Wat gebeurt er dan met uw bedrijf? Het is verstandig om dit met uw naasten en familie te bespreken,

Problemen erven woning14 Juni 2012

Steeds meer mensen erven een woning met hypotheek die niet te verkopen blijkt en gewoon leeg staat. Hierdoor ontstaan er financiële problemen omdat er in principe erfbelasting moet worden betaald welke niet beschikbaar is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit anno 2012 steeds vaker voorkomt. Volgens notarissen gaat het om duizenden gevallen. Nu krijgt u automatisch een erfenis volgens de wet, tenzij u aangeeft de erfenis niet of slechts onder voorwaarden te aanvaarden. Dit kan grote problemen voor de erfgenamen opleveren.

Rampenclausule testament21 Oktober 2012

Dit is een clausule die in de meeste testamenten wordt opgenomen. De clausule of regeling is bedoeld voor het geval u en uw partner (kort) na elkaar komen te overlijden.

Stemrechtloze aandelen en flex BV16 Juli 2012

Onder de nieuwe wetgeving voor de Flex B.V. worden 2 soorten aandelen geïntroduceerd. Dit betreft de stemrechtloze aandelen en de winstrechtloze aandelen. Deze optie was voorheen niet mogelijk. In dit artikel worden de stemrechtloze aandelen nader toegelicht en tevens wordt aangegeven wanneer u stemrechtloze aandelen kunt gebruiken.

Testament veranderen15 April 2012

is eigenlijk de belangrijkste stap om uw nalatenschap te regelen. Via een testament kunt u afwijken van de wettelijke regels en dus het erfrecht voordelig naar uw hand zetten. U kunt dus zelf bepalen wie wat gaat krijgen.

Testament voor samenwoners25 Oktober 2012

Regelt u als gehuwde partners niets, dan zal

Vruchtgebruiktestament21 Oktober 2012

In 2012 is de wet aangepast (defiscalisering van bepaalde vorderingen en schulden), vandaar dit artikel ! Via een vruchtgebruiktestament kunt u :

Appartement27 Mei 2012

Woning in een gebouw met meerdere woningen of wooneenheden. Een appartement kopen is juridisch en notarieel ingewikkelder dan de koop van een huis. Afgeleid hiervan zijn de appartementsrechten, dit is het geheel van samenhorende vertrekken als afzonderlijke woongelegenheid in een groter gebouw. Vaak is er ook sprake van de vergoeding van algemene kosten, de zogenaamde servicekosten.

Bedrijfsopvolging en VBI4 November 2012

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan prima worden gecombineerd met een ander planningsinstrument, de VBI (de Vrijgestelde Beleggingsinstelling). In dit artikel een korte omschrijving van deze mogelijkheid.

Download14 April 2012

In dit onderdeel diverse downloads en brochures. Klik op een downloadtitel en download het bestand in PDF. Voor het openen van een

Echtscheiding en huwelijksgoederenregime15 Mei 2012

Het huwelijksgoederenregime is in 2012 aangepast. De staatssecretaris van Financiën heeft in februari 2012 een brief opgesteld waarin hij zijn mening heeft over de fiscale gevolgen van een echtscheiding in 2012 en daarna.

Erfgenaam volgens de wet9 Oktober 2012

Als degene die komt te overlijden geen testament heeft opgesteld, zal meestal de partner alles erven. Als er geen partner is, dan erven de kinderen of ouders. De erfgenamen zijn ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van het testament.

Estate planning en trust30 Mei 2012

Een schenking vanuit een trust is direct belast met schenkingsrechten, ook al heeft de ontvanger nog geen recht op het geld.

Financiele planning DGA23 Oktober 2012

De

Kosten aangifte erfbelasting18 Augustus 2012

De kosten voor een het opstellen van een aangifte erfbelasting bedragen € 350.

Ondernemerstestament3 Juni 2012

Een ondernemer moet een testament opstellen en overwegen om tijdens zijn leven de onderneming al over te dragen aan zijn kinderen (of iemand anders), dit voorkomt een

Schenken aandelen in bedrijf27 Juli 2012

De bedrijfsopvolgingsregeling is eigenlijk de belangrijkste faciliteit binnen de estate planning om schenkbelasting / erfbelasting te besparen. Een zorgvuldige uitvoering met een herstructurering is wel nodig om tot de juiste belastingvrije uitvoering te komen. In dit artikel een uitgewerkt advies om aandelen belastingvrij te schenken.

Schenken op papier en rente15 Juni 2012

Schenkingen worden vaak (nog) niet betaald. Er wordt op papier geschonken. Dit wil zeggen dat er een schenking plaatsvindt en dat dit bedrag direct weer wordt terug geleend. Er moet sinds 2011 6% rente worden betaald over het saldo van de schuld. Een notariële akte is verplicht.

Turbo liquidatie van B.V.15 Juni 2012

Een B.V. opruimen gaat het snelst en goedkoopst via een zogenaamde turbo liquidatie. Dit kan als de vennootschap geen baten meer heeft (aldus artikel 2:19 lid 4 BW). U neemt als aandeelhouder een besluit tot ontbinding. Doet u dit niet goed, dan is het besluit nietig (2:14 BW). U hoeft niet te publiceren of een verklaring bij de rechtbank op te vragen, er is immers geen vermogen dat vereffend moet worden. En ...klaar is Kees en weg is de vennootschap.

Uitsluitingsclausule in testament23 Oktober 2012

Soms wilt u niet dat iemand iets van u krijgt bij uw overlijden. Dit kunt u opnemen in uw testament via een

Verrekening huwelijkse voorwaarden22 Mei 2012

Veel mensen hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld met een periodiek verrekenbeding. In sommige gevallen wordt dit periodieke verrekenbeding niet bijgehouden. Het is in dit soort situaties te overwegen om tijdens het huwelijk een overeenkomst op te stellen waarin de status op dat moment wordt vastgelegd. Dit kan via onderstaande overeenkomst. Aandachtspunten:

Winstrechtloze aandelen en flex BV16 Juli 2012

Onder de nieuwe wetgeving voor de Flex B.V. worden 2 soorten aandelen geïntroduceerd. Dit betreft de stemrechtloze aandelen en de winstrechtloze aandelen. Deze optie was voorheen niet mogelijk. In dit artikel worden de winstrechtloze aandelen nader toegelicht en tevens wordt aangegeven wanneer u winstrechtloze aandelen kunt gebruiken.

Woning18 Februari 2012

Het erven van een woning levert meestal problemen op. U erft immers stenen en hiermee kunt u de erfbelasting niet betalen. De waarde van de woning wordt gesteld op de WOZ-waarde. In dit onderdeel diverse artikelen over de behandeling van een eigen woning bij een erfenis.

Ascedenten27 Mei 2012

Verwanten in een zogenaamde opklimmende lijn (grootouders en verdere familieleden).

Bedrijfsopvolging en CV14 Februari 2014

Belastingvrij schenken28 Juli 2012

U kunt vrij eenvoudig

Bezwaar WOZ bij erven woning29 Augustus 2012

Als u een erfenis krijgt met een onroerende zaak, moet u over de waarde (minus schulden / hypotheek) erfbelasting betalen. De waarde van de onroerende zaak (eigen woning) moet worden gesteld op de WOZ-waarde (meest recente). Tegen de WOZ-waarde is geen tegenbewijs mogelijk, echter er zijn wel oplossingen.

Een stamrecht B.V. oprichten6 Mei 2012

Een B.V. of stamrecht B.V. oprichten wordt op diverse plaatsen op het internet aangeboden. Een stamrecht B.V. wordt meestal opgericht als u een afkoopsom ontvangt van uw werkgever. De wet stelt geen specifieke eisen aan een stamrecht B.V., de Belastingdienst wel. Binnen de B.V. gelden geen specifieke beleggingseisen, binnen de B.V. zou u ook een normaal bedrijf kunnen opstarten. Voor dit bedrijf mag u het geld dat u ontvangt als stamrecht ook gebruiken.

Kind verwerpt nalatenschap voor kleinkinderen20 Mei 2012

Kinderen betalen over een nalatenschap 10% of 20% erfbelasting, kleinkinderen betalen 18% of 36%. Als er meerdere kleinkinderen zijn, kan door de vrijstelling en het progressie-effect een lagere heffing van kracht zijn. Sinds 2010 is dit advies minder snel voordelig dan hiervoor, generation skipping komt dus ook minder voor. Rekenen kan echter nog altijd voordelig zijn.

Notariskantoor28 Juli 2012

is een kantoor waar een notaris of meerdere notarissen werkzaam zijn. In dit onderdeel worden de verschillende soorten notariskantoren toegelicht. Ook kunt u

Ouderlijk gezag vader12 Juni 2012

Het ouderlijk gezag begint bij de geboorte, dit is een veel gehoord misverstand. Ook voor de geboorte heeft de moeder al het gezag. De vader kan ook al tijdens de zwangerschap het ouderlijk gezag krijgen. Een ongeboren kind kan zelfs onder toezicht worden gesteld (bijvoorbeeld als de moeder onder curatele staat of drugverslaafde is).

Sociale media executeur27 September 2012

Er zijn ruim 7 miljoen mensen actief op het internet. Als iemand komt te overlijden, blijkt het moeilijk om degene van Twitter, LinkedIn, Hyves of Facebook te verwijderen. De wachtwoorden zijn niet meer te vinden en dit kan dan pijnlijke situaties opleveren. Via een zogenaamd

Aandelen certificeren6 Mei 2012

U bent eigenaar van de aandelen in een B.V. Als eigenaar van de aandelen heeft u 2 rechten:

ANBI31 Juli 2012

Een algemeen nut beogende instelling, een ANBI. Een ANBI wordt door de Belastingdienst erkend en dit heeft enkele voordelen voor de ANBI en voor degene die schenkingen of giften aan de ANBI overmaakt.

Beneficiaire aanvaarding27 Mei 2012

Aanvaarden van de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving, d.w.z. de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel.

Bezwaarschrift erfbelasting29 Augustus 2012

Onderstaand bezwaarschrift hangt samen met de uitspraak in 2012 van de Rechtbank. Hierin is kort en bondig door de rechter uitgesproken dat particulieren veel minder erfbelasting verschuldigd zijn omdat er sprake is van ongelijke behandeling t.a.v. ondernemers.

Doorverkopen woning binnen 3 jaar4 September 2012

Er is sinds september 2012 een nieuwe maatregel  om de huizenmarkt in beweging te krijgen. Als een woning of bedrijfspand binnen 36 maanden (3 jaar) wordt doorverkocht, hoeft er enkel overdrachtsbelasting te worden betaald over de eventuele winst bij de doorverkoop. De termijn was vóór 1 september 2012 slecht 6 maanden.

Erven zwart geld8 Juli 2012

is geld waarover nog geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting en / of premies zijn afgedragen. De meest voorkomende vorm is spaargeld dat naar het buitenland wordt ondergebracht op een buitenlandse bankrekening, ook contant ontvangen geld kan hier worden ondergebracht op een

Holdingstructuur opzetten11 Juli 2012

Veel ondernemingen in het MKB zijn opgezet via een B.V. en / of

Kosten oprichten Flex BV18 Augustus 2012

De kosten voor een notariële akte waarbij een Flex B.V. wordt opgericht bedragen € 325 (exclusief omzetbelasting).

Kunst uit een erfenis5 Juli 2013

Een erfenis bestaat niet altijd uit geld. Wat is dan de waarde van iets dat u ontvangt? De waarde kan op een aantal manieren worden bepaald:

Overlijden samenwonende partner20 Mei 2012

Bij samenwoners kunnen er vervelende dingen gebeuren als zaken niet goed zijn geregeld. Dit komt door een tweetal zaken:

Radar testament14 Juni 2012

In 2010 ging een televisie programma (Tros Radar) over de erfbelasting. In dit programma is met name gesproken over nalatenschappen met woningen met een substantiële overwaarde en de gevolgen hiervan voor de erfbelasting. De kinderen moesten bij een langst levende testament veel erfbelasting betalen terwijl er meestal geen geld was om dit te betalen. Notarissen kregen veel telefoontjes over dit zogenaamde Radar probleem en de oplossing, het Radar testament.

Schenking via stichting16 Augustus 2012

U kunt aandelen in een (familie-)B.V. schenken via de

Veel gestelde vragen19 Februari 2012

In deze rubriek een overzicht van veel gestelde vragen. De vragen kunnen gesteld worden aan een notaris of fiscaal jurist.

Woordenlijst notaris27 Mei 2012

In deze lijst een overzicht met alle notariële woorden zodat deze begrijpelijk zijn voor particulieren en bedrijven.

Boedelkosten27 Mei 2012

Begrafenis- of crematiekosten, notariskosten en andere kosten van deskundigen (accountant, belastingadviseur, etc.). De kosten worden veelal ten laste van de boedel van een overleden persoon gebracht.

Erfbelasting en woning ouders2 Oktober 2012

De erfbelasting kan bij overlijden problemen geven. Er moet soms duizenden euro's worden betaald, terwijl er niet direct geld wordt ontvangen. Denk hierbij aan de erfenis waarin een woning is opgenomen. Wat moet u doen als u de erfbelasting niet kunt betalen?

Jurisprudentie30 Mei 2012

Er is regelmatig rechtspraak over testamenten, estate planning en internationale situaties. Ook doet de tuchtrechter uitspraken over zaken die over notarissen en hun functioneren gaat, op deze een overzicht van relevante uitspraken van rechters.

Kosten schenking op papier18 Augustus 2012

De kosten voor een notariële akte waarbij op papier wordt geschonken aan uw kinderen of kleinkinderen bedragen € 195.

Quasiwettelijke verdelingstestament15 September 2012

Het fenomeen ‘quasi-wettelijke verdeling’ is eigenlijk niet meer weg te denken uit de dagelijkse estate planningspraktijk. Sommige notarissen noemen de quasi wettelijke verdeling als het testament van deze eeuw. De wettelijke verdeling is ook prima maar dit is feitelijk enkel het recht dat van toepassing is bij overlijden en heeft niets te maken met estate planning. De reden dat men ook vaak kiest voor de quasi wettelijke verdeling is dat veel estate planners of notarissen problemen hebben met de driemaandstermijn (artikel 4:18 BW). Via de quasi wettelijke verdeling hebben de erfgenamen (en fiscaal juristen / notarissen) geen 3 maanden maar 8 maanden de tijd om de beste (fiscale) route te kiezen voor de verdeling van de nalatenschap.

Statutenwijziging6 Mei 2012

Als er wijzigingen binnen een B.V., stichting of vereniging worden doorgevoerd, moeten wellicht de statuten worden aangepast.

Verknochte zaken echtscheiding15 Juli 2012

Bij een echtscheiding worden alle bezittingen van de gemeenschap van goederen verdeeld, hopelijk eerlijk. De zogenaamde verknochte zaken worden bij huwelijk in gemeenschap van goederen niet verdeeld. Wat zijn verknochte zaken eigenlijk?

Aandeelhoudersovereenkomst10 Juni 2012

De statuten regelen de meeste zaken die binnen de vennootschap zelf spelen. In

Bloedverwanten27 Mei 2012

Personen die van elkaar afstammen of een gemeenschappelijke stamvader hebben. Hierbij kunt u denken aan opa, vader, zoon, etc.

Echtscheidingsnotaris of fiscaal jurist15 Juli 2012

Regelmatig adviseer ik bij echtscheiding van vermogende particulieren of ondernemers. Een echtscheiding in dit soort situaties vereist bijzondere kennis van onder meer:

Estate planning en eigen woning23 Maart 2013

Veel vermogen van mensen is ondergebracht in de eigen woning, feitelijk het belangrijkste vermogen van een gezin. De vererving van de eigen woning krijgt eigenlijk te weinig aandacht en te veel mensen staan hier niet echt bij stil. Hoe neem je de eigen woning op in je testament? Moet er rekening worden gehouden met het vermogen in de eigen woning en de bijdrage voor uw verzorging op latere leeftijd? In dit artikel een overzicht van de eigen woning in het testament. De meeste mensen willen dat de langstlevende in de woning kan blijven wonen, dit geeft rust.

Notariskosten3 Juni 2012

In dit onderdeel willen wij u enig inzicht geven in de gemiddelde kosten in 2012 van bepaalde werkzaamheden binnen het notariaat. In het notariaat gelden geen vaste tarieven. Afhankelijk van het kantoor kan de notaris dus zijn eigen tarieven hanteren. De tarieven binnen het notariaat zullen afhangen van:

Tweetrapsmaking testament23 Oktober 2012

Er is veel te doen over de

Voorkomen belastingrente bij aanslag erfbelasting23 Juli 2014

Sinds 2013 is er belastingrente (ongeveer 8%) verschuldigd over belastingen die u moet betalen na een erfenis. De belastingrente wordt berekend vanaf 8 maanden na het overlijden (tot en met 6 weken na de datum van de aanslag). Het kan zelfs voorkomen dat u tijdig aangifte heeft gedaan en toch belastingrente moet betalen.

Bloot eigendom27 Mei 2012

Eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten. Er vindt hier dus geen 'vruchtgebruik' plaats.

Eigen bedrijf en echtscheiding20 Juli 2012

Een echtscheiding is een echtscheiding. Mijn praktijk leert mij echter dat een echtscheiding van een ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) meer problemen veroorzaakt dan een echtscheiding van een werknemer. De redenen zijn eigenlijk simpel:

Juridische splitsing en notaris15 Juni 2012

Een juridische splitsing is eigenlijk een schaar zetten in uw B.V. Na de splitsing is een deel van de activiteiten of activa ondergebracht bij een andere B.V. Bij notarissen en fiscaal juristen is dit aan de orde van de dag. Er zijn 2 soorten splitsingen:

Serviceflat lagere WOZ erfbelasting17 Juli 2013

Voor de erfbelasting moet een woning gewaardeerd worden op de WOZ-waarde. Serviceflats zijn veelal veel minder waard, dit met name door de hoge servicekosten. Een serviceflat (woning) mag vanaf 1 januari 2012 gewaardeerd worden op de waarde in het economische verkeer, mits deze in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde.

Statutenwijziging BV27 September 2012

U kunt de statuten van uw bestaande B.V. laten aanpassen zodat ze weer up to date zijn. Door deze aanpassing kunt u veelal ook € 18.000 belastingvrij terugbetalen. Deze aanpassing geldt voor 95% van alle B.V.'s in Nederland. Via onderstaand formulier kunt u een dergelijke statutenwijziging in gang zetten.

Wilsbekwaamheid notaris en testament20 Juni 2012

Af en toe komt er een bijzonder testament voorbij, bijvoorbeeld als kinderen geen erfenis krijgen en dit vlak voor het overlijden wordt bepaald. Vandaag kreeg ik ook zo'n casus. Is de erflater wel "bij de les geweest" op het moment dat het testament is opgesteld? In dit artikel een overzicht.

Beleggingshypotheek27 Mei 2012

Een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen. De premie wordt veelal gedurende de hypotheek per maand voldaan. In sommige gevallen is de eerste storting hoog, waardoor de maandelijkse premie lager kan zijn.

Codicil18 Februari 2012

De regels voor een codicil zijn opgenomen in de wet (4:97 bw). Een codicil is een handgeschreven stuk waarin bepaalde wensen van de erflater worden opgenomen. Let op dat er een dagtekening op staat en dat het stuk wordt ondertekend.

Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding28 Juli 2012

Huwelijkse voorwaarden worden opgesteld om vermogens van 2 partners gescheiden te houden. De belangrijkste redenen om huwelijkse voorwaarden op te stellen is dat er dan minder problemen zijn bij een faillissement of een echtscheiding. In de praktijk valt dit vaak tegen. Dit komt omdat de huwelijkse voorwaarden niet juist worden nagekomen. De meeste partners / echtelieden denken niet na over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden tot het moment dat ze gaan scheiden. We hebben huwelijkse voorwaarden en dan zou er dus geen verdeling hoeven plaats te vinden, is wat ik vaak hoor. De praktijk is vaak anders, heel anders. In dit artikel de gevolgen van een echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden met verschillende verrekenbedingen.

Kinderen hebben recht op erfenis2 Juli 2012

Onterven van kinderen komt in mijn praktijk vaak aan de orde. Ouders kunnen besluiten om één of meerdere kinderen te

Periodieke schenking zonder notaris30 Mei 2013

Als u een periodieke schenking wilt doen, dan moet u nog naar de notaris. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu voorgesteld om de wet zo aan te passen, dat dit vanaf 1 januari 2014 niet meer hoeft. Een notariële akte is dan niet meer nodig. U kunt via een eenvoudige schenkingsovereenkomst (model wordt gemaakt door de Belastingdienst) een periodieke schenking vormgeven.

Centraal Testamenten Register27 Mei 2012

In dit register wordt vermeld wie een testament heeft gemaakt en bij welke notaris. De inhoud van het testament is bij het centraal testamenten register niet bekend. Na overlijden van de erflater kan iedereen bij een willekeurige notaris nagaan of iemand een testament heeft gemaakt en bij welke notaris dat bewaard wordt. De inhoud van het testament wordt door de notaris echter alleen aan direct belanghebbenden prijsgegeven.

Eigen woning echtscheiding fiscaal31 Juli 2012

Fiscale gevolgen eigen woning na echtscheiding zijn sinds 2012 gewijzigd, in dit artikel een overzicht van de fiscale gevolgen.

Eindejaarstips notaris en fiscaal3 November 2012

In dit onderdeel de eindejaarstips van onze notaris en fiscaal jurist.

Ondernemer en overlijden27 September 2012

Ondernemers moeten veel regelen, dit weet ik uit eigen ervaring. Naast uw privézaken is het van belang dat u nadenkt over de gevolgen voor uw bedrijf als u komt te overlijden. Een aantal zaken is hierbij van belang:

Veranderen testament1 September 2012

Een testament kunt u op elk moment wijzigen of herroepen. Dit doet u door via een notaris een nieuw testament op te stellen. De praktijk leert dat het verstandig is om eens per 5 tot 7 jaar even bij de notaris binnen te lopen om uw testament te laten controleren.

Waarde eigen woning erfbelasting21 Februari 2014

In de praktijk komt het vaak voor dat iemand - bijvoorbeeld als langstlevende - een woning erft en dat er verder geen of beperkt geld of liquiditeit aanwezig is. De vraag die dan vaak opkomt is: "Hoe moet ik erfbelasting betalen als ik geen geld heb?"

BV omzetten in NV21 Oktober 2012

Sinds 1 oktober 2012 gelden er nieuwe regels voor de B.V., deze kennen mogelijkheden maar ook risico's. Het belangrijkste risico is eigenlijk de uitkeringstoets bij onttrekkingen uit het vermogen (veelal dividenduitkeringen). Als u hiermee niets te maken wilt hebben, kunt u uw (Flex) B.V. omzetten in een N.V. (naamloze vennootschap).

Echtscheidingsconvenant27 Mei 2012

Een overeenkomst tussen echtgenoten in het kader van de aanstaande echtscheiding om de gevolgen daarvan te regelen. De overeenkomst wordt uiteindelijk aan de rechter voorgelegd. Na inschrijving in de basisadministratie van de gemeente is het huwelijk definitief geëindigd.

Tweetrapsmaking slim testament24 November 2012

Het

VBI slim beleggen door DGA21 Oktober 2012

Sinds 2007 kennen we in Nederland de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Een VBI hoeft geen vennootschapsbelasting of dividendbelasting te betalen. In de VBI kan dus belastingvrij worden belegd.

Eigendomsakte27 Mei 2012

Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte die door de notaris is opgesteld. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsbewijs van uw huis. Via het kadaster kunt u raadplegen welke informatie aldaar is geregistreerd.

Eigendomsoverdracht27 Mei 2012

De overdracht van het eigendom van een onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en de inschrijving daarvan bij het kadaster. Veelal zal de betaling via de notaris plaatsvinden.

Einde successiewet en erfbelasting1 September 2012

Nieuws ; De uitspraak in cassatie is op 22 november 2013 bekend geworden. Hoewel de Advocaat Generaal nog positief voor de belastingplichtige adviseerde ging de Hoge Raad hierin niet mee. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat onze wetgever een duidelijk onderscheid mag maken tussen ondernemingsvermogen en particulier vermogen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het discriminatieverbod, omdat er gerechtvaardigde doelstellingen aan dit onderscheid ten grondslag hebben gelegen. Bij bedrijven kan er namelijk een groot liquiditeitsprobleem ontstaan als er belasting verschuldigd zou zijn.

Erflater27 Mei 2012

De overledene die bezit en / of schulden nalaat.

Checklist estate planning14 Augustus 2012

Estate planning wil feitelijk niets anders zeggen dan dat u uw vermogen zonder teveel belastingheffing laat overgaan binnen uw familie. Het is iets waar iedereen bij stil moet staan. Als u tevens wilt hebben dat uw vermogen bij de juiste mensen terechtkomt, moet u veelal een testament opstellen. In dit artikel een overzicht van zaken die u moet en kunt regelen ten aanzien van uw overlijden en / of het voorkomen van belastingheffing (erfbelasting).

Erfstelling27 Mei 2012

Rechtsopvolger onder algemene titel, dus ook voor de schulden. Hij of zij treedt juridisch gezien in de persoon van de overledene.

Executeur testamentair27 Mei 2012

Uitvoerder van het testament of de laatste wilsbeschikking, kan de notaris zijn of bijvoorbeeld een door de overledene daartoe aangewezen persoon. Zijn of haar vergoeding is meestal vastgelegd in het testament. De ontvangsten voor de executeur testamentair bedragen ongeveer 2% van de ontvangsten / bezittingen.

Notaris bij de Hema30 Oktober 2013

Voor € 127 een samenlevingscontract en rookworst bij

Dementie en notaris24 Oktober 2012

Ruim 20% van de mensen in Nederland krijgen (een vorm van) dementie. Verschijnselen hierbij zijn vergeetachtigheid, minder beoordelingsvermogen, etc. Notarieel gevolg hiervan is wellicht wilsonbekwaamheid, of niet meer uw eigen wil kunnen bepalen. Meestal neemt uw partner het beheer over uw financiën over, tenminste als u dat wilt / kunt accepteren. Als u alleenstaand bent, kunnen eventueel uw kinderen het overnemen en als er verder niemand is, dan bent u aangewezen op familie, vrienden of de notaris.

Erfdienstbaarheid27 Mei 2012

Een zakelijk recht dat iemand anders dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld het recht van overpad: hier heeft een ander het recht om over de grond van de onroerende zaak te lopen.

Gemeenschap van goederen27 Mei 2012

Als u niet, voordat u trouwt, naar de notaris gaat om huwelijkse voorwaarden te maken, bent u op grond van de wet in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Alles waarvan u voor het huwelijk eigenaar was, is nu van beide partners resp. echtgenoten. Dit is niet zo als u iets gekregen heeft (schenking) of geërfd hebt, waarbij is bepaald dat dit niet in de gemeenschap valt of mag vallen.

Huwelijkse voorwaarden27 Mei 2012

Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld, dit zowel tijdens als na het huwelijk. Huwelijkse voorwaarden komt men overeen als men wil afwijken van de algehele gemeenschap van goederen, die op grond van de wet zal ontstaan. Algehele gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege (d.w.z. automatisch) bij het aangaan van een huwelijk. Wilt u het anders, dan moet u langs de notaris.

Notariaat en notaris7 Oktober 2012

Een notaris is feitelijk een ondernemer en ambtenaar in één persoon. Een notaris is altijd lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de KNB. Via de KNB is er een kamer van toezicht op het functioneren van de notaris en ook financieel toezicht. Een notaris maakt akten en is werkzaam op een viertal gebieden:

Huwelijksgoederenregister27 Mei 2012

Openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld.

Hypotheekakte27 Mei 2012

In dit notariële document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de lening die is verstrekt (de hypotheek). Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Hypotheekregister27 Mei 2012

Een openbaar register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

Ik opa testament27 Mei 2012

Feitelijk draait dit testament om de situatie dat opa geld wil nalaten aan zijn kleinkinderen. Dit gebeurt veelal om dubbele vererving c.q. dubbele successiebelasting te voorkomen. De erfenis gaat dus niet over naar de kinderen, maar direct naar de kleinkinderen, het slaat dus 1 of 2 generaties over. Het voordeel hiervan is dat er ook maar eenmaal successiebelasting hoeft te worden betaald.

Onbekende schuld in erfenis17 Maart 2013

U accepteert een erfenis en ineens blijkt er nog een onbekende schuld te zijn. Onder de huidige wetgeving heeft u dan pech en kan de schuld ook op uw eigen vermogen worden verhaald. Wellicht komt er een wetswijziging aan waardoor dit probleem in de toekomst niet meer zou kunnen ontstaan.

Legalisatie27 Mei 2012

Een verklaring van echtheid, meestal opgesteld door een notaris of ambtenaar.

Leveringsakte27 Mei 2012

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd, deze wordt door de notaris opgesteld.

Levenhypotheek27 Mei 2012

Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij het totale leenbedrag aan het einde van de looptijd wordt voldaan met de uitkering van een levensverzekering. Dit is een alternatief op de beleggingshypotheek en de spaarhypotheek. De levenhypotheek wordt de laatste jaren minder toegepast, met name door de kosten binnen de polis.

Lineaire hypotheek27 Mei 2012

Hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk. Hierdoor neemt ook de rentelast evenredig af.

Holografisch testament27 Mei 2012

Eigenhandig en geheel of vrijwel geheel uitgeschreven testament, ook wel gesloten testament genoemd.

Langstlevende testament27 Mei 2012

De langstlevende partner is de erfgenaam. De kinderen krijgen wel een vordering ter grootte van hun rechtmatige erfdeel. Het successierecht voor de kinderen moet berekend worden over de contante waarde van de vordering. De langstlevende ouder betaalt successierecht over de gehele nalatenschap, verminderd met de waarde van de schuld aan de kinderen. De huidige wetgeving is gebaseerd op dit uitgangspunt.

Spaarhypotheek27 Mei 2012

Populaire hypotheekvorm waarbij niets wordt afgelost tijdens de looptijd, maar gespaard wordt voor een einduitkering waarmee u de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.

Testament27 Mei 2012

Schriftelijke, wettelijke beschikking waarbij iemand verklaart wat na zijn of haar dood met zijn / haar bezittingen en schulden moet gebeuren. Vaak regelt de erflater de verdeling van zijn of haar nalatenschap bij testament: een officiële, speciaal tot dat doel opgestelde notariële akte. De vorm is aan vereisten verbonden en het testament moet worden opgemaakt door een notaris. Het testament kan altijd veranderd worden: de erflater dient dan een nieuw testament op te stellen, waarbij een latere versie in de plaats treedt van eerdere. Het origineel van de akte wordt door de notaris bewaard; de erflater ontvangt een gelijkluidend afschrift. Er is een centraal register waar wordt genoteerd dat er een testament is.

Vruchtgebruik testament27 Mei 2012

De langstlevende krijgt na het overlijden van zijn of haar partner het vruchtgebruik van de nalatenschap. Over de waarde van deze nalatenschap moet evenwel successierecht worden betaald. Over het blote eigendom dat naar de overige erfgenamen gaat moet ook successierecht betaald worden. De waardering voor zowel het vruchtgebruik en bloot eigendom moet zorgvuldig, met de wetgeving in de hand, plaatsvinden.

Verblijvingsbeding27 Mei 2012

In een verblijvingsbeding is bepaald dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch het bezit van de andere partner worden. Een bepaling hieromtrent zie je vaak in een samenlevingscontract of een akte inzake de vennootschap onder firma. 

Verklaring van erfrecht27 Mei 2012

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin vermeld wordt wie de erfgenamen zijn, feitelijk de eerste stap die u moet maken als iemand is komen te overlijden. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens. De belangrijkste is de informatie uit het Centraal Testamentenregister, hierdoor krijgt de notaris een opgave (is er een testament of niet). Ook zal de notaris het bevolkingsregister  - de gemeentelijke basisadministratie, raadplegen.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl