Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Angelique Vermeer (1983)

Angelique Vermeer is in 2007 gestart bij Deloitte. Het eerste jaar in de aangifte- en daarna in de adviespraktijk. Na de studie fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij in 2011 de overstap gemaakt naar Ten Kate & Huizinga te Enschede en daarna naar KRC Accountants & Adviseurs in Wezep. Om een stap vooruit te maken als fiscaal jurist en terug te kunnen keren naar het mooie oosten des lands, is ze in 2016 gestart bij Jongbloed Fiscaal Juristen.

Contact

Opleiding

  • Management, Economie en Recht (Saxion Hogeschool Enschede)
  • Short Course Cambridge University
  • Fiscaal Recht (Universiteit van Amsterdam)
  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
  • Financieel Planner (FFP bij NIBE-SVV)

Specialiteiten

  • Bedrijfsopvolging / herstructureringen
  • Erfbelasting
  • Estate- en financiële planning

Nevenactiviteiten

  • Penningmeester bij de kinderboerderij Stichting Erve ’t Wooldrik in Enschede.Door Angelique Vermeer geschreven artikelen

De fiscale partner in 20129 Februari 2012

Of u wel of geen partner hebt, weet u zelf natuurlijk prima. Of u en uw partner ook fiscaal partners zijn, is minder duidelijk. Nadat de regels in 2010 ingrijpend zijn gewijzigd, is er ook voor 2012 een wijziging aangebracht. Hieronder in het kort de huidige situatie en de wijzigingen.

Erfbelasting betalen over woning9 Februari 2012

Stel dat u een woning erft. Het is de bedoeling dat deze verkocht zal worden, maar dat lukt nog niet direct. U moet echter over uw verkrijging wel erfbelasting betalen. Hoe moet u hiermee nu omgaan?

Geen verlenging schenkingsvrijstelling woning 201519 Augustus 2014

De maatregel waarbij mensen belastingvrij een ton kunnen schenken mits het geld wordt gebruikt voor de aankoop of verbouw van een huis of voor de aflossing van een eigenwoninglening wordt zeker niet verlengd na 2014. Dat zegt minister Dijsselbloem van Financiën medio augustus. Dijsselbloem zei dat de maatregel een 'kickstart' heeft gegeven aan het herstel van de woningmarkt en daarmee precies doet waar ze voor bedoeld is. Iedereen die dat wil kan er nog tot eind dit jaar gebruik van maken, maar daarna is het voorbij.

Intrekking toezegging fiscus over reperterende schenking in één akte3 Juni 2014

Wij berichtten u eerder op deze site over de mogelijkheid om meerdere schenkingen onder schuldigerkenning in één notariële akte te doen. U kunt dan volstaan bij een bezoek aan de notaris, voor meerdere schenkingen.

kamervragen over beneficiair aanvaarden4 Juli 2013

De kamerleden Omtzigt en Van Toorenburg (beiden CDA) hebben kamervragen gesteld over het aanvaarden van een nalatenschap door het opruimen van de inboedel, met als gevolg dat de erfgenaam aansprakelijk wordt voor de schulden. Hieronder de vragen en antwoorden van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) van 28 september 2012.

NSW landgoed over de grens9 Februari 2012

Het schenken of erven van een in Nederland gelegen landgoed dat wordt gerangschikt als een NSW-landgoed, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Rechtbank Zutphen is van mening, dat landgoederen in andere EU-landen ook kwalificeren!

NSW Landgoederen fiscaal bekeken2 Augustus 2012

Bij een landgoed denkt men al snel aan een statig landhuis met vele hectaren bos en landerijen. Fiscaal ligt dit anders: een terrein van vijf hectare (en soms zelfs minder) is al voldoende om fiscaal de status van Natuurschoonwet (NSW-) landgoed te verkrijgen. Deze status is aantrekkelijk vanwege de subsidiemogelijkheden en de fiscale voordelen.

Onterven van kinderen onmogelijk?9 Juli 2013

Wij krijgen vaak vragen over de mogelijkheid om kinderen te kunnen onterven en de werking van de legitieme portie. Dat is lastige materie.

Schenken aan kinderen3 Juni 2012

U kunt aan kinderen belastingvrij geld schenken. In het kort geldt hiervoor het volgende:

Schenken aan kleinkinderen11 Juli 2013

Ieder jaar kunt u uw kleinkind(eren) het vrijgestelde bedrag schenken (in 2013: € 2.057). U kunt eventueel denken aan een zogenaamde schenking onder schuldigerkenning of papieren schenking.

Vergoedingenrecht tijdens het huwelijk11 Maart 2014

Een zeer belangrijke wijziging per 1 januari 2012 betreft de vergoedingsrechten tussen echtgenoten. Zowel in situaties van gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden is deze bepaling aan de orde. Dit kan voor u vervelende consequenties hebben, zaak om hier goed over na te denken. 

Waardering box 318 September 2015

Sinds 1 januari 2010 gelden voor de waardering van verhuurde woningen voor de vermogensrendementsheffing (box 3) niet meer de algemene waarderingsregels (dus: waarde in het economisch verkeer), maar moet de WOZ-waarde worden gehanteerd. Deze wordt jaarlijks door de gemeente (bij beschikking, waartegen u bezwaar kunt maken) vastgesteld. Indien sprake is van verhuur in een situatie waarin de huurder recht heeft op huurbescherming op grond van de Huurwet (Titel 5 boek 7 BW), mag rekening worden gehouden met de leegwaarderatio (artikel 17a UBIB). De WOZ-waarde wordt dan, afhankelijk van de jaarlijkse huuropbrengst, verminderd met 45% tot 85% van die waarde.

Waardering box 3 woningen18 Juni 2015

Sinds 1 januari 2010 gelden voor de waardering van verhuurde woningen voor de vermogensrendementsheffing (box 3) niet meer de algemene waarderingsregels (dus: waarde in het economisch verkeer), maar moet de WOZ-waarde worden gehanteerd. Deze wordt jaarlijks door de gemeente (bij beschikking, waartegen u bezwaar kunt maken) vastgesteld. Indien sprake is van verhuur in een situatie waarin de huurder recht heeft op huurbescherming op grond van de Huurwet (Titel 5 boek 7 BW), mag rekening worden gehouden met de leegwaarderatio (artikel 17a UBIB). De WOZ-waarde wordt dan afhankelijk van de jaarlijkse huuropbrengst verminderd met 45% tot 85% van die waarde.

Eigen woning erven9 Februari 2012

In de praktijk komt het vaak voor dat iemand - bijvoorbeeld als langstlevende - een woning erft en dat er verder geen of beperkt geld of liquiditeit aanwezig is. De vraag die dan vaak opkomt is: "Hoe moet ik erfbelasting betalen als ik geen geld heb?"

Samenwonen en partnerschap5 Maart 2012

Veel mensen gaan tegenwoordig met elkaar samenwonen, zonder in het huwelijk te zijn getreden of een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan. Het gaan samenwonen, zonder notarieel samenlevingscontract, heeft geen civielrechtelijke consequenties. Zo ontstaat er geen recht op pensioen en alimentatie voor de partner. En om van elkaar te erven, moet er door beiden een testament worden opgesteld. Fiscaal zijn er wel consequenties aan het samenwonen. Als de samenwoners een gemeenschappelijke eigen woning hebben, zijn er fiscaal enkele opmerkingen over te maken, op het gebied van schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting. Deze opmerkingen kunt u hier lezen.

Voorwaarden NSW Rangschikking2 Augustus 2012

Een landgoed is een fraai en belangrijk onderdeel van het Nederlandse cultuurhistorische erfgoed. De overheid is al lange tijd van mening dat het in stand houden van landgoederen moet worden gestimuleerd. Voor de NSW is een landgoed een in Nederland (*) gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstallen bezette onroerende zaak. Waaraan moet een landgoed voldoen?

Wijzigingen box 3 in 201618 September 2015

De aanvraag van de NSW rangschikking2 Augustus 2012

Op deze website kunt u alle voorwaarden en voordelen van de NSW-status lezen.

Gevolgen vruchtgebruik woning9 Februari 2012

Aangezien het in de praktijk veelal gaat om woningen, zal ook in dit artikel hierop de nadruk liggen.

Samenwonen en eigen woninig5 Maart 2012

Hieronder leest u enkele aandachtspunten voor samenwoners, die in het bezit zijn van een eigen woning. U kunt

Vermogen van box 3 naar BV18 September 2015

Wij worden regelmatig gevraagd of we een advies hebben om te kunnen besparen op de heffing over box 3 vermogen. Met de huidige lage rentestanden is deze vraag zeker gerechtvaardigd. Vanaf 2016 worden de forfaitaire rendementen weliswaar flexibeler, maar voor spaarders met een vermogen van circa € 140.000 of meer wordt de nieuwe situatie nog nadeliger. U kunt dan nadenken over het storten van uw beleggingen als eigen vermogen in een besloten vennootschap (B.V.).

Afzien van pensioen bij onderdekking15 April 2013

Vanaf 2013 is het mogelijk om gedeeltelijk van uw reeds ingegane pensioen in eigen beheer af te zien. Dat kan wenselijk zijn als uw B.V. op termijn de verplichtingen niet kan nakomen. Iets dat met enige regelmaat zal voorkomen in deze tijden. Op 18 maart heeft de Staatssecretaris van Financiën een en ander in een besluit toegelicht. Hieruit blijkt aan welke voorwaarden allemaal zal moeten worden voldaan.

NSW en bloot eigendom2 Augustus 2012

Volgens de Natuurschoonwet 1928 kunnen de eigenaar en de erfpachter of vruchtgebruiker aanspraak maken op de NSW-status. Een bloot eigenaar is dus volgens de wet geen eigenaar die de rangschikking kan verkrijgen. Slechts een bloot eigenaar van een onroerende zaak met een oppervlak van minder dan 5 hectare mag rangschikken als er sprake is van een zogenaamde huuranaloge erfpacht (artikel 3a besluit NSW). De economische eigendom (enig risico van waardeverandering) is dan dus niet overgedragen.

NSW landgoed als planningstool9 Februari 2012

Bij een landgoed denkt men al snel aan een statig landhuis met vele hectaren bos en landerijen. Fiscaal ligt dit anders: een terrein van vijf hectare is al voldoende om fiscaal de status van Natuurschoonwet (NSW-) landgoed te verkrijgen. Deze status is aantrekkelijk vanwege de subsidiemogelijkheden en de fiscale voordelen.

Partieel schenken5 Juni 2012

Als u een bankrekening heeft en u wilt uw kinderen, bijvoorbeeld in het kader van estate planning of schenkingsplannen, periodiek een schenking doen (geheel vrijgesteld of tegen het laagste tarief), dan kunt u eenvoudig dit bedrag overmaken. Van de ene naar de andere bankrekening, eventueel aangifte schenkbelasting als er belasting verschuldigd is en klaar is Kees.

Actualiteiten 2015 BOR12 November 2015

Men zou kunnen denken dat de BOR kan worden geoptimaliseerd door de inbreng van beleggingsvermogen voorafgaand aan schenking of vererving. Denk hierbij aan het benutten van de 5%-franchise. Hierop staat echter de zware sanctie van het geheel verliezen van de BOR, art. 35d(1)(c) SW. A.M.A. de Beer wijst erop dat het wel effectief is het ondernemingsvermogen uit te breiden, zie WFR 2015/7119. Zo zou een vermogende DGA vanuit privé een agiostorting van € 1 mio kunnen doen, waarna de B.V. dit in ondernemingsvermogen omzet. Als aan de bezitseis van 1 jaar bij schenking en 5 jaar bij overlijden is voldaan met betrekking tot oud ondernemingsvermogen, trekt dit het nieuwe ondernemingsvermogen mee. Een interessante planning zou kunnen zijn om in dergelijke gevallen beleggingsvermogen om te zetten in ondernemingsvermogen.

Schenken en schuldigerkenning9 Februari 2012

Het is altijd goed om eens rustig na te denken over het schenken van vermogen aan uw kinderen. Bijvoorbeeld door middel van schuldigerkennig. De kinderen krijgen dan geen geld in handen, maar een vordering. De Hoge Raad heeft inzake deze constructie geoordeeld dat een notariële akte een voorwaarde is.

Wonen in een Rijksmonument2 Augustus 2012

Ten aanzien van de gewone eigen woning geldt dat alleen de betaalde hypotheekrente (onder omstandigheden) aftrekbaar is. Normaliter zijn onderhoudskosten met betrekking tot de eigen woning (en box 3-woningen) niet aftrekbaar. Voor een rijksmonument is dat anders!

De wettelijke verdeling30 Mei 2012

U kunt op deze website veel  lezen over de noodzaak van het opstellen van een testament. Als iemand om welke reden dan ook (nog) geen testament heeft opgemaakt, treedt bij overlijden van rechtswege het zogenaamde versterferfrecht in werking, zoals in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Er is dan sprake van een wettelijke verdeling. Anders gezegd: u regelt niets, dan doet de wetgever dat voor u. Soms is dit een prima regeling, maar in vele situaties verdient een testament met aanvullende bepalingen wel de voorkeur. U kunt in uw testament ook aangeven dat de wettelijke verdeling (overigens) van toepassing is.

Erfbelasting en vrijstellingen 2014 en 201518 Februari 2015

Als u een erfenis ontvangt, moet u als erfgenaam erfbelasting betalen. Het tarief wordt hoger als de verwantschap verder weg ligt. Een uitzondering hierop vormen de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), een erkende ANBI hoeft geen belasting te betalen als zij een erfenis ontvangt.

Gedeeltelijke afkoop stamrecht in 201412 Augustus 2014

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een bestaand stamrecht (in een stamrecht B.V. of een bij een professionele verzekeraar ondergebrachte voorziening) af te kopen zonder dat daarop de sanctiebepaling van artikel 19b Wet LB van toepassing is. Op basis van de huidige wettekst blijft de sanctie slechts achterwege als de waarde van het stamrecht in een bedrag ineens wordt afgekocht. Er kan ook echter worden gekozen voor een gedeeltelijke afkoop.  

Toch versoepeling artikel 10 Successiewet (1)11 April 2012

Veel mensen hebben in het verleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de ouderlijke woning aan de kinderen over te dragen, waarbij de ouders zich een zakelijk recht van gebruik en bewoning voorbehielden, terwijl de kinderen het blote eigendom kregen.

Woning op naam kinderen26 Februari 2012

Op 14 november 2011 heeft de staatssecretaris van Financiën vragen beantwoord over de erfbelasting, in het bijzonder artikel 10 Successiewet. Hieronder geven wij de hoofdlijnen weer.

Kamervragen over Bedrijfsopvolgingsregeling8 Augustus 2012

Elders op deze site

Schenken aan een culturele instelling4 December 2012

Menig museum heeft een indrukwekkende kunstcollectie opgebouwd en men streeft uiteraard altijd naar een uitbreiding van de collectie. Dat daarvoor heel veel geld nodig is, is duidelijk. Maar wat hebben kunst, geld en fiscaliteit nu eigenlijk met elkaar van doen?

Tarief erfbelasting en vrijstellingen 201623 December 2015

Als u een erfenis ontvangt, moet u als erfgenaam erfbelasting betalen. Het tarief wordt hoger als de verwantschap verder weg ligt. Een uitzondering hierop vormen de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), een erkende ANBI hoeft geen belasting te betalen als zij een erfenis ontvangt.

Tarief schenkbelasting en vrijstellingen 201518 Februari 2015

De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling is in 2013 opgetrokken naar 40 jaar, dit was tot 1 januari 2013 tot 35 jaar. Deze regeling is ook in 2015 van kracht. Let op, derhalve thans tot en met de 39e verjaardag.

Beneficiair aanvaarden9 Juni 2012

Als u erfgenaam bent en de omvang van de nalatenschap is onduidelijk, dan is het raadzaam om de erfenis niet direct te aanvaarden. Mogelijk erft u een kat in de zak en zit u per saldo met een schuld opgescheept. Dat kan niet te bedoeling zijn en dat is ook niet nodig! Direct verwerpen kan, maar is veelal ook niet wenselijk, dus kunt u het beste beneficiair aanvaarden. U kunt dan rustig kijken wat de nalatenschap inhoudt.

Hypotheek bij kind: bespaar rente!23 Juli 2013

U kunt uw kinderen geld schenken en teruglenen, een zogenaamde schenking op papier. Elders op deze site leest u hoe dat werkt. De schenker krijgt daarmee een box 3 schuld en de kinderen een vordering, ook in box 3. Die laatste valt overigens vaak (deels) in het heffingsvrije vermogen. Deze papieren schenking is bedoeld om erfbelasting te besparen en daarbij eventueel een box 3 voordeel.

Nieuw huwelijks vermogensrecht11 Maart 2014

Per 1 januari 2012 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Wij zullen u in een aantal artikelen wijzen op de gevolgen en aandacht vragen voor zaken die u niet uit het oog mag verliezen. Dit geldt voor personen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap  zijn aangegaan.

Overlijden en eigen woning5 Juni 2012

Na het overlijden en het indienen van de aangifte erfbelasting ( vroeger successierecht genoemd) komt op enig moment de vraag aan de orde hoe één en ander in de aangifte inkomstenbelasting van de diverse erfgenamen te verwerken. Veelal verandert er in materiële zin niet veel. De langstlevende blijft in de woning, betaalt de hypotheek en de aflossing en houdt de inboedel, de overige spullen en de bankrekeningen onder zich. De kinderen krijgen dan wel een vordering op de langstlevende. Hoe deze onderbedelingsvorderingen en de overbedeling fiscaal worden behandeld,

Tarief schenkbelasting en vrijstellingen 201623 December 2015

Anders dan bij gewone schenkingen vallen de verhoogde vrijstellingen (derde en vierde bullet) niet onder de 180-dagenregeling, zodat men deze schenking aan kinderen desgewenst nog op het sterfbed kan doen!

Hoe roep ik mijn legitieme in?24 Juli 2012

Een kind of een afstammeling van een vooroverleden kind heeft recht op een aandeel in de nalatenschap. Als u als kind minder ontvangt dan uw legitieme portie, dan kunt u een beroep doen op de legitieme portie. U leest hieronder hoe dat werkt. U kunt

Leningen en rente2 Oktober 2013

Er worden ons veel vragen gesteld over het al dan niet in rekening moeten brengen van een rentevergoeding bij leningen. En zo ja, hoeveel deze dan zou moeten bedragen. Is het altijd 6%? Hieronder een heldere uiteenzetting.

NSW landgoed en vruchtgebruik15 Oktober 2015

Wij krijgen regelmatig vragen over de gevolgen bij overlijden van het verkrijgen van een Natuurschoonwet (NSW) landgoed, waarop het vruchtgebruik rust ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. In dit artikel geven wij een korte toelichting.

Wetsvoorstel wijzging huwelijksgoederen regime5 Augustus 2014

Onlangs hebben enkele Tweede Kamerleden een

NSW, bloot eigendom en onderbedeling15 Oktober 2015

Wij krijgen regelmatig vragen over de gevolgen bij overlijden van het verkrijgen van een Natuurschoonwet (NSW) landgoed. Men verkrijgt dan de blote eigendom waarop het vruchtgebruik rust ten behoeve van de langstlevende echtgenoot.

Scheiden: nieuwe site belastingdienst4 Juni 2015

De Belastingdienst helpt belastingplichtigen op weg met een nieuwe website.

Schenken aan de kinderen18 Juni 2015

Het is wel leuk, maar ook fiscaal interessant om met de warme hand, dus bij leven, aan kinderen bedragen te schenken. In dit artikel een kort en bondig overzicht van de mogelijkheden.

Schenking € 100.000 voor woning10 December 2013

Met ingang van 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. De bestaande vrijstelling van artikel 33, 5 SW geldt voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Aan de kinderen in deze leeftijdsgroep kan eenmalig een verhoogde (of jubel-) schenking worden gedaan ter grootte van € 24.676. Daarnaast kan deze schenking eenmalig worden verhoogd tot € 51.407. De schenking moet dienen voor aflossing van een restschuld van een eigen woning.

Wonen in Italië17 September 2013

Voor velen is het een droom en daar blijft het ook bij, een vakantiewoning bezitten in het buitenland. In Italië bijvoorbeeld. Wie wil er nou geen woning aan het Lago Maggiore of in de Toscane? Als u in het bezit komt of bent van een woning in Bella Italia, krijgt u te maken met belastingheffing aldaar. Hieronder een overzicht van de belastingen in Italië, ter zake van de verkrijging, het bezit en de vervreemding van een woning, alsmede de voorkoming van dubbele belasting.

Belastingvrij schenken 2014: 5 miljard euro6 Mei 2014

Het aantal schenkingen was in april ongeveer 34.000. Met het huidige tempo wordt verwacht dat dit aantal eind 2014 ongeveer 90.000 zal zijn, met een totaalbedrag van € 5 miljard (€ 5.000.000.000). De reden voor de stijging van het aantal schenkingen zijn de regelingen die het kabinet vorig jaar invoerde, namelijk de verhoging van de belastingvrijstelling op schenkingen ter zake van de eigen woning.

Bespaar box 3, koop een landgoed!15 Oktober 2015

Wij krijgen dagelijks vragen over de heffing in box 3 en manieren om dit te voorkomen. Een NSW-landgoed is vrijgesteld in box 3 en krijgt daarom veel aandacht.

Commerciële activiteiten ANBI mogelijk18 Juli 2012

Over het al dan niet verlenen van de ANBI-status is in de rechtspraak veel te doen. Recentelijk oordeelde ons hoogste rechtsorgaan over de ANBI-status bij een stichting die mede

Erfenis? Overweeg benificair aanvaarden!4 Juli 2013

Als iemand overlijdt, is dat een droevige aangelegenheid. Een erfenis ontvangen zal daarentegen wel als prettig worden ervaren. Let op dat een erfgenaam, anders dan een legitimaris, niet alleen alle bezittingen erft, maar ook alle schulden voor zijn kiezen krijgt. Vaak is het niet direct duidelijk wat er allemaal in de nalatenschap zit en of er nog schulden zijn. Bij onzekerheid kunt u het risico uitsluiten, dat u er financieel bij in schiet. 

Hoge Raad: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit alleen voor ondernememingsvermogen24 November 2013

Op 21 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de vijf geselecteerde proefprocedures met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De rechtbank Breda heeft in een geruchtmakende uitspraak op 13 juli 2012 geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. In veel gevallen hebben belastingplichtigen bezwaar aangetekend. De Hoge Raad oordeelde, niet geheel onverwacht, het tegenovergestelde. Elders op deze site heeft u al veel kunnen lezen over de aanleiding van deze uitspraak.

Onderneming18 Februari 2012

Als uw bedrijf wordt gestaakt, verkocht of geschonken, liggen er diverse fiscale claims op de loer. Deze claims kunnen (deels) worden voorkomen of uitgesteld. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hieronder in de korte samenvatting van de huidige faciliteiten. In april 2011 is een nieuw besluit bekendgemaakt.

Uitspraak inzake vordering in box 318 Augustus 2014

Een man overlijdt in 2011. In zijn testament heeft hij bepaald dat de helft van de geldvorderingen die zijn vier kinderen uit zijn eerste huwelijk op zijn echtgenote verkrijgen pas één jaar na zijn overlijden opeisbaar worden. Het resterende gedeelte is twee jaren na het overlijden van zijn vrouw opeisbaar. Mevrouw (langstlevende) is van mening dat bij het bepalen van het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in haar IB-aangifte 2012 rekening moet worden gehouden met de schuld van ruim zeven ton aan de kinderen van de overledene. De inspecteur is van mening dat er sprake is van een niet-opeisbare schuld, zodat de schuld niet tot de rendementsgrondslag van box 3 hoort.

Aftrek erfpachtbetaling aan kinderen30 September 2014

De Rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de vader een betaling van erfpacht aan zijn kinderen in aftrek mocht brengen. De  reden om de aftrek toe te staan was dat de vader ervoor had gezorgd dat hij nog steeds de economische eigendom van zijn woning had.

Donkere wolken boven de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten!30 April 2014

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij de schenk- en erfbelasting een ongeoorloofd onderscheid maakt tussen ondernemingsvermogen en ander vermogen. Deze uitspraak heeft veel commotie opgeleverd en de aandacht opgeëist, maar uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 22 november 2013 definitief beslist dat het verschil in de behandeling van particulier vermogen en ondernemingsvermogen toch niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De aandacht heeft echter ook een keerzijde, de fiscus gaat de bestaande regeling onder de loep nemen. En dat voorspelt niet veel goeds voor de belastingplichtigen.

Informatiebeschikking erfgenamen ten onrechte3 December 2014

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) zijn verplichtingen opgenomen waaraan belastingplichtigen moeten voldoen als de Belastingdienst informatie bij hen zou opvragen. Deze wet kent sinds 2011 ook een informatiebeschikking. De inspecteur die een verzoek tot inlichtingen heeft neergelegd bij een belastingplichtige, kan na weigering van het afgeven van de gevraagde informatie een informatiebeschikking afgeven. Tegen deze beschikking kan de belastingplichtige in bezwaar en in beroep komen.

Aanpassing BOF niet in deze kabinetsperiode1 Mei 2014

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief  aan de Tweede Kamer het voornemen geuit om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten nader te bezien en te kijken of kan worden volstaan met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Uit gegevens van de Belastingdienst zou blijken dat de te betalen erfbelasting in 70% van de gevallen uit de nalatenschap gewoon had kunnen worden betaald als geen sprake was geweest van een vrijstelling. Zoals te verwachten kwam er een storm van kritiek. 

Beperking aansprakelijkheid voor schulden nalatenschap6 Februari 2014

Een erfenis aanvaarden is niet geheel zonder financieel risico. Bij zuiver aanvaarden van de erfenis erft u weliswaar de bezittingen van de erflater, maar ook de eventuele schulden krijgt u voor uw kiezen. Volgens het huidige erfrecht kan door beneficiair te aanvaarden de erfgenaam voorkomen dat hij of zij met het privévermogen (niet geërfde vermogen) aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater.

Eindejaarstips estate planning 20124 December 2012

Voordat u het weet zijn de oliebollen op, het vuurwerk gedoofd en is het 2013. Voordat het zover is, is het raadzaam even na te gaan of u nog actie moet ondernemen. Hieronder enkele belangrijke aandachtspunten.

Inkomstenbelasting en defiscalisering5 Juni 2012

Als gevolg van het overlijden is er veelal erfbelasting verschuldigd. Daarnaast moet er in het jaar van overlijden een zogenaamde overlijdensaangifte worden ingediend, een zogenaamd F-Biljet. Dit is de aangifte over de periode van 1 januari tot het moment van overlijden. Wat zijn daarna de consequenties, vooral als iemand slechts een vordering wegens onderbedeling krijgt?

Meer tijd vestigen vruchtgebruik voor defiscalisering box 3.28 Mei 2015

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 8 mei een besluit gewijzigd. Onder voorwaarden geldt een goedkeuring voor de defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom. Zie besluit Staatssecretaris van Financiën van 8 mei 2015, nr. BLKB2015/409M, Stcrt. 2015, 13801. 

Terugwerkende kracht inbreng BV4 September 2012

Een eenmanszaak of vennootschap onder firma kan worden ingebracht in een B.V., als dat fiscaal of anderszins aantrekkelijk is. Dit kan fiscaal geruisloos of ruisend. In dit artikel een toelichting over de terugwerkende kracht bij de inbreng van een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma in de Flex B.V.

Opstellen boedelbeschrijving30 Mei 2012

Na het overlijden moeten er allerlei zaken geregeld worden. Voor zover het de financiële afwikkeling betreft, is het zaak zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Niet direct iets waar uw hoofd naar zal staan, zeker bij overlijden van een dierbare, maar het moet wel gebeuren. Wij kunnen u helpen met deze aspecten in kaart te brengen. Dat doen we door een boedelbeschrijving en verdeling op te stellen. Dit document kan een onderhands stuk of een notariële akte zijn.

Schenken en de multiplier: nog geen europese goedkeuring31 Januari 2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën verwacht begin 2013 een goedkeuring te krijgen van de Europese Commissie voor de multiplier in de Geefwet over de gehele periode 2012 tot en met 2017. Dit heeft Weekers geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt.

Schenken woning en Groninger Akte3 December 2014

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, Kamervragen beantwoord over belastingvrij schenken en de Groninger Akte.

Stand van zaken rechtspraak Bedrijfsopvolging in de Successiewet5 Augustus 2014

Veel belastingplichtigen stellen ons vragen over de mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan tegen de aanslagen erfbelasting / successierecht. Vaak is deze vraag ingegeven door instanties als het SMCO die mogelijkheden zouden zien voor het Europese Hof. Er zouden procedures worden opgestart, waar tegen een fors tarief op kon worden meegelift. Wij schatten deze mogelijkheden altijd al zeer laag in. Inmiddels lijkt aan deze zaak inderdaad een eind te zijn gekomen. Er is nu voor iedereen duidelijkheid en dat is altijd prettig!

Besluit schenken woning in aanbouw3 December 2014

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit de voorwaarden bekendgemaakt van de goedkeuring dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting voor de schenking voor de eigen woning ook kan worden toegepast op het deel van de schenking dat niet meer in 2014 kan worden gebruikt voor een in aanbouw zijnde woning, die als eigen woning zal gaan fungeren. De besteding in 2015 wordt dan behandeld als besteding in 2014.

De legitieme portie25 Mei 2012

Een erflater kan in beginsel vrij beschikken over zijn vermogen en erfgenamen of legitimarissen benoemen, naar eigen inzicht. Ten aanzien van afstammelingen (kinderen en in sommige gevallen kleinkinderen) is er een beperking. Door het doen van een beroep op de legitieme portie, krijgt de afstammeling recht op een deel (een geldbedrag) van de nalatenschap. Daarop moet binnen vijf jaar een beroep worden gedaan. De legitimaris wordt dus geen erfgenaam. Ook de echtgenoot heeft geen recht op een legitieme portie, deze is immers geen afstammeling van de erflater.

Voorbeeld ongewild beneficiair aanvaarden11 Augustus 2014

Het ontvangen van een erfenis is prettig, maar alleen als de boedel positief is. Erfgenamen moeten dan ook goed nadenken over de gevolgen van de situatie waarin ze komen. De keuzes:

Besluit schenking € 100.000 per 1 oktober 20133 Oktober 2013

In de belastingplannen zoals die op Prinsjesdag 2103 zijn gepresenteerd, is aangekondigd dat per 1 oktober de mogelijkheid in werking treedt om een schenking te doen van maximaal € 100.000 ten behoeve van de aanschaf of verbetering van de eigen woning, of voor de aflossing van een eigenwoningschuld. De voorgestelde regeling is tijdelijk en eindigt op 31 december 2014. In tegenstelling tot de oude vrijstellingen met betrekking tot woningen die alleen gelden voor kinderen van 18 tot 40 jaar, is deze tijdelijke regeling op iedere begunstigde van toepassing, zonder leeftijdsgrens: kinderen, andere familieleden of willekeurige derden, ofschoon dat laatste niet zoveel zal plaatsvinden, denken wij.

Eigen woningschuld bij ouders, rente en kwijtschelding25 Februari 2015

Het komt regelmatig voor dat ouders hun kinderen geld lenen voor de financiering van een eigen woning. Een familiehypotheek. Dat is wenselijk als de banken niet (volledig) willen meewerken, maar ook als de ouders toch voldoende geld bezitten en derhalve graag binnen de familie financieren, temeer rente op spaartegoeden eigenlijk niets meer oplevert. Dat kan een win-win situatie zijn, zeker als er bij de schuldenaren, meestal de kinderen, sprake is van fiscaal aftrekbare (eigenwoning-)rente. En wat nu als de ouders de rente (deels) weer terug schenken? Is er een "kasrondje" nodig? Het is beter dit wel te doen, maar als er nou geen geld is, wat dan? Deze vraag ligt bij de Hoge Raad, en de Advocaat-Generaal (die de Hoge Raad adviseert) heeft zich er inmiddels over gebogen en oordeelt dat dit kasrondje niet altijd nodig is.

Repeterende schenking mogelijk11 Juli 2013

Wij krijgen veel vragen over schenkingen van ouders aan kinderen. Als eenvoudig estatplanningstool erg goed toe te passen, ook in combinatie met een schuldigerkenning.

Positie van stiefkinderen18 Juli 2012

Een stiefkind is een kind uit een vorig huwelijk van uw partner. Het voelt misschien als uw eigen zoon of dochter, maar er zijn fiscaal wel wat verschillen.

Vrijstelling schenken woning (2017)16 September 2015

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2017 (let op: dus niet in 2006!) structureel  verhoogd tot € 100.000 (2015: € 52.752, 2016: 53.016). De schenking moet dan worden gebruikt voor::

Het mantelzorgcompliment en de erfbelasting24 Juli 2012

Iemand die mantelzorg verleent kan een zogenaamd

Nieuwe ANBI regels voorgesteld voor 20144 Juni 2013

Staatssecretaris Weekers heeft voorstellen bekendgemaakt om de regelgeving met betrekking tot ANBI’s te wijzigen. De wijzigingen zien enerzijds toe op de ANBI-status en verplichtingen waaraan door deze instellingen moet worden voldaan om die status te krijgen c.q. te behouden. Tevens gaat het om een alternatief voor het doen van periodieke schenkingen aan ANBI’s.

Verkorting periode partneralimentatie2 Oktober 2014

In 2012 is door VVD, D66 en PvdA een initiatiefnota ingediend die zal moeten leiden tot nieuwe wetgevingen met betrekking tot de duur van de partneralimentatie. Had men vroeger "levenslang", de huidige 12 jaar wordt in de huidige tijd ook veelal als erg lang gezien. Het lijkt erop dat binnenkort een wetsvoorstel naar de Raad van State zal gaan, om de huidige regels te veranderen. De nieuwe bepalingen zijn helder en doen meer recht aan de werkelijke situatie, waarbij de lengte van het huwelijk en de verminderde kans op werk door de partner die de zorgtaken op zicht heeft genomen, wordt meegewogen. 

Einde stamrecht B.V. - uitkering tegoed in 201418 September 2013

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de stamrechtvrijstelling. Dat betekent dat ontslaguitkeringen ("ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon") in het jaar van ontvangst volledig in de heffing (box 1, maximaal 52%) betrokken zullen worden. Dat geldt dus behalve voor de stamrecht B.V.ook voor bancaire stamrechtproducten, zoals banksparen. U moet dus gewoon afrekenen, uw ontslaguitkering wordt verloond en er wordt loonheffing ingehouden. Enige verzachting daarbij is de middelingsregeling, maar dat biedt doorgaans weinig soelaas.

Geen testament, wie erft?5 November 2013

Als er iemand overlijdt, moet worden bepaald wie de erfgenaam is of erfgenamen zijn. Vaak moet daarvoor het testament worden geraadpleegd, maar bij het ontbreken van een testament geldt het Wettelijk erfrecht. De wet bepaalt dan wie er erft en voor welk deel. Hiervoor geldt de wettelijk verdeling. Elders op deze site leest u hier meer over. 

Hoe schenken aan kleinkinderen?13 Juni 2013

Wij krijgen vaak vragen van ouders die willen schenken aan hun kinderen, maar ook opa en oma willen wel eens iets doen voor de kleinkinderen. Een mooi voorbeeld is een opa die zijn kleindochter wil helpen met woonruimte in haar nieuwe studentenstad. Opa wil een woning ter beschikking stellen aan zijn kleindochter. Ze heeft een leuk appartement gezien dat ze wel zou willen kopen. Bij een bank hoef je het niet te proberen. De gedachte van opa is om zijn kleindochter een geldlening te verstrekken en haar de rente kwijt te schelden. De lening mag op termijn wel worden kwijtgescholden. Hoe pakken we dat aan?

Rente onderbedelingsvorderingen18 Juli 2012

Bij het samenstellen van een aangifte erfbelasting is het zaak het testament van de erflater te raadplegen. Wij zien dat sommige adviseurs die moeite zelfs niet nemen, maar het is van groot belang te kijken wat de bepalingen zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de

Versobering kindregelingen in 20152 Oktober 2014

Voor 2015 heeft de regering een forse bezuiniging aangekondigd op de kindregelingen: bijna € 900 miljoen minder aan toeslagen en belastingvoordelen. Onder het motto vereenvoudiging en verhoging van de arbeidsparticipatie, zullen vooral gescheiden partners de gevolgen in de portemonnee gaan voelen. Van de 11 regelingen blijven er 4 over!

Defiscalisering of niet in 2012?1 Augustus 2012

Als iemand is overleden, is het veelal testamentair zo geregeld dat de langstlevende de woning, de inboedel, de andere spullen en de bankrekening(en) kan blijven gebruiken. Net als vóór het overlijden dus. Geheel in het kader van de verzorging van de langstlevende is dat ook zo bij de wettelijke verdeling. De langstlevende neemt dan ook de schulden voor zijn of haar rekening.

Onduidelijkheid overgangsrecht stamrechtvrijstelling10 Oktober 2013

In de belastingplannen 2014 is aangekondigd dat de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 vervalt. Dat betekent dus het einde van de mogelijkheid om een ontslaguitkering fiscaal vriendelijk te laten behandelen door de aanspraak onder te brengen in een Stamrecht B.V. of een bancair product als een bankspaarrekening. Beide grote beroepsorganisaties van belastingadviseurs, zowel het Register Belastingadviseurs (RB) als de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) hebben zich kritisch uitgelaten over deze maatregel. De mogelijkheid van toepassing van de middelingsregeling over drie jaren biedt slecht weinig soelaas en effectuering duurt vaak nog nog enige jaren. 

Rente als alimentatie en bewijslast21 April 2015

Belanghebbenden, man en vrouw, leven vanaf mei 2006 duurzaam gescheiden. In 2008 wordt de echtscheiding uitgesproken. De vrouw blijft tot medio 2012 in de echtelijke woning wonen. De man is de woonlasten blijven betalen. In zijn aangifte IB 2009 trekt de man € 19.544 als partneralimentatie af. De inspecteur weigert de aftrek omdat geen sprake is van een aftrekbare onderhoudsverplichting. De Rechtbank is het daarmee eens, meneer gaat in hoger beroep.

Versoepeling AWBZ vermogenstoets1 Juli 2013

Wilt u meer weten, neem dan geheel vrijblijvend

Belastingpakket 2014: schenkingsvrijstelling € 100.000 voor woning18 September 2013

In de belastingplannen, zoals deze door de regering op Prinsjesdag 2014 zijn gepresenteerd, is een maatregel in de schenk- en erfbelasting getroffen om de woningmarkt te stimuleren.

Stamrecht voor 15 november 2013 betalen22 Oktober 2013

Vorige week heeft de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2014 behandeld. Thans zijn er nota’s naar aanleiding van de verslagen gepubliceerd, alsmede de tweede nota van wijziging voor de Overige Fiscale Maatregelen in het Belastingplan 2014 uitgebracht. Hierin zijn enkele belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen. Eén daarvan betreft de mogelijkheid om in 2014 een stamrecht ineens fiscaal vriendelijk te laten uitkeren.

Belastingpakket 2014: periodieke gift zonder notariële akte18 September 2013

Om een periodieke gift af te kunnen trekken in de aangifte inkomstenbelasting, moet momenteel de schenking in een notariële akte worden vastgelegd en daarvoor moest u naar de notaris. Vanaf 2014 wijzigt dat.

Keer dividend uit in 2014 en bespaar maximaal € 9.00028 November 2014

In 2014 geldt een lager box 2-tarief van 22% in plaats van 25% voor inkomen uit aanmerkelijk belang dat niet hoger is dan € 250.000. Per 1 januari 2015 vervalt deze tariefverlaging en wordt het tarief weer 25%. Om maximaal € 4.500 belasting te kunnen besparen, moet (als de winstreserves en uitkeringstest dit toelaten) dus dit jaar, in 2014  nog een dividenduitkering door de vennootschap worden gedaan.

Belastingplan 2013 en wijzigingen ANBI20 September 2012

Wat wijzigt er in de toekomst op het gebied van de estate planning?

Aangifte schenkbelasting doen18 Februari 2015

Als er in 2014 schenkingen zijn ontvangen, moet hiervoor wellicht aangifte schenkbelasting worden gedaan. Als het totaal van de schenkingen uitkomt boven het bedrag van een ‘normale’ vrijstelling of als de begiftigde een beroep doet op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling (bijvoorbeeld de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning), dan moet vóór 1 maart 2015 aangifte schenkbelasting worden gedaan, anders kan een boete worden opgelegd wegens het te laat doen van aangifte.

Wijziging box 3 aangekondigd.21 April 2015

Minister Dijsselbloem heeft bevestigd dat het kabinet de vermogensrendementsheffing gaat wijzigen om het systeem rechtvaardiger te maken, zo meldt De Telegraaf. De nieuwe plannen worden met Prinsjesdag gepresenteerd.

Geen recht op bedrijfsopvolgingsfaciliteit volgens RB Haarlem10 Januari 2013

Eerder hebben wij u geïnformeerd over een uitspraak van Rechtbank Breda van 13 juli 2012 en de andersluidende uitspraak van de Rechtbank Arnhem. Uit de eerste uitspraak volgde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op grond van het gelijkheidsbeginsel van toepassing was op niet-ondernemingsvermogen. Het betrof vermogen dat voorheen wél kwalificeerde als ondernemingsvermogen. Met een beroep op deze uitspraak is er in de praktijk veel bezwaar aangetekend tegen openstaande aanslagen successierecht / erfbelasting. De Rechtbank Arnhem heeft daarentegen op 1 november 2012 ook uitspraak gedaan in een zaak over het recht op toepassing van de gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze Rechtbank oordeelde hier echter dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (grote vrijstelling van erfbelasting) niet van toepassing was omdat er geen sprake was van een materiële onderneming. Ook een beroep op het gelijkheidsbeginsel werd afgewezen. Recentelijk is een uitspraak gepubliceerd, waaruit blijkt dat ook de Rechtbank Haarlem deze faciliteit niet van toepassing acht op niet-ondernemingsvermogen.

Verplichting voor ex ANBI instellingen in 20153 Juni 2015

Voormalige ANBI’s moeten met ingang van 1 januari 2015 uit eigen beweging een gespecificeerde opgave van de door hen gedane schenkingen en een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen overleggen aan de Belastingdienst. Zie hiervoor art. 10e Uitv.besl SW (nieuw).

Beparen Box 3 en schenken12 November 2015

Elders op deze site informeren wij u over het besparen van vermogensrendementsheffing (box 3) door inbreng van uw vermogen door een kapitaalstorting in de B.V. Afhankelijk van het rendement en omvang van het vermogen is een B.V. mogelijk een aantrekkelijke variant om belasting te besparen. Een alternatief, zeker met de nieuwe progressieve tarieven in box 3 vanaf 2017, is het schenken aan de kinderen.

Digizeker: al uw wachtwoorden veilig in een digitale kluis5 Februari 2013

In de huidige tijd heeft iedereen een grote hoeveel wachtwoorden en inlogcodes. Voor de PC, de mobiele telefoon en ook voor zaken als internetbankieren. Daarnaast neemt u vast deel aan allerlei social media, zoals Facebook en Twitter. Iedereen heeft zijn eigen geheime codes en ook heeft iedereen een eigen manier om deze te bewaren. Maar wat gebeurt er als u er niet meer bent? Uw erfgenamen zullen in elk geval veel moeite moeten doen om alles boven water te krijgen en de onzekerheid of hun informatie compleet is blijft hen lange tijd achtervolgen. Wij kunnen u een oplossing bieden door middel van een digitale kluis. 

Voorwaardelijke schenking en belasting12 November 2015

Een schenking kan onder voorwaarden worden gedaan. Hie zit dit fiscaal?

AWBZ bijdragen en eigen woning22 Februari 2013

Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor de AWBZ aangepast. Dit betekent dat er bij het inkomen ter bepaling van de eigen bijdrage  8% van het box 3 vermogen wordt opgeteld. Het gevolg hiervan is dat de eigen bijdrage (veel) hoger uit zal vallen voor mensen met vermogen. Mensen met zowel een relatief hoog inkomen als een relatief groot vermogen betaalden veelal een hoge of zelfs de maximale eigen bijdrage. Mensen met een lager inkomen die wel over eigen vermogen beschikken betalen vanaf 1 januari 2013 een hogere eigen bijdrage.

Box 3 besparen12 November 2015

Box 3, het werd vroeger zelfs wel de "pretbox" genoemd: slechts 1,2% belasting betalen over uw box 3 vermogen. De huidige praktijk is dat er veelal een hogere heffing plaatsvindt dan deze 1,2%. En hoe hoger het vermogen in box 3, hoe hoger de eventuele AWBZ-bijdrage en hoe lager de eventueel te ontvangen toeslagen. Deze bijdragen zijn immers gebaseerd op het verzamelinkomen. vanaf 2017 wordt er een progressief tarief in box 3 ingevoerd. Voor vermogenden wordt het er niet gunstiger op.

Eindejaarstips 201523 December 2015

Hieronder treft u enkele eindejaarstips 2015 en aandachtspunten voor 2016 aan. Mocht u behoefte hebben aan een adviesgesprek, dan ontvangen wij u graag op ons kantoor. Korte vraag? Stuurt u ons

Sprongcassatie toepassing reikwijdte bedrijfsopvolgingsfaciliteit4 Juli 2013

De Staatssecretaris heeft in het kader van de sprongcassatie bij de Hoge Raad de rolnummers bekendgemaakt van de gerechtelijke procedures over de bezwaarschriften die zijn geselecteerd in het kader van het massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25a van de AWR tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor niet-ondernemingsvermogen geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt verleend.

Wij zoeken notarissen19 Mei 2013

Deze internetsite is nog jong en wil notarissen bij elkaar brengen. De bedoeling van de site is om de wereld van notarissen en klanten dichter bij elkaar te brengen. Op de site staan:

Einde partnervrijstelling mantelzorg25 Juli 2013

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven, waaruit onder meer blijkt dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 ophoudt te bestaan.    

Tijdelijk geen boete bij inkeer4 September 2013

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 2 september 2013 bekendgemaakt dat in afwachting van een verscherping van de de inkeerregeling tijdelijk een versoepeling in de inkeerregeling wordt ingevoerd. De inkeerregeling regelt de gevolgen en sancties van het alsnog melden van verzwegen inkomsten en vermogen. Het gaat dus om vrijwillige verbetering van uw aangifte. Deze tijdelijke regeling geldt tot 1 juli 2014. (Besluit van 2 september 2013, nr BLKB2013/509M.)

Conclusie Advocaat Generaal over toepassing BOF3 Oktober 2013

De Advocaat-Generaal heeft op 30 september 2013 in de vijf aangespannen proefprocedures conclusie genomen over de aanvaardbaarheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (hierna: BOF) in de schenk- en erfbelasting over de jaren tot en met 2011.

Partnerregeling en mantelzorg: CIZ indicatie volstaat!4 Juni 2013

Door veel mensen is en wordt het

Bespaar box 3 heffing en AWBZ bijdrage: vermogen in en uit de BV8 Oktober 2013

Box 3, het werd vroeger zelfs wel de "pretbox" genoemd: slechts 1,2% belasting betalen over uw box 3 vermogen. De huidige praktijk is dat er veelal een hogere heffing plaatsvindt dan deze 1,2%.En hoe hoger het vermogen in box 3, hoe hoger de eventuele AWBZ-bijdrage en hoe lager de eventueel te ontvangen toeslagen. Deze bijdragen zijn immers gebaseerd op het verzamelinkomen.

Procedure bedrijfsopvolgingsfaciliteit EHRM17 Februari 2014

Wij krijgen veel vragen over de kwestie of het zinvol is om aan te sluiten bij de (proef)procedures bij het EHRM, met betrekking tot de bedrijfsopvolginsgfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. Het standpunt is daarbij dat deze faciliteit in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM. De vrijstelling zou voor alle verkrijgingen in de schenk- en erfbelasting moeten gelden.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook voor Vastgoed BV14 April 2014

Over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is de laatste tijd veel te doen. Wanneer is er sprake van een materiële onderneming en wanneer hebben we het over belegggen? Alleen in dat eerste geval is de faciliteit (lees: grote vrijstelling) in de schenk- en erfbelasting van toepassing.

Vind verborgen bankrekeningen erflater.6 Augustus 2014

Als er iemand is overleden, moeten de erfgenamen of de executeur de nalatenschap, bestaande uit de bezittingen en de schulden van de overledene in kaart brengen. Soms is dat niet eenvoudig, zeker als de overleden persoon zijn of haar zaakjes administratief niet op orde had. En dat gebeurt nogal eens!

ANBI status niet ingetrokken18 Februari 2015

Belanghebbende is een stichting, opgericht door twee particulieren met als doel gelden uit de nalatenschap van hun overleden broer te doneren aan liefdadigheidsprojecten in Brazilië en Paraguay. Bij beschikking met dagtekening 13 mei 2013 heeft de inspecteur belanghebbende met terugwerkende kracht niet meer aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In geschil is of belanghebbende voldoet aan de gestelde administratieverplichtingen en of de ANBI-status derhalve terecht met terugwerkende kracht is ingetrokken.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl